Mensheid steekt drempel naar nieuw paradigma over  

Op 25 januari 2009, kort na de inauguratie van Barack Obama op 20 januari, heeft Judith een bemoedigende boodschap uit de kosmos ontvangen. Hoewel er de komende tijd in maatschappelijk opzicht nog steeds chaos kan ontstaan, is wel de tijd van wonderen aangebroken. We zijn de drempel naar een nieuwe wereld overgestoken: 

Dit is een tijd, Schepper God, dat we de vruchten van ons werk zien via de inauguratie van Obama. Het is alsof we als gemeenschap van licht een machtige werking van het collectief zien, de invloed van onze visie op miljoenen mensen via die stem die door de duisternis heen kwam en het woord HOOP naar de wereld bracht. Ons geloof is getest, Schepper God, het geloof van hen die erin toegestemd hebben de lichtdragers te zijn. Van hen die erin hebben toegestemd om alles over te geven, zelfs onze levens ter wille van deze dienst, en nu onze levens hebben teruggekregen. En van de velen die de overgang gemaakt hebben om dit werk aan gene zijde te verrichten. We zijn allen deel van één gouden ring van licht en het enige wat we allen kunnen delen is dat onze reis uiteindelijk er een is geweest van uiterste hoop, van totale bereidheid om te ontwaken, om geleid te worden en te dienen. Nu zijn we er getuige van vanuit deze positie van besef dat de verlichting nabij is en dat deze zaden die we door millennia heen gekoesterd hebben ontkiemen en dat wij als schalen {eigenlijk: vaten] van licht kosmische energie in de Aarde geleid hebben. We hebben samen gebeden. We hebben tezamen deze reis in geloof afgelegd. 

Nu zien we als getuigen van die reis de zaden van hoop ontspruiten van het collectief bewustzijn. We zien op de gezichten van die mensen die voelden dat er geen hoop was hoop verschijnen en geloof oplichten. Velen van ons hebben zo’n diepe wanhoop gevoeld, omdat we bereid waren om de wanhoop van anderen te voelen en de wanhoop van deze Aarde die lijdt onder de milieuverwoesting. We hebben dit gedaan in de geest van het opheffen van onze handen in lofprijzing. We hebben dit gedaan in de geest van het geloof in het mosterdzaadje. Vandaag hebben gevangenen in Guantanomo Bay die in een put van lijden zaten, slachtoffers van een wreed regiem zonder geest en hart, weer hoop. Omdat er een grote actie ondernomen wordt en het is het begin van actie en we weten het. Iedereen die hier wordt aangesproken, iedereen die aan dit gebed heeft deelgenomen, weet het en voelt zich gesterkt. Vanwege de bevestiging van deze waarheid openen we nu ons hart om vandaag de wijsheid te ontvangen, voor deze dag die we leven, deze tijd van grote alchemie, van gouden alchemie. 

De verlichting van een levende kracht van Creatie leidt jullie nu. Het licht dat de wereld verlicht straalt. Het straalt uit het hart. Het straalt uit de ziel en het straalt uit de geest. Deze verlichting bevestigt de belofte dat deze waarheid die jullie dienen jullie niet verraden heeft. De manifestatie van het Grote Plan is inderdaad evident. In deze boodschappen hebben we gesproken van de drempel en nu kun jullie met je eigen ogen zien, en met je hart voelen, en met je oren als getuigen het bewijs horen dat een collectieve groep van de mensheid de drempel heeft overgestoken, een collectieve groep vol diversiteit. Vanuit de ruimte van het getuige zijn is het visioen uitgestrekt. De vreugde is immens. Dat je waarlijk een broeder van licht bent, een licht dat je niet kunt bevatten, maar dat ontwaakt is in plaatsen die je niet eens kent. Het is de beschikbaarheid van wat wij het heilieon licht [van de Graal] noemen die deze uitgestrekte opleving van hoop heeft bewerkstelligd waarvan je je niet bewust was omdat het plekken heeft bereikt die je niet kent. 

