Gechannelde boodschap van De Meesters van het Universum en Enak-Kee-Na via Judith Moore, 31 augustus 2008

De grote mandala van bewustzijn die de zielengroep omvat die heeft ingestemd met de voltooiing van het Grote Plan is doorweven met energiepatronen die meetkundig van aard zijn. Dat de wereld een smeltkroes is heeft een unieke gelegenheid geboden voor bewust zielen om te incarneren vanuit bepaalde ideologieën als deel van een collectief ideaal voor het doen ontwaken van het planetaire bewustzijn. Aan hen die in achtereenvolgende levens als Tibetaanse boeddhisten hebben geleefd wordt de gelegenheid geboden om in diverse culturen en met migratiepatronen te incarneren om hun proces van spiritueel ontwaken te voltooien. Dit is het resultaat van levens van betrokkenheid bij de heilige matrix die mogelijk tot een holografisch meetkundig ontwerp evolueert.

Je kunt bij dit proces het beste aan een boeddhistische mandala denken. Elk patroon is zorgvuldig bereid tot het compleet is. Als boeddhisten het zand aan de wateren (?) geven, gaan hun zielen door een proces van assimilatie met de grotere ziel en betreden daarbij een nieuw arena: een nieuw meetkundig patroon van bewustzijn dat hetzij baat vindt bij de wijsheid van de voltooiing van de mandala hetzij baat vindt bij het bewustzijn of het zelf door binnen een geheel nieuw hologram te zijn. Deze hologrammen waren relatief geïsoleerd vanwege de stilstand in de migratiepatronen. Mensen hebben altijd rond de aardbol getrokken, hoewel niet zo massaal als tegenwoordig, en hebben zo bijgedragen aan de transformatie van de wereld. In deze tijd van de grote omwenteling zijn enorme aantallen zielen geïncarneerd in of verhuisd naar verschillende cultuurpatronen en hebben daarmee assimilatie van meetkundige vormen en een gemeenschappelijkheid van principes vergemakkelijkt. Deze ontwikkelden zich individueel in verschillende samenlevingen, sociale structuren en spirituele doctrines en vinden nu een gemeenschappelijke basis en ideologie. Dit is echter het werk: het creëren van het transformerende veld voor de brug van bewustzijn voor de menselijke geest, de collectieve geest.

Binnen de 13:13:13 zielengroep zijn er individuen die deze mandala’s van bewust reizen binnen spirituele evolutionaire cycli hebben voltooid. [Dit zijn] belangrijke evolutionaire cycli voor menselijk bewustzijn. Zij weven nu energetisch een vat van eenheid, want de patronen zijn nu compleet en duurzaam en zichzelf bestendigend. Deze integratie van bewustzijn neemt de vorm van wederzijds begrip aan en het delen van gemeenschappelijke principes te midden van diverse sociale groepen en spirituele doctrines. Zij ondersteunen alle heilige leringen die gebaseerd zijn op universele wetten en het bewustzijn van eeuwig leven uitstralen [en onderkennen daarin] een gemeenschappelijke spirituele oorsprong.

De schoonheid van de alchemie van het Grote Plan is dat toen deze zielen reisden – we gebruiken de 13:13:13 zielengeroep enkel als voorbeeld – en hun voltooiing bereikten een holografisch dooreen weven plaatsvond iedere keer dat de groep haar veld stimuleerde en met elkaar bewust verbindingen aanging. Ondanks de diversiteit in de groep – waarvan de leden niet eens met elkaar vertrouwd zijn – nemen de leden niettemin deel aan een collectieve energie die een dooreen weven is van de voleinding van grote cycli van menselijke evolutie. Een wijsheid van de ziel wordt daarbij vergaard, bij de voleinding van deze cycli op de toppunt van bewustzijn vlak voor de neergang en bezoedeling van het Levende Woord.

Zo dient de 13:13:13 zielengroep als een collectieve lens voor het holografisch patroon van de Kronieken van Ibis.* Het is niet de enige zielengroep die dit evolutionaire continuüm voltooit van bewust met elkaar gedeelde spirituele praktijken die universele wetten ondersteunen en naleven. Het geheim is toppunt energie. Deelname aan een Tibetaanse Shambala geschenk, een Magdala geschenk, een inheems Amerikaans geschenk in deze bewuste groep creëert bijvoorbeeld een basis voor duurzaam spirituele ideologieën in een collectief veld van de groepsgeest van de mensheid. Zij introduceren zeker geen religieuze doctrines in de zin van de enig [ware] benadering, maar zij delen eerder de gemeenschappelijke spirituele principes die universeel leven, de wet van het heelal en het bewustzijn ondersteunen dat Goddelijk is afgestemd op het toppunt van de evolutionaire spirituele principes.

