Maria Magdalena spreekt over Ra Ka Na en Ra Ka Ma Na

De Meester-sleutel van Eeuwigheid opent de mensheid voor communicatie met de goddelijke rijken waardoorheen de nieuwe vrouwelijke scheppingskracht stroomt om zich op het materiële vlak te manifesteren. Dit bericht kwam maandag (de 14e) binnen toen het merendeel van de groep al vertrokken was. Er waren naast mijzelf 4 vrouwen in het heiligdom, waaronder de dame die vlak voor de boodschap van Henoch op 1-10-2019 kwam. Zij was degene die als de 5e persoon kwam, het 5e element op de 10e (januari).. Ze kwam halverwege de dag naar ons toe en vertelde ons over een droom die ze had waarin engelen Ra Ka Na bleven herhalen. Ik herkende dat dit hetzelfde was als de tonen van Isis in de formule van verlichting. We keken naar de formule en realiseerden ons dat hoewel Ra en Ka verschillende keren worden herhaald, de toon Na niet in de oorspronkelijke formule zat. De openbaring van Ra Ka Na die ze in haar droom zag betreft de tonen van Isis die de formules van verlichting (verder) voltooien. We gingen in meditatie met Maria Magdalena en zij legde de voltooiing van de formule van tonen van verlichting uit. Ra Ka Na zijn de tonen van Isis die de 11e, 12e  en 13e sefira van de kabbalistsiche Levensboom activeren in de formule die Maria Magdalena gebruikte voor de wederopstanding van Jezus. De originele formule werd ontvangen op Pasen 2012 en voltooid in september 2014.

 

Bericht van Maria Magdalena over Ra Ka Na

Ra is de zonne-bron, de zonne-essentie en de kracht van de schepping. Ka is het Ka-lichaam van de ziel dat zichzelf vormt in het levende lichaam, want de mensheid is goddelijk geschapen, en de geest van de Ka is een eeuwig bewustzijn van het wezen van de ziel.

De mensheid is begiftigd met de Ka van de schepping en dus werd het Ka-lichaam gecreëerd.

Na staat voor de levende wateren. In het begin van de vorming van leven op aarde werd het water geboren uit de baarmoeder van het leven. De vereniging van de zonnekrachten met de wateren van het leven op aarde betekende het ontstaan ​​van het eerste leven dat is geëvolueerd uit het eerste levende deeltje toen de Zon en de scheppingskracht van de Grote Centrale Bron op de levende wateren van het levende lichaam van Moeder Aarde schenen.

Dit is dus de formule voor het ontstaan ​​van de Nieuwe Aarde.

Want de Ka is het punt van het centrum van de stroom van de oneindige scheppingskrachten door het solaire principe naar de levende wateren, en deze formule creëert geest en materie in eenheid met de essentie van het ontstaan ​​van de nieuwe schepping. Want jullie zijn van geest en jullie zijn van materie. Jullie zijn van vlees en jullie zijn van de niet-fysieke werkelijkheid. De 8e sluier is opgelicht tijdens deze reis, deze heilige reis van de heilige 12 doorgangen naar de rijken.

Er is een verbinding, en elke keer dat je een deuropening doorging, oversteeg je de grenzen van de fysieke realiteit en ging je een gemeenschap van liefde binnen met de niet-fysieke wezens die de essentie van de schepping zijn op dit scheppingsniveau en op alle niveaus van schepping van de levende Moeder, van het Levende Lichaam.

Er is een Melchizedek-formule van de 144.000 die alchemistisch werd geïnitieerd en geactiveerd toen jullie de 12e deur bereikten en spiraalsgewijs, spiraalsgewijs, spiraalsgewijs naar de heilige 13 opstegen.