Want jullie zijn deze zielengroep, de Brengers van de Dageraad. Jullie manifesteren al van moment tot moment in je veld een vijfde-dimensionaal hologram.* Het is je hart dat jou aan het oude paradigma bindt en dat moet het ook. Laat het oude paradigma niet achter je, zoals ze toen zonder om te kijken bij Sodom en Gomorra deden. In die tijd was die handeling noodzakelijk omdat die vernietiging ook hen had verteerd. Maar nu is jullie hart die brug, die Regenboogbrug die jullie naar het oude paradigma terug moeten sturen als een uitnodiging voor anderen om over te steken en zich bij jullie te voegen in de vijfde-dimensionale wereld. Maar jullie kunnen niet naar de wereld terugkeren op de manier die eens voor jullie geldig was. Jullie moeten nu weten dat jullie visionaire zintuig gefocust is op de Morgenster. Via de Morgenster en de Profetieën die jullie dienen mogen jullie vol van mededogen een straal van hoop zenden in die gebieden waar mensen lijden opdat anderen de Jakobsladder mogen opklimmen en zich bij jullie mogen voegen. De ascensie van zielen op de 20e januari 2009 was massaal. Massale hoeveelheden zielen staken tegelijkertijd de drempel over. 

Morgenster

 

 

 

 

 

 

‘Ik ben de stralende Morgenster.’ (Openbaring van Johannes, 22:16) 

Jullie vinden misschien dat een deel van jezelf nog steeds verloren is in de mazen en de chaos van het oude paradigma. Weet dat dit deel van jezelf het geheel dient. Als jullie van mening zijn dat een deel van jezelf nog steeds in het oude paradigma verloren is hoewel jullie zelf 5e dimensionale mensen zijn, weet dan dat dit deel een ankerpunt vormt voor jullie brug van licht, voor de Regenboogbrug die anderen zouden kunnen oversteken. Wees er niet bang voor. Wees niet van mening dat je dit deel moet dwingen te veranderen. Want nu deze verandering nabij is, ligt zij in handen van de Kracht van Creatie. Het is de Kracht van God en de timing van je ziel om heelheid te kennen en volledig aanwezig te zijn in het nieuwe paradigma. Die timing is perfect en via de Regenboogbrugstraal van Liefde mag je het oude paradigma omarmen zonder scheiding te scheppen of een verlangen [te koesteren] om de bestemming te controleren die jouw ziel heeft gekozen in deze archetypische reis van de verlichting van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is neergedaald op aarde en zoals we hebben gezegd als getuigen van de heilige Cirkel van Licht, zijn er miljoenen, miljarden geesten zielen en wezens die in deze drempelervaring een nieuw potentieel hebben verwezenlijkt. 

Jullie geest mag de uitgestrekte aard van deze paradigmaverschuiving minimaliseren, deze boodschap komt jullie toch een waarheid vertellen om met jullie te delen. Het is ver buiten jullie vermogen tot bevatten en begrijpen en wanneer jullie in het midden van zo’n ‘eind-volutie’ zijn, is het buiten jullie denkvermogen tot begrijpen. De erkenning van deze waarheid creëert een ruimte in jullie psyche die zich uitbreidt voorbij jullie vermogen tot het begrijpen, integreren, actualiseren en manifesteren van de macht die aan het werk is, tot het begrijpen van de macht en de weg en de waarheid die in de wereld werkzaam zijn op dit ontmoetingspunt tussen de doodsstrijd en de extase via het hart van Christus, de Poort naar de Opstanding. 

Elk individu heeft een myriade aan potentiële bestemmingen, wegen die de denkgeest, lichaam, geest en ziel kunnen kiezen in al hun diversiteit. Maar wees ervan verzekerd dat elke weg, hoe divers die er ook moge uitzien en hoe verschillend je keuzen ook mogen lijken, elke weg bestijgt de berg vanuit vele verschillende punten. Dus je perspectieven zijn verschillend afhankelijk van de weg die je kiest. Maar meer dan ooit in de ervaring van het menselijk bestaan convergeren alle wegen bij één punt van licht dat manifest is in een nieuw potentieel uit de Creatiebron, manifest via een levende blauwdruk die levensvatbaar is. Je betreedt een toestand van opbouw en je verlaat een toestand van afbraak en dit is de drempel die de collectieve werkelijkheid van Terra Gaia 3 * is overgestoken. 

