De zeven heilige klerken van Ibis
Over de kronieken van Ibis, doorgeving via Judith

Begrijp dat de macht van het Woord de essentie van de Schepping is. De Meesters van de Universele Waarheid verkozen de zuiverheid van het Woord te verzekeren door de manifestatie van de oorspronkelijke Tafelen (optekeningen) van de Schepping, die naar de Aarde werden gebracht door de zeven heilige klerken* vanuit het hart van wat bekend is als het Rijk van de Vader. Deze werden ontvangen in een tabernakel van kristallen licht. De Kronieken van Ibis zijn lichtcodes vertaald in klankfrequenties die mathematische formules creëren. De klerken waren de oude meesters die eeuwen lang de zuiverheid van de archieven (etherische bibliotheken van licht)  in de energievelden van de binnen-aarde behoedden. Deze archieven dragen coderingen van de Mysteriën van de Schepping en de Klerk die heelheid ervaart, draagt in zijn DNA de sleutels van licht.

Scribe of optekenaar met Thoth als baviaan. De baboon is het dier dat als eerste de opkomende Zon verwelkomt.

*Begripsomschrijving: Een scribe of een klerk is een persoon die als beroep boeken of documenten met de hand schrijft en de stad helpt bij het vastleggen van zijn documentatie. Het beroep, dat vroeger in een of andere vorm in alle geletterde (schrift) culturen bestond, heeft met de komst van de drukkunst (het meeste van) zijn belangrijkheid en status verloren. Het werk kon betrekking hebben op boeken copiëren, inclusief heilige teksten, of secretaiële en administratieve taken, zoals bevelen of dictaten opnemen en zaken vastleggen, gerechtelijke en historische vastleggingen voor koningen, adelstand, tempels en steden. Later ontwikkelde het beroep zich tot ambtenaren, journalisten, accountants, typisten en advocaten. Tegenwoordige vertaling: schrijver, klerk, secretaris en (bijbel) schriftgeleerde of kopiist. In de onderstaande vertaling en andere teksten wordt ‘scribe’vertaald als klerk.

Sean en de Kronieken van Ibis

Sean Sands is een heilige klerk van de aloude tafelen, die tot de eerste behoorden die naar deze planeet gebracht werden: tafelen die de wortels van alle mysteriën zijn. In de oude Hyperborea* beschavingen kon de opening naar de binnen-Aarde worden bereisd via een gang van licht; die Hyperborese doorgang is bekend als het planetaire kruinchakra. Het werd tot stand gebracht als pure vibratie van heilige essentie vanuit het hart en de ziel van de Meesters van Licht die welwillend Aarde’s ascensie hebben geleid door de donkere eeuwen van tweedracht en angst.

“Welwillenden, de Meesters van de Universele Waarheid verkozen de zuiverheid van het Woord veilig te stellen door de manifestatie van de oorspronkelijke Tafelen van de Schepping. Deze werden naar de Aarde gebracht door zeven heilige klerken, vanuit het hart van wat wij kennen als het Rijk van de Vader. Ze werden in een tabernakel van kristallen licht ontvangen. Ze gingen de energievelden van de Aarde binnen in de vorm van trillingen en manifesteerden stoffelijke vorm als een Meestertafel en 44 verlichte archieven. Vanuit deze archieven zijn alle meesterteksten voortgekomen, want zij vormen de wortel van verlichting en bewustzijn voor planetaire schepping. Als zodanig stroomden zeven heilige klerken uit op deze essentie en manifesteerden als fysieke wezens in Hyperborea. Alles wat bekend is van de geschiedenis van Hyperborea is minimaal vergeleken met de onmetelijkheid van de ervaring van dit aloude bewustzijn; het was inderdaad het eerste verlichte bewustzijn volgend op het ter ziele gaan van het Huis van David. Dit oude Hyperborese bewustzijn was de wortel van verlichting voor de mensheid.

Deze zeven eeuwenoude heilige klerken waren de heilige essentie en de bewakers van ‘het Woord vlees geworden.’