En zo manifesteerde de schepping zich vanaf de schoot van het leven, via het Godsprincipe van de Elohiem van de schepping, een nieuwe levende kracht voor het bewustzijn van de Goddelijke Moeder in de schepping, zoals in de schepping. Zo is het en zo zal het voor de eeuwigheid zijn, de Levende Vrouwelijke God Kracht, levensvatbaar en levend in het lichaam van Terra Gaia 3 van deze planeet Moeder Aarde.

En dus terwijl zij de schepping baart, zal het DNA van deze levende vibratie, d.w.z. het verenigde veld, geboren worden uit licht en liefde en heeft elk deeltje, elk molecuul NU, nu, het DNA van Ra Ka Na, terwijl de Nieuwe Aarde tevoorschijn komt. Zij (de formule) maakt nu deel uit van het levende lichaam van deze planeet en bekrachtigt de vrouwelijke Godkracht en de aanwezigheid van vereniging met de mannelijke Godkracht.

En dit gaat verder dan begrijpen of leren. Het gaat verder dan de kennis zoals jullie die kennen.

Ik spreek over de essentie van de goddelijke schepping terwijl de schepping zichzelf voltooit in de 9e schepping. Dit was namelijk het element dat ontbrak. Het is de ontbrekende code. Het is de ontbrekende schakel die zich manifesteert als de menselijke geest groeit in het licht van Eenheid en de menselijke ziel de bio-energetica van haar essentie ontvangt. En zo manifesteert zich in de menselijke wil, de menselijke keuze, in het denken, het lichaam, de geest van Hu Man Ity. Hu Man, Hu Man, in de Eva Adam Kadmon blauwdruk.

Omdat vóór de geboorte van Ra Ka Na de menselijke blauwdruk de Adam Kadmon-blauwdruk was, en ik heb in de berichten in de afgelopen jaren gesproken over de Eva Adam Kadmon-blauwdruk. Nu is die manifest.

Nu is de blauwdruk van Eva Adam Kadmon een actief DNA. Het is het actieve DNA van het levende lichaam van deze planeet, nu in Creatie. Er is iets nieuws begonnen en het zal worden gevoeld op het elementaire niveau en het zal worden gevoeld op alle niveaus en dimensies van bewustzijn en besef op alle niveaus van bewustzijn. Het zal worden gevoeld door het dierenrijk, het mineralen- en plantenrijk, niet alleen het mensenrijk, door alle koninkrijken, de magische rijken en de koninkrijken waarmee je hebt gecommuniceerd en de rijken. Alles in totaliteit zal de geboorte van dit licht voelen, omdat het een alomtegenwoordige kracht is die gedeeld werd in de profetieën van de Maya’s. Om Tony Shearer te citeren: “Het is de grootste manifestatie van God die de wereld ooit heeft gekend.” Het is het vrouwelijke en mannelijke principe van de Godskracht in vereniging met de Ka-geest en de elementaire krachten van deze planeet.

Deze vibratie, de essentie van de alchemie ervan, doordringt de werkelijkheid. Het is het morfogenetische veld binnengegaan op macrokosmisch en microkosmisch niveau.

En jullie zullen leven in de dagen van het licht waarop de kracht hiervan aan een ieder van jullie persoonlijk zal worden geopenbaard. Want jullie kunnen er nu naar kijken, jullie kunnen het in jullie lichaam voelen. Want jullie zijn de getuigen van deze Creatie en de manifestatie van Creatie, en jullie zullen groeien in het licht ervan. Jullie ziel zal groeien in het licht ervan. Want hier wordt het 5e element weergegeven naast aarde, lucht, vuur en water. Het 5e element is geest (spirit).

IK BEN Magdala Mahada Jahwe.

En waarlijk werd ze geboren uit de schoot van de eenheid van de Christus. Ra Ka Na.

Weest gezegend, zo zij het en zo is het.