2009. Wanneer je dat jaar wilt onderzoeken, schrijf de cijfers op en kijk ernaar. De cijfers vertellen jou dat het punt van dualiteit, polariteit, yin/yang zowel in de extreme polariteit als in de polariteit in balans een oneindigheidspunt heeft betreden, daar de twee nullen gemakkelijk tot het cijfer acht kunnen worden gemaakt, het oneindigheidssymbool dat via het getal 9 voleinding vindt. Dualiteit heeft een punt van oneindige oplossing bereikt en dat wordt jou visueel getoond iedere keer dat je de datum 2 00 9 schrijft. In de datum 1-20 [20 januari, de datum van de inauguratie] wordt jou getoond dat de eenheid dualiteit heeft verlicht en tot een toestand van heelheid en balans heeft gebracht. De eenheid 1, dualiteit zoals in de 2 en de 20 en de nul (0) als absoluut centrum van Eén-zijn. Deze datum is dus in symbolisch opzicht betekenisvol. In de archetypische energie van het collectief is een nieuwe alchemie gekatalyseerd die een kwantumruimte van verwezenlijking is binnengegaan. Dit is geen slinger die in een toestand van resonantie slingert en dan terugkeert naar een toestand van verval. Dit is [een energie] waarbij de slinger in een volle cirkel beweegt. Die vaststelling is erg belangrijk. Het betreft de aard van het universum en de beweging van de slinger is Creatie. Toen ik zei dat ik een slinger zag bewegen en het drempelpunt zag bereiken, ging deze in plaats van terug helemaal de cirkel rond en bleef rondbewegen. 

Dat is de macht van finassilisme [een term uit A New Formula for Creation die een moeiteloze uitbreiding zonder wrijving of weerstand aanduidt]. De nieuwe manifestatie van de nieuwe kabbalistische formule [eveneens uit A New Formula for Creation] heeft het holografisch potentieel van de Aarde veranderd. Van 2009 tot 2012 zal er een manifestatie van wonderen parallel aan extreme chaos bestaan. De chaosfactor heeft zijn doel nog niet voltooid. Jullie zijn nog steeds in het scheppingscontinuüm waarin chaos voorafgaat aan [nieuwe] schepping. Maar nu is een punt van trilling bereikt waardoor een cirkel, een gouden cirkel ten volle verlicht en in staat is om de energie te bewegen in overeenstemming met universele wetmatigheid. [De trilling] is hiertoe in staat en heeft niet alleen de kennis dat het mogelijk is, maar ook het vermogen om de energie van Eén-zijn te verwezenlijken. 

Veel dingen moeten in het jaar 2009 voltooid worden, veel dingen in je persoonlijk leven, in het leven van je zielengroep en in het leven van jouw land en in het leven van je mondiale gemeenschap. Want in deze toestand van overgang en van genese werden veel initiatieven gestart, maar waren niet bij machte tot een punt van manifestatie te komen. Zij bereikten punten waarop het potentieel zichtbaar leek, de ideeën juist schenen, plannen waren ter plekke, maar ze konden zich niet volledig manifesteren, omdat er een element van vervorming in het hologram van iedere ervaring zat, [namelijk de opvatting] dat iedere renaissance gevolgd zou worden door een periode van verval. Nu wordt de renaissance gevolgd door een periode van expansie die de geschiedenis, de loop van de geschiedenis en het potentieel voor de menselijke ervaring zal veranderen. 

Het is belangrijk dat jullie deze boodschap echt ervaren niet op een gedistantieerde wijze, maar op een intieme manier, een diepe en echte manier. Maakt haar deel van jullie zelf, deel van jullie hart en deel van het bewustzijn dat jullie perceptie van wereldgebeurtenissen en persoonlijke gebeurtenissen vormt. 