Deze, die terugkeerde als een Meester van Shamballa, is een aspekt van één van deze heilige klerken. De keuze van zijn naam, Sean, verwijst naar de trilling van een heel oud mysterie, een verloren woord voor de mensheid, in de Hyperborese taal vertaald als de ‘Meester Brenger.’ Alleen door Sean’s focus kunnen deze archieven worden geopend zodat ik de zuiverheid van de betekenis van zijn naam in het daglicht kan brengen: Meester van het Goddelijke Woord, Klerk van de Ouden. Het zand van de tijd overstijgend, brengt hij het mysterie van het machtige Woord in het daglicht dat De Ene is, gemanifesteerd vanuit de bron van deze 44 archieven.

De zeven heilige klerken schiepen de tafelen: de aloude tafelen van Peru ontvangen door Popol Vuh, De Tafelen van Mozes, de Tafelen van Abraham, de Tafelen van Tibet en de Roze tafelen, de Smaragden Tafelen, de Tafelen van de Essenen (?) […check alsjeblieft de audio,voor het juiste woord…suggereert Judith] van waaruit de Dode Zee Rollen afkomstig zijn. Deze archieven zijn de heiligste van de heilige, en als zodanig was Sean een klerk, Judith een orakel, en zijn bekend als ‘De Kronieken van Ibis.’

We wisten dat er een tijd zou zijn dat de mensheid gereed zou zijn om het Woord te ontvangen en afgestemd op de bedoeling van (de) Schepping en op de bedoeling van het levensonderhoud, hetgeen de essentie van de Schepping is. Het leven van levens. Wij hebben een wakend oog op de mensheid gehouden, zachtjes de groei van bewustzijn ondersteund en, bij tijden, avatars naar de Aarde gezonden, vanuit de toekomst, om de mensheid voor te bereiden zich te openen voor de Waarheid. We wisten dat de mensen niet in staat waren al wat in onze archieven bewaard wordt te kennen. Want toen we boodschappen naar voren brachten, werden ze dikwijls ontvangen via velden van verstoring en angst, te wijten aan de aard van de evolutie op deze planeet. En dus wachtten we geduldig en bereidden ons voor. Vanuit de bron van onze archieven zouden we verhogingen van Waarheid kunnen vrijgeven: een gradueel proces van herinnering van het God-zelf. We observeerden dat deze verhogingen van de Waarheid gebruikt en misbruikt werden, wetend dat de tijd zou komen wanneer een gebied van het menselijk bewustzijn voldoende gerijpt zou zijn om de Waarheid in wijsheid te ontvangen en de hoeders ervan te zijn.

Deze archieven dragen codes van de mysteriën van de Schepping die alles overstijgt wat ooit door de menselijke geest gekend werd van de Schepping en van de Schepper. Weet dit: de menselijke geest is één collectieve kracht. De wijste en meest verlichte is niet wijzer dan de meest onwetende. Want het menselijke bewustzijn is een collectieve geest; en reflecteert op vele manieren aspecten van de Schepping.

Eeuwenlang hebben we geanticipeerd op de komende tijd wanneer alles wat op deze planeet bekend is minuscuul zal lijken vergelijken met de onmetelijkheid die in het bewustzijn van de collectieve geest ontvangen en geïntegreerd zal worden. In de oude Hyperborese beschavingen bereidden we ons hierop voor. We teleporteerden de Kronieken van Ibis diep in de kristallen bibliotheken van licht in de binnen-aarde en we troffen voorbereidingen voor de vertaling en onthullingen van deze te ontvangen kronieken. Door dit te doen codeerden we etherische kristallijnen velden op specifieke plaatsen op de planeet. Zodra de afstemming van de kosmische krachten de mensheid voorbij de doorgang van de bekende evolutie zal slingeren, zullen deze etherische kristallijnen energievelden aktiveren en de oude kronieken binnenin de kristallijnen bibliotheken van licht in de binnen-aarde openen.

