De nieuwe code 13/13 – Herbert van Erkelens

Omdat wij in het Westen met een tientallig stelsel rekenen, heeft het getal tien voor ons sterk met het getal 1 te maken, want 1 + 0 = 1. 10 duidt een nieuw begin aan. Verder geldt 1 + 2 + 3 + 4 = 10, een eigenschap die de volgelingen van Pythagoras ertoe inspireerde om tien als symbool van allesomvattende perfectie te zien. De tien verwijst naar de tien vingers van onze handen en duidt daarmee een veelomvattende vaardigheid tot handelen en tot vatten van de wereld aan. Bijbels gesproken verwijst tien naar de tien geboden. Daarom werd elf in de middeleeuwse exegese als een negatief getal beschouwd. Elf hangt tussen de tien geboden en de twaalf apostelen in. Het is het gekkengetal. Maar in de numerologie is 11 een meestergetal. In ons tientallig stelsel reduceren alle getallen numerologisch in principe tot negen basisgetallen. Want 10 wordt gelezen als 1 + 0 en dat levert opnieuw het basisgetal 1 op. Een uitzondering hierop vormen de meestergetallen. Het zijn de getallen 11 en alle veelvouden van 11, zoals 22, 33, 44, etc. Volgens de numerologie dragen deze getallen bijzondere energieën.Kryon verbindt 11 met een betekenis die lastig in het Nederlands is te vertalen: passende verlichting (appropriate enlightenment). Het gaat om een verlichting die passend is of op een geschikt moment komt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de schok van de elfde september die door de Amerikanen als 9:11 wordt geschreven: “11 is een meestergetal. Meestergetallen spreken van het doel van verlichting. Toen ik in 1989 [een 9-jaar] arriveerde, vertelde ik jullie dat mijn getal “11” was. De numerologische betekenis van Kryon in het Engelse alfabet is simpelweg 11 wat passende verlichting betekent. De 9 is het getal van voltooiing en wanneer je 9 en 11 samenbrengt, zoals in 9:11, krijg je de voltooiing van passende verlichting. Wij hebben eerder over die dingen gesproken. Zelfs de grootste tragedies uit jullie tijd, degene die in jullie profetieën niet voorspeld waren, waren diepgaand in de verschuiving van energie die zij in jullie land en op aarde teweegbrachten. Zij lagen op schema en kwamen, op hun eigen manier, op het geschikte moment.

Graancirkel met daarin de priemgetallen 7, 11 en 13 verwerkt. Gevonden op 25 juli 2004 bij Etchilhampton Hill. Foto van Bert Janssen. Graancirkel met daarin de priemgetallen 7, 11 en 13 verwerkt. Gevonden op 25 juli 2004 bij Etchilhampton Hill. Foto van Bert Janssen.

In de westerse traditie sluit de cirkel zich bij de twaalf. Wij kennen twaalf dierenriemtekens, twaalf maanden in het jaar en twaalf uren in een dag. De Soemeriërs en na hen de Assyriërs en de Babyloniërs gebruikten twaalf als grondgetal bij maten en gewichten. Twaalf stelt intuïtief een eenheid voor, ook in relatie tot de ruimte. De apostelen waren gekozen volgens de twaalf tekens van de dierenriem. Zelf was Jezus de dertiende, de Ene in het midden. Maar omdat dertien het omvattende geheel van de twaalf overschrijdt, geldt 13 net zoals 11 toch als een getal van overmoed of ongeluk. Dertien kan om dezelfde reden ook een nieuw begin aanduiden. In het Hebreeuws is er een nauwe relatie tussen dertien en één. Het woord Echad voor één wordt gespeld als alef-cheth-daleth. Daar ieder letterteken in het Hebreeuwse alfabet een bepaalde getalswaarde heeft, kunnen we dit ook schrijven als 1-8-4. De getalswaarde van het woord Echad is dus dertien.

De Kosmische Boom (12 juni 1999). Foto van Lucy Pringle. De Kosmische Boom (12 juni 1999). Foto van Lucy Pringle.