Steen der Wijzen

De vervaardiging van de steen der wijzen die uiteindelijk onderaan in het stadium van de multiplicatio 10, 100 en 1000-voudig vrucht draagt (Mutus Liber, 1677, Plaat 13)

Jullie zijn niet langer in een periode van verval. Spirit wordt niet langer vernietigd. De samenleving stort niet langer in. Gelijktijdig met iedere ervaring en parallel aan iedere ervaring die het weefsel van het collectieve paradigma zou kunnen verslechteren bestaat de spiegel van verwezenlijking van groter potentieel. Dit is de holografische aard die jullie zijn binnengegaan. Voor iedere zorg is er een vreugde manifest die 10 keer groter is. Horen jullie ons? Voor iedere zorg is er een vreugde manifest die 10 keer groter is. 10 keer 10. Stel dat je getuige bent van menselijk lijden tijdens het sturen van de Regenboogbrug naar dat deel van jou dat lijdt en nog steeds in het oude paradigma vertoeft. Omdat iedere ziel die lijdt een deel van jou is. Stuur dan de Regenboogbrug met de gedachte dat voor iedere zorg er een vreugde manifest is die 10 keer groter is. Dat iedere verloren ziel 10 partners aan de andere kant van de drempel heeft, 10 mensen om die verloren ziel te bemoedigen de eigen angst, schaamte en schuld los te laten, En zichzelf te vergeven en vergeven te worden en bemoedigd te worden om de Regenboogbrug over te steken via de Drempel van Licht naar de Nieuwe Geboorte van Vrede.

Zo ziet de partnerschap er nu uit, de partnerschap tussen jullie die de drempel zijn overgestoken en hen die nog steeds in pijn en lijden verloren zijn. Het is het 10 keer 10 theorema.* Het is een formule van licht voor juist dit moment. Voor iedere handeling van haat zijn er 10 daden van mededogen. 10 keer 10 en 10 tot de macht 10. 

Het is essentieel dat jullie je van deze kwantumfysica bewust zijn. Want in jullie herinnering, in jullie niet al te verre verleden was er voor iedere daad van hebzucht, voor iedere 10 daden van hebzucht, 10 daden uit angst of haat, maar één enkele daad van compassie. De formule is veranderd. Maar vanwege de aard van balans van dualiteit, de harmonische frequenties die de polaire tegenstellingen in evenwicht houden creëert dit geen onbalans die de matrix in de tegenovergestelde richting zou kunnen doen omkiepen. Eerder creëert het een trilling van heelheid die transformatie steunt en onderhoudt. 

Dit is een ultieme kwestie van alchemie. Nu jullie je bewust zijn van deze waarheid, bekrachtigt de handeling van deze waarheid. Jullie besef van deze waarheid bekrachtigt het besef van de Legioenen van Licht voor de ingang van de Poort van Gabriël en leidt deze engelenkrachten tot het precieze punt van effectieve actie ter ondersteuning van de mensen die in het proces zitten om de ketenen van het verleden los te laten. Dit is een tijd voor precieze actie met uitgestrekte resultaten. Weet dat jullie veel werk te doen hebben om de helpers te zijn van de gidsenergieën die deze energie in het Nieuwe Paradigma kunnen verankeren. Het werk van liefde dat jullie zo lang geleden zijn begonnen is op zijn toppunt en jullie toewijding, jullie bereidheid om te dienen en jullie geloof moeten sterker zijn dan ooit. Maar weest bemoedigd, dit is een boodschap van hoop.

 Kadoish, Kadoish, Kadoish Adonai Tsebayoth. 

– De vijfde dimensie is volgens Over de Goddelijkheid van de mens van Reint Gaastra en Gabriela Levin ‘de dimensie van mededogen, onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van alles als deeluitmakend van het Goddelijk plan, als zijnde een Goddelijk spel.’

– Terra Gaia 3 betekent onze planeet aarde in haar belichaming van de Universele Moeder van Leven. Zie: Judith K. Moore, A New Formula for Creation. The Miracle of Immortal Love, Light Technology Publ. Flagstaff (Arizona, 2006)

– Het eindstadium van de multiplicatio in de alchemie wordt voorgesteld als een proces waarbij de helende werking van de steen der wijzen, 10, 100 of 1000 keer vermenigvuldigd wordt.