Judith K. Moore, 14 januari 2019

 

Voltooiing van de Tonen van verlichting: Ra Ka Ma Na

Judith: Het is vroeg in de ochtend in de tempel bij het centrum van Eric en Jos (in St. Oedenrode) en de Zon rees deze ochtend op met een goudrode kleur. Ik hou ervan hier te zitten met mijn gezicht naar het oosten, terwijl ik naar de vroege ochtend kijk en mijn koffie opdrink. Ik heb de sterke aanwezigheid van Maria Magdalena gevoeld toen zij vannacht naar ons toekwam en van de Magdala-kracht en de onmenselijkheid in de menselijke ziel sprak.

Vanochtend (8 april 2019) begon ik een beeld van de graftombe van Lazarus te zien en ik hoorde haar zeggen dat [de mantra] Ra Ka Ma Na de sleutel tot onsterfelijk bewustzijn is die de ziel opent naar de verlichting van het goddelijke. Ik zag een beeld van de genezing van het lichaam van Jezus terwijl zij de tonen van verlichting zong. De wonden op zijn fysieke lichaam genazen terwijl zij die belichaamde, ze werden van haar afgenomen. Mij werd getoond dat zijn ziel niet in de graftombe was en niet eerder in het levende lichaam terugkeerde dan met de aanroeping Ra Ka Ma Na. Deze aanroeping opende de vierde poort in het Ka-lichaam voor de terugkeer van de solaire Christus van Creatie en van vereniging met de Vader.

(Ik ga heen en weer tussen luisteren, vertalen en haar te laten spreken)

Maria Magdalena vertelde mij dat het belangrijk is dat ik zowel de getuige als de boodschapper ben als ze mij het geheim van de kruisiging en de opstanding toont dat zijn lichaam genas van de doodsstrijd van het vlees en de doodsstrijd van de mensheid. Toen de pijn te groot werd om te dragen schreeuwde hij uit: “Oh, mijn God, waarom heeft u mij verlaten, Vader?” Mij wordt een beeld getoond van Jezus op het punt dat hij dit uitroept. En van het doorsteken van zijn zij. Ik zie dat hij toen zijn lichaam verliet. Zij vertelt mij dat hij direct door de rijken heen oprees naar de Bron, omdat hij rechtstreeks van de Bron afkomstig was, van de Vader/Moeder, van de Bron van Creatie. Hij keerde terug naar de Bron. Hij werd Een met de Bron en betrad het eeuwige. Hij bleef niet in het Koningrijk der Hemelen, maar ging rechtstreeks naar de Bron. Daarom zei hij: ‘Waarheen ik ga, kun jij niet gaan.’ Hij passeerde niet de rijken zoals andere zielen doen, maar rees direct op naar de Bron van Creatie. Zijn ziel werd EEN toen hij de Eenheid binnenging. Zelfs in zijn levend lichaam was hij zich bewust van de goddelijkheid van zijn ziel.

Mij wordt getoond dat ieder element van zijn ziel met de Bron versmolt. Toen hij terugkeerde, opende hij een pad van licht vanuit de Bron om de Ka van de mensheid vanuit de bron van de Ka binnen te gaan. Hij maakte een spiraalbeweging zoals in de Jakobsladder. Hij daalde af langs de Jakobsladder, maakte een spiraalbeweging door de dimensies en op die manier schiep hij een verenigd veld. Wat gescheiden was werd daarbij verenigd in het licht. Hij daalde af in duisternis en hij keerde terug naar het licht en hij daalde af naar de duisternis en keerde terug naar het licht en hij daalde af naar de duisternis en keerde terug naar het licht. Drie keer. Iedere keer bewoog hij door de sefirot in de Levensboom heen, creëerde energiepatronen en formules vanuit de Heilige Wijsheid, de wijsheid van de meesters, de kabbalistische wijsheid die naar de mensheid kwam.