Binnen de zielengroep die zichzelf voor dit doel bijeen heeft geroepen bestaat een diversiteit van spirituele principes die de individuele zielen begeleiden. Dit is een pure essentie van de hoogste attributen van spiritueel bereiken van menselijke bewustzijn. Het zijn deze toppunt energieën die nu een proces van synergie aangaan en bekrachtigd worden door profetie, door de Profetie van de Gouden Eeuw en de levende profetieën in verschillende ideologieën.

De 13:13:13 zielengroep is een holografische lens en het kristallijne DNA van ieder lid is als een holografische spiegel die deze lens omvat. Het heilieon licht verlicht de lens en de tonen van de schepping vormen het harmonisch sjabloon. De heilige tonen zijn de harmonische trillingen die de lens op de nieuwe klank van het universum afstemmen, de klank van de Nieuwe Schepping. Zo heeft zich een geraffineerd energiesysteem ontwikkeld zoals gepland in het begin toen het Vlees geworden Woord van God gewijd en heilig werd en niet ontheiligd door de manipulatie en hebzucht van machtstructuren.

Veel individuen in deze zielengroep nemen eraan deel eenvoudig omdat de doorgevingen (gechannelde boodschappen) binnen het diepste aspect van hun wezen een grotere verlichting in hun wezen hebben teweeggebracht door het op één lijn komen met het licht van hun geest op een manier die fysiek werd gevoeld. Als deze energie regelmatig fysiek wordt ontvangen, wordt het een deel van de nieuwe trilling van het collectief van het ontluikende paradigma.

Er bestaan andere energiesystemen zoals deze die op verschillende manieren op deze planeet opereren, want er zijn zeven Klerken van Ibis.* Het werk van behoud en verlichting van de zuiverheid van het Goddelijke Woord wordt voortgezet door deze boodschappers van licht die ermee hebben ingestemd in een of andere hoedanigheid mee te werken aan de luister van Eenheid van spirituele principe in zijn meest pure zin, niet gemotiveerd door zelfgewin, maar puur gemotiveerd vanuit een gezichtspunt van liefde, dienstbaarheid, welwillendheid en dankbaarheid.

Deze energiesystemen vormen in zichzelf machtige alchemistische krachten terwijl de planeet haar grote toppunt bereikt bij het keerpunt van de Grote Tijd. Als dit toppunt wordt bereikt, voltooien deze bewuste energieën tegelijkertijd zichzelf in perfecte geodetische gedachtevormen en wel op een machtige manier die nooit tevoren op deze planeet is ervaren.

Er zou een kleine groep in China kunnen zijn die het vermogen heeft ontwikkeld om met elkaar in relatie te treden. China heeft wat van de grootste psychische energie op de planeet. Terwijl zij rustig in het licht werken te midden van uitgebreide menselijke tegenspoed zijn zij jullie broeders. En te midden van oorlogszones in het Midden-Oosten vormen zich kleine groepen die dit licht met elkaar delen. Zij zoeken de ware leringen van Mohammed, niet die verdraaid werden, en zij zetten de zuiverheid van de oorspronkelijke spirituele principes luister bij. Deze kleinere en grotere groepen hebben één ding gemeen: hun oorsprong uit het gewone volk. De evolutie van menselijk bewustzijn heeft bijna zeker geprofiteerd van deze georganiseerde groepen die een vitale rol moeten spelen in de grotere dynamiek. Het huidige verschijnsel van spirituele groepen van onderop lijkt op een internet link. Groepen ontmoeten elkaar op rustige manieren in gebieden van uitgestrekte duisternis, treffen elkaar en zetten Eenheid luister bij. Tengevolge van de aard van het Grote Plan wordt de luister van Goddelijke Genade zo stralend en gezegend, collectief gedeeld en zij bekrachtigt zulke kleine groepen in de Geest van Eenheid te midden van de meest wanhopige holografische patronen.