Begrijp dat de macht van het Woord de essentie van Schepping is.

De Kronieken van Ibis zijn lichtcodes vertaald in klank frequenties die mathematische formules scheppen in de reeks van de zintuigen en van de tafelen die worden ontvangen. We moesten er zeker van zijn dat de mensheid was voorbereid. Dus gaven we deze verhogingen (van waarheid) vrij en bereidden aanwijzingen voor: codes die de onmetelijkheid van het geheel zouden (ver)ankeren door de minitieuze deeltjes, die de mysterieteksten zijn, die door onze boodschappers als tafelen ontvangen worden.

De klerken werden gezonden naar en leefden in de binnen-aarde in de oude tijden van Hyperborea, want zij waren de meesters die het plan voor de voltooiing van de heilige teksten meedroegen. Zij waren de Essenen die later brachten, wat bekend staat als de Nag Hammadi Geschriften (bibliotheek), de Gnostische Geschriften, de Dode Zee Rollen, de Smaragden Tafelen, de Roze Tafelen de Tafelen van Tibet … de bekende en onbekende mysteriën die nog niet zijn gedecodeerd. De klerken, zoals Sean, dragen de sleutels om de wachtende archieven te ontsluiten, het Woord manifest gemaakt.

Sean draagt in zijn DNA de sleutels van licht, om zowel toegang als de receptoren mogelijk te maken in het orakel (Judith). Deze twee dragen een magische combinatie mee. We moesten haar beschermen toen we haar zonden om het Woord te ontvangen dat de kennis omvat die Schepping begint, eindigt en voortzet. Deze woorden zijn leeg met de onmetelijkheid van Al Dat Is. Jullie voorbestemde samenkomen was in het Plan overeengekomen zodat deze openbaringen ontvangen zouden mogen worden. Begrijp, dat jullie beiden codes dragen om de mysteriën van het orakel te ontsluiten. Daarom zijn jullie vele levens broer en zuster geweest. Jullie hebben vele testen ondergaan en elkaar waardige en betrouwbare metgezellen bevonden. Dit vervult jullie bestemming. Als Judith is voorbereid voor de openbaring van het geschenk der geschenken, draagt Sean de sleutels. Want alleen de betrouwbare klerken van Ibis worden de sleutels tot de Kronieken van Ibis gegeven. Jullie bestemmingen zijn veel meer verbonden dan ieder van jullie kan bevatten.

De klerken ervaarden de volledigheid, niet de minitieuze deeltjes, van het Woord. En toen gedeelten onthuld werden, behoedden de klerken het Plan en bewaakten de wijsheid van mensheid’s reis naar verlichting. Toen het menselijke bewustzijn een kritieke omvang bereikte waren deze individuen voorbereid op een sprong in bewustzijn van de species. Zij zijn het die in staat zijn het Woord te horen.

Begrijp alsjeblieft dat het noch het mysterie van het wonder, noch dat van het orakel betreft. Het is het mysterie van het Woord. De reden dat Sean heeft verkozen bergen te kunnen verplaatsen en sanctuaries te creëren uit de lucht, komt voort uit zijn diepe gronding van de onmetelijkheid, als een element van [de] Schepping en als drager van de sleutels. Hij is een Klerk van Ibis.

De reden dat ons contact energetisch het medium, Judith, uitdaagt, is dat zij voorbereid werd te ontvangen wat jij, Sean, ontsluit. Zelfs voorbij de transducers van het mediumschap zijn er niveaus van snelheid van geïntensiveerde trillingen waaraan zij zich moet aanpassen, om voorbereid te zijn op het werk dat Sean wacht. Jullie bestemmingen zijn vervlochten in deze kronieken. Het is Seans bestemming om zijn verantwoordelijkheid te vervullen en zijn gemaakte beloften om de bestemming van Ibis te vervullen. Wanneer je in een rivier zwemt voeren de stromen je mee. Sean en zijn leven zullen meegevoerd worden door stromen van de bestemming van deze planeet en de manifestatie van het Goddelijk Plan dat menselijke wil en menselijke plannen overstijgt. Geef je over Sean, want je zou niet hebben overleefd als je niet had geleerd dit te doen. Dat was jouw test. Je uithoudingsvermogen en vasthoudendheid hebben je goed voorbereid op het werk dat vóór je ligt.