Maria Magdalena gaf ons de formules van verlichting. Die formules openbaren het pad waar hij doorheen reisde om de (kabbalistische) Levensboom te verlichten. Zijn ziel verlichtte de formules met de trilling van de Bron van Eenheid en keerde terug naar de Bron. Drie keer daalde hij af in de rijken en drie keer keerde hij terug naar de Bron. Toen zijn vlees tenslotte hersteld was, ging Maria Magdalena naar zijn kruin en riep Ra Ka Ma Na aan terwijl zij de levensadem van de Bron in zijn kruin blies.

(Ik sta nu bij de spiegel. Zij is aan de andere kant van de spiegel en ik sta hier. Zij is in haar onsterfelijke eeuwigheid en ik ben hier in het lichaam van een vrouw en op die manier wordt haar boodschap ontvangen.)

Toen de levensgeest tenslotte op het punt stond naar zijn levend lichaam terug te keren, ging zij naar zijn kruin om de levensadem in zijn lichaam te blazen en het is bij zijn kruinchakra dat zij Ra Ka Ma Na aanriep om de macht van de dertiende sefira te openen voor de doortocht van de ziel van de Christus om het levend lichaam te betreden van de opgestane Jezus. Die ziel droeg de essentie van Al Wat Is en de belofte van de dimensies, het Koninkrijk der Hemelen en de onderwereld. Hij bracht de reinigende geest van de kracht en de macht van de God Bron in het levend lichaam, van het eeuwige waar zielen heengaan wanneer zij hun levend lichaam overstijgen. Aan alle zielen werd dit geschenk en deze passage gegeven om een staat van vereniging met de God Bron te betreden. De passage van de zielen die onder hun eigen doodsstrijd lijden tot aan de zielen die naar hun vreugde van hun eigen Koninkrijk der Hemelen oprijzen.

De sleutel tot verlichting Ra Ka Ma Na opent de menselijke ziel om ieder aspect van het zijn te verbinden met de Ka van Creatie en de bron van de ziel. De macht van de formule van verlichting stroomt dan via de menselijke ziel en via alles wat de menselijke ziel in de rijken heeft ervaren en verlicht de rijken en dimensies van de ervaring van de ziel en daaraan voorbij met de macht van de God Kracht in het menselijk lichaam. Daarbij ontwaakt het Eva Adam Kadmon DNA bij de mensen die in staat zijn bewust en ontwaakt te zijn, bewust te zijn van hun eigen goddelijkheid. Dit doet de mensheid ontwaken tot het besef van het verenigde veld en doet het lichaam ontwaken tot de heilige kennis dat de ziel deel van Creatie is en uit de Bron van Eenheid is voortgekomen. De ontwaakte mensen zijn de 144.000, de formule die de mensheid doet ontwaken en de God Code activeert in ieder deel van menselijk DNA op de planeet. Het aanroepen van Ra Ka Ma Na heiligt de menselijke ziel voor de opstanding van de mensheid.

Zij zegt dat zoals bij alchemistische formules de woorden zelf enkel de macht hebben die binnen het bewustzijn van ieder individu ligt. Deze woorden zijn geen magische woorden die jullie realiteit doen verschuiven. Jullie reis als ziel zorgt voor die verschuiving. Vannacht sprak zij tot ons en riep zij ons op om diep in onszelf te kijken, ieder individu voor zich, om de wonden van de Christus te genezen. Zij roept ons op vertrouwen te hebben in de Tuin van Gethsemane, om de reis te maken voorbij het lijden naar de plaats van de opstanding.

En Ra Ka Na (de formule voor de genese van de Nieuwe Aarde) is een spiegel van wat nu zich in Creatie afspeelt, terwijl ieder individu door de riten van doorgang gaat of deze bereikt heeft. De doorgangen van licht staan open naar de rijken. Datgene wat eerder in het bewustzijn van de mensheid gescheiden was is hersteld in het verenigde veld, hersteld tot Eenheid, en waar Eenheid is, daar is enkel liefde.

Aldus is Ra Ka Ma Na de sleutel tot opstanding in de formules van verlichting.

Judith K. Moore, 8 april 2019