In de boeken van Judith Moore speelt elf de rol van het ontbrekende getal. Het Huis van David bestaat in haar visie uit dertien tempelgebieden: twaalf zonnetempels omgeven de Centrale Zon. Het kristallijne middelpunt van de Centrale Zon is de dertiende zonnetempel. Laiolin is ambassadeur van de dertiende tempel. Met dit archetypische beeld hangen bepaalde codes samen: de 12/12 en de 13/13. De 13/13 essentie kon niet geactiveerd worden omdat 11/11 in de reeks ontbrak. Volgens de website van Solara (The NVisible: Solara & the 11:11) verwijst 11:11 naar de brug van dualiteit naar eenheid. Bij Judith gaat het om de elfde zonnetempel die nog geen verbinding met de Galactische Federatie had. Op 12 juni 1999 ontstond bij East Field in Alton Barnes een enorme lange graancirkelformatie met dertien galactische tonen: Toen had de elfde zonnetempel zich nog niet geopenbaard. Maar de graancirkelformatie vormde alvast de energiematrix hiervoor.Laiolin merkt over de formatie op: “Elk van de aanhangsels is een kosmische toon. Deze aanhangsels stellen alle muzikale frequenties voor. Wanneer het elfde huis zichzelf openbaart, zal er zowel planetair als galactisch een evolutionaire sprong in bewustzijn en bouw van de dimensionale kwaliteiten plaatsvinden. De frequenties van deze tonen beginnen dan door te komen in muziek. Dit zijn de dertien kosmische tonen, de octaaf in C is de cirkel beneden (op de foto vermoedelijk boven). de twee aanhangsels aan de top zijn de Moeder/Vader God, het kosmisch evenwicht van goddelijke vereniging. Dit is de Kosmische Boom van het Leven. Hij resoneert in de frequenties van het bloeien van de Kosmische Boom van Vrede, in de muzikale frequenties van het volle octaaf van de verenigde zonnehuizen van de Centrale Zon.”

Het elfde zonnehuis van licht Het elfde zonnehuis van licht

Een jaar later, op 19 juli 2000, verscheen er bij West Amesbury een graancirkelformatie met elf cirkels. Deze formatie kondigde de komst van het elfde zonnehuis van licht aan dat zich bij de galactische raden voegde: “Dit is een grote gebeurtenis in de galactische geschiedenis. De mysteriehuizen van de 11/11 resoneren nu in volle frequentie-uitlijning met de 13/13. De twaalf tempels die door de twaalf apostelen waren vertegenwoordigd zijn compleet, de elfde apostel heeft zich bij de dertiende (Christusbewustzijn) gevoegd.” Intergalactisch werden om deze reden grote feesten gevierd. Maar wij op aarde hadden er geen notie van: “Deze galactische gebeurtenis is even betekenisvol als de Maya-profetieën over het einde van de negen hellen en het begin van de dertien hemelen.” De formatie met de elf cirkels bevatte de wiskundige formule om de volle uitlijning van de 13/13 in de derde dimensie te verankeren.Blijkbaar vinden er kosmische processen plaats waar wij geen weet van hebben. Nu elf als de ontbrekende schakel is toegevoegd, kan de betekenis van dertien tot ons doordringen. Je kunt het jaar heel handig in 13 maanden van 28 dagen verdelen met één extra dag om het jaar vol te maken. Een kalender met dertien van zulke even lange maanden wordt wel een 13-manen kalender genoemd. In Het Pleiadisch Plan van Barbara Hand Clow wordt gesteld dat 13 psychologisch gezien van belang is: “Afstemming op de 13 manen verhoogt in sterke mate jullie vrouwelijke aard. Deze is het best te bereiken door tijdens nieuwe maan te mediteren en op te merken welke speciale informatie beschikbaar is […] Door middel van maan-cycli kun je je bewustzijn van 12 terugbrengen naar het – op synchroniciteit gebaseerde – getal 13.” Bij nieuwe maan staat de maan zo dicht bij de zon dat zij haar donkere kant naar ons toekeert en niet meer vanaf de aarde zichtbaar is. In de alchemie gold deze vereniging van de zon en de maan als het hoogste principe van de liefde. Dertien staat daarom ook voor loslaten van het denken. Hand Clow: “Plaats verruimt zich door geometrie, en tijd opent dimensies als hij gevoeld wordt en niet voortdurend berekend […] Het is de Maan-essentie – ofwel vrouwelijke intuïtie – die je in staat stelt om het denken een tijdje los te laten, en alleen maar ontvankelijk te worden.”