Alle wijsheid van het Huis van David, vóór de … periode van de planeet, wordt de Kronieken van Ibis genoemd. Vóór die periode van de planeet was er een tijd toen het Woord van Schepping zonder vervorming werd ontvangen, in zijn geheel, in het Huis van David. Toen de planeet afstevende op destructie ging alles separatie binnen en werden de Ibis-archieven van de planeet verwijderd.

Ze werden van de planeet weggenomen omdat het risico van de totale vernietiging van de Aarde bestond. Velen van het Huis van David gingen naar de binnen-aarde om het DNA en enkele mysterie-leringen te beschermen. De archieven werden van de planeet weggenomen. De Kronieken van Ibis werden tijdens Hyperborea weggenomen van de planeet toen er een opening in de noordpool was naar de binnen-aarde. De archieven kwamen in de binnen-Aarde en werden uiteindelijk teruggegeven zodat wijsheid de grondslag zou zijn van alles wat zich hier op de Aarde afspeelt, om de mensheid te begeleiden. Niet alles kon echter worden vrijgegeven. Zelfs nog niet alles werd ontvangen, want de mensheid was niet gereed het Woord te horen. Daarom werd in mijn vroegere leringen uitgelegd dat de tweeling van Abraham de Verloren Tafelen van Abraham had, omdat hij het Woord kon horen. Wanneer anderen het Woord horen klinkt het vreemd, want zij zijn niet klaar om het te ontvangen. De Kronieken moesten in het hart van de planeet blijven om de mensheid vast te houden en te ankeren tot de tijd wanneer een gedeelte van het menselijke bewustzijn de openbaringen ontvangen kan. Aan het begin van deze boodschap werd gezegd dat het menselijke bewustzijn één geest is, niet groter dan de grootste, noch kleiner dan de meest begrensde. Maar uiteindelijk moest het Woord hier zijn, echter ontoegankelijk en beschermd. De klerken dragen de sleutels en jij, Sean, bent één van hen.

Sean heeft 13 DNA (strengen), een volledige code van de klerken van Ibis. Ik kan zien dat er in de tijd van Hyperborea, in een hoog afgestemde en ontwikkelde beschaving, een betrouwbaar bewustzijn gecreëerd was om de archieven en hun terugkeer naar de planeet te beschermen. Ze werden vanaf de top van de planeet door de opening naar de binnen-Aarde gebracht en naar een kristallijnen bibliotheek van licht. In die tijd waren er klerken die in staat waren de gehele Kronieken van Ibis te ontvangen, zoals jij op dit moment via mijn opnames doet. Kijk naar de continuïteit en naar de blauwdruk wanneer deze Waarheid onthuld zal worden. Observeer hoe de mensheid met die Waarheid zal omgaan, deze zal misbruiken en vervormen. Herinner je dat met Jezus, veel van hetgeen hij zei werd door anderen vervormd.”

Er is erg weinig bekend van hetgeen Jezus werkelijk zei en Judith heeft een gevoel dat hij in zijn leringen over hele secties van de Ibis Codes sprak. Een van de redenen dat Judith in staat is deze trilling te dragen is vanwege haar verbinding met Maria Magdalena.