In het alomtegenwoordige bewustzijn van de universele geest, geopend door selectieve communicaties met de intelligentie van de kosmische orde die de aard zelf van energetische synergie tussen de wereld van de mens en het rijk van het Goddelijke bekrachtigen, zijn de mechanismen van de Geest van God en Zijn Geest Pure Liefde, Pure Genade, lichtend als Eenheid. Het bewustzijn van licht spreekt alle talen en heeft die talen geschapen teneinde een diversiteit te scheppen in de elektromagnetische energievelden van de wiskundige energieën geproduceerd door de gedachten van de bewuste groep. Dit is de macht van de ultieme eeuwige en oneindige schepping, de macht die universa schept, en de dynamische relatie tussen het fysieke en het niet-fysieke heelal maakt de uitbreiding van de aard van schepping optimaal. Als het Levende Sjabloon eenmaal in de Gaia matrix volledig is, is het potentieel voor verscheidenheid oneindig en het is allemaal wiskundig gecodeerd vanuit het Goddelijk Plan bij de Bron van de Geest van God.

De Grote Cyclus nadert en ontluikt, beëindigt en start tegelijkertijd het vermogen tot telepathische uitwisseling tussen sociaal bewuste, spiritueel ontwaakte groepen. Het vermogen tot telepathische uitwisseling is vergroot, omdat de trillingen op de planeet veranderd zijn en de golfsystemen van elektromagnetische energie die telepathische communicatie toestaan gestimuleerd zijn en in synergie gebracht door het verenigende veld. Waarom? Omdat een voldoende aantal mensen een staat van eenheid zijn binnengegaan en dat is in zichzelf een kracht van schepping. Dit is het ultieme plan van Gaia’s ascensie en haar geboorte: zichzelf geboren doen worden in een veelheid aan holografische vormen, universa creëren die uit de leegte te voorschijn komen, met omgekeerde holografische sjablonen, met verscheidenheid van leven op aarde en voorbij datgene wat jullie geest kan vatten.

Het doel van deze doorgeving is dat jullie de gelegenheid tot intelligente focus waarnemen. Intelligente focus wordt – als zij collectief wordt ondernomen zoals met de 13:13:13 zielengroep – een alchemistische kracht die het proces [naar verlichting] bekrachtigt. Zo werken intellect en Goddelijke synergie hand in hand voor de manifestatie, het ontluiken en de nuttige aanwending van nieuwe energiesystemen die deze collectieve groep binnengaan. Die kunnen verklankt, geschilderd, gedanst, gezongen of gesproken worden via vibraties van de unieke talenten van ieder groep. Deze worden dan een levende kracht die, bekrachtigd binnen het wereldraster door het heilieon licht, onkreukbaar, onbederfelijk is, de macht van de Heilige Graal.

De schoonheid van dit geschenk is dat wanneer het delicate proces eenmaal gevestigd is zij zichzelf in stand houdt en – als een embryo die gecodeerd is om zichzelf te reproduceren – een duurzame levensvatbare levenskracht wordt voor de collectieve Gaia matrix. Zo zijn de dynamische principes van schepping in de meest pure zin aan het werk omdat het hart en de ziel in vereniging de liederen van schepping zingen. De ene mantra die recent was gegeven is de mantra voor dit verschijnsel.

Er vindt een accumulatie van talloze cycli plaats van het werk van de voorouders van de mensheid en van allen die hun DNA vanuit andere planeten gezaaid hebben. Wanneer dit holografische veld eenmaal de kritische massa heeft bereikt, zal ieder DNA-deeltje dat aan dit Grote Plan heeft deelgenomen veranderd worden en afgestemd op de oorspronkelijke Bron, gezuiverd en gecodeerd met nieuwe scheppingscodes. Het is de taal die via superbewustzijn wordt gedeeld, de galactische taal die geen woorden nodig heeft en uiteindelijke een galactische alliantie zal brengen die de Universele Geest ondersteunt in co-creatie met de Goddelijke Geest voor de evolutie van andere werelden.

Velen onder de 13:13:13 groep maken multidimensioneel deel uit van het Grote Plan en vergroten daarmee het wonder. Aldus is het geschenk gegeven en ontvangen en oneindig gezegend.

Het zij zo en het is zo.

Noot:  De oorspronkelijke tafels van schepping werden door zeven heilige klerken vanuit het rijk van de Vader naar de aardse beschaving van Hyperborea gebracht. Dit zijn de Kronieken van Ibis. Hyperborea was de eerste verlichte beschaving na de val van het Huis van David.