De Nieuwe Levensbloem. Graancirkelformatie met armen van telkens dertien hoofdcirkels,op 13 augustus 2001 gevonden bij Milk Hill in de buurt van Alton Barnes. Foto van Janet Ossebaard. De Nieuwe Levensbloem. Graancirkelformatie met armen van telkens dertien hoofdcirkels,op 13 augustus 2001 gevonden bij Milk Hill in de buurt van Alton Barnes. Foto van Janet Ossebaard.

Een maand voorafgaande aan de aanslagen van de 11e september verscheen bij Milk Hill in het graafschap Wiltshire een prachtige graancirkelformatie die door Laiolin wordt aangeduid als de levensbloem. Deze bloem is het sjabloon van de schepping: “Het goddelijk patroon van de schepping wordt gemanifesteerd in fractale formules die de dertien zonnehuizen van de Grote Centrale Zon herhalen, twaalf eromheen, terwijl de dertiende het middelpunt is.” Het gaat in feite om de vergrote levensbloem van de nieuwe schepping die in dertien stellen frequenties resoneert, acht octaven hoger dan de bestaande levensbloem: “Jullie kijken letterlijk naar de sjabloon van de vergrote levensbloem, die het goddelijk plan is voor de Hemel op Aarde of de Vijfde Wereld van Vrede.” (De Taal van Graancirkels, p. 99) Blijkbaar is het nooit de bedoeling geweest dat de wereld zich na de aanslagen van elf september in oorlog en geweld zou storten. De sjabloon voor de nieuwe schepping en de wereld van vrede lag klaar. De aanslagen waren vermoedelijk het werk van krachten die verdeeldheid en angst wilden zaaien. Deze krachten kunnen de verwezenlijking van de Hemel op Aarde niet meer tegenhouden. We gaan naar een nieuwe code toe, de 13/13. Maria Magdalena Code Maria Magdalena Code

Dat het getal 13 nauw met het vrouwelijke principe samenhangt komen we ook in andere bronnen tegen. In De Maria Magdalena Code van Gabriela en Reint Gaastra-Levin wordt over het getal dertien opgemerkt: “De Maria Magdalena Code is gebaseerd op het getal ‘dertien’ dat de structuur vormt van dertien essentiële gebieden van de Schepping. Dertien keer dertien derhalve. Dertien is het getal dat bij het vrouwelijke principe hoort. Naast de twaalf aspecten, die met het vorm geven aan het Universum te maken hebben, is het dertiende een aspect dat leegte en transformatie met zich meebrengt. Het vrouwelijke principe is hier onlosmakelijk mee verbonden. Ruimte creëren om te kunnen loslaten, om leegte te ervaren en soms zelfs door dood te gaan, vormt een essentieel element van het bestaan. Jij kunt pas loslaten wanneer je op een diep niveau in jezelf bewust of onbewust het inzicht hebt gekregen dat je deel van een groter geheel uitmaakt, namelijk van het Goddelijke. Het getal ‘dertien’ staat overigens voor vertrouwen en overgave aan onze Goddelijke essentie; een essentie die ons door alle transformaties heen begeleidt. Voor jullie, als geïncarneerde mensen, werkt dit getal als een fakkel die jullie aan je Goddelijke wezen doet herinneren en die de Goddelijke essentie in jullie weer aanwakkert. Het getal dertien is een geschenk van het vrouwelijke principe dat jullie inspireert om je te verbinden met de vorm die je ‘Goddelijke Zijn’ in de materie heeft aangenomen.” (zie Openbaringen)

11 september 2007