Noten:

1) Volgens de occulte leringen behoort het Hyperborese [vuur] Ras tot de mensheid van het tweede wortelras [dat eveneens weer 7 onderrassen kent]. De eerste twee en een half Rassen waren meer geestelijk, half astraal en half menselijk. De oorspronkelijke mens was astraal, evenals het tweede Ras, het derde Ras half-astraal. De mens heeft een oorsprong in een type dat veel hoger staat dan hijzelf en dit is het type van de ‘hemelse mens’- de Dhyan Chohans of planeetgeesten of goden. De bakermat van de mensheid – van het stoffelijke, geslachtelijke wezen dat zich in de loop van lange eonen uit de aetherische hermafrodieten materialiseerde – was Lemurië, het derde wortelras. Het land van de Hyperboreeërs is het land van de goden, en de geliefkoosde verblijfplaats van Apollo, de god van het licht, en de bewoners ervan zijn zijn geliefde priesters en dienaren. De Hyperboreeërs waren een niet-geslachtelijk Ras, [als de oorspronkelijke goddelijke] hermafrodieten, ze vermenigvuldigden zichzelf. Na het gehoor zintuig uit het element aether, ontwikkelde zich het tweede zintuig, de tastzin, uit het element lucht. Het Lemurische of derde wortelras was etherisch-stoffelijk en nog niet echt menselijk De natuur was bezig de vorm op te bouwen die met menselijk bewustzijn bezield kon worden. Halverwege het Lemurische wortelras begon de individualisatie, toen we als menselijke monade de stoffelijke vorm konden bezielen. De menselijke structuur was nog in wording. We ontwikkelden opnieuw een zintuig: het gezichtvermogen. Het ‘ene oog’ van de wijsheid ontwikkelde zich geleidelijk tot de twee ogen vóór in het gezicht als stoffelijke organen. Het vroege androgyne ontwikkelde zich tot het latere biseksuele. De scheiding van seksen ontstond. Ieder wortelras duurde miljoenen jaren met zijn overgangsfasen van onderrassen. Noot: Judith gebruikt Hyperborea en Hyperbornea door elkaar.

2) Elk wortelras voegt zijn kenmerkende zintuig toe aan die van het voorafgaande Ras en draagt bij aan de ontwikkeling van onze voertuigelijkheid en de reeks van de zeven fysieke zintuigen van de mens [waarvan er twee nog onbekend zijn]. Elk zintuig is afgeleid van één van de zeven elementen waaruit het heelal bestaat. Vijf zintuigen – functies van het bewustzijn – hebben zich tot nu toe min of meer volmaakt gemanifesteerd, en ze zijn in deze volgorde ontstaan: ten eerste het gehoor uit aether, vervolgens het gevoel uit lucht, dan het gezichtsvermogen uit vuur of beter gezegd uit licht, ten vierde de smaak uit water, ten vijfde en als laatste: de reuk uit aarde [het huidige vijfde wortelras]. Van al deze is de smaak het grofste en meest stoffelijke. Ons huidige vijfde wortelras is materialistisch gericht en diep in de stof afgedaald, hoewel we het diepste punt gepasseerd zijn en beginnen op te klimmen. In het verleden spelde het stoffelijke lichaam de grootste rol, nu gaan de zaken zich omkeren. De innerlijke mens – het denken, het spirituele – zal zich steeds meer gaan manifesteren. De lange reis terug naar de geest is begonnen.Er zullen zich nog twee zintuigen in ons ontwikkelen en zich door een geschikt orgaan tot uitdrukking brengen. De werking hiervan kan nu en dan instinctief worden gevoeld. Ieder zintuiglijk vermogen, en dus ook ieder zintuig-orgaan als instrument daarvan in het lichaam, is een vermogen van onze bewustzijnsstroom. En daarom kan geen zintuig-orgaan in het lichaam manifesteren vóór dat deel van de bewustzijnstroom zich als zodanig tot uitdrukking heeft gebracht. Het vermogen gaat van het onzichtbare naar het zichtbare en schept voor zichzelf het geschikte orgaan dat zich precies zo ontwikkelt als het innerlijke vermogen zich op zijn gebied ontwikkelt. Bron: Esoterische leringen. (Lina Hille)

De zeven heilige klerken van Ibis.* Over de kronieken van Ibis, gechanneld door Judith K. Moore, Ph.D.