Sterrengliefen voor Heling en Ascensie, Voorbeelden van sterrengliefen (1)

Doorgevingen van Laiolin

In deze eerste reeks voorbeelden van ‘Sterrengliefen voor heling en ascensie’ vind je verschillende sterrengliefen en de bijbehorende graancirkels, waarmee je zelf kunt werken ten behoeve van je persoonlijke en de planetaire ontwikkeling. Volgens Judith is het transformatieproces van Moeder Aarde nauw verbonden met de verschijning van graancirkels. Tezamen met deel 2 (in rubriek Graancirkels) biedt dit materiaal een basis en geeft eveneens handreikingen om met de gliefen / graancirkels te mediteren en te werken. Deel 1 benadrukt het vertrouwd raken en werken met de sterrengliefen, deel 2 is een uitbreiding: met 9 combinaties van graancirkel en sterrenglief. Zie rubriek Graancirkels: Sterrengliefs voor heling en ascensie, deel 2.

  1. Eenheid in verscheidenheid van talen en culturen, 18 augustus 1996, Zutphen, Nederland
  2. Voeden van liefdestrillingen voor het ontwaken van Christusbewustzijn, 18 augustus 1996, Zutphen, Nederland
  3. De heiligheid en de levenskracht van water, 30 juli 2004, West Kennett, Engeland
  4. Heling van verontreinigd water, mei 1997, Hoeven, Nederland
  5. Versterken van het immuunsysteem, 14 naart 2007, Hoeven, Nederland

Sterrengliefen zijn een universele taal van licht van de Kronieken van Ra, een veelomvattende en diep reikende taal. De sterrengliefen, die de beelden van de graancirkels begeleiden, zijn meditatie-gereedschappen. De sterrenglief en jouw DNA reageren onderling om het DNA te activeren. Elke glief is een levende bibliotheek van licht die wordt afgedrukt op de neurosynapsen en gecodeerd in het DNA. Downloaden van de informatie dient een tweevoudig doel: terwijl je een werktuig bent voor activering van het collectief, zul je van de verschillende gliefen eveneens doorgevingen ontvangen voor jouw ascensie (evolutie). Een sterrenglief werkt als een activator of versnellercode.

Glief Milieubewustzijn – Visualiseer dat de energie de aarde ingezonden wordt om een normaal ecologisch evenwicht terug te brengen. (p.49,50,173TvG)

Hoe gebruik je de Sterrengliefen?

De sterrenglief communiceert met je uitgestrekte kosmische intelligentie via een niet-lineaire taal. Bekijk de glief, en stel je voor dat je met je derde oog en je fysieke ogen een foto neemt.

Sluit je ogen en focus je intentie om de trillingen via je hart naar binnen te brengen. Zodra je de hartverbinding hebt gemaakt, richt dan je intentie op het openen van je innerlijke licht. Terwijl je ademt en mediteert open je je voor het hoogste aspect van je bewustzijn.

Stuur vervolgens een boodschap naar je DNA en je cellen om de codes van de gliefen te ontvangen en die tot bruikbare informatie en energie te maken voor jouw proces van spiritueel ontwaken en de activatie van het DNA.

Adem diep in, en adem uit met 6 korte ademhalingen en één lange. Deze ademhaling bewerkstelligt integratie van de trillingen en bekrachtiging van de sterrengliefen. 1)

Het Eden project en de Adam Kadmon Blauwdruk

Moeder Aarde is een kosmische Moeder. Vanaf de tijd van de Schepping van deze planeet is zij op een weg van groei en evolutie geweest. Haar ziel heeft een Goddelijk Plan, evenals die van jullie. Het Goddelijke Plan voor de Aarde wordt het Eden project genoemd. Wanneer het bewustzijn op deze planeet zich ontwikkelt en de DNA-code voltooit die de Adam Kadmon Blauwdruk wordt genoemd, zal Moeder Aarde zaaddozen voortbrengen, vol trillingen en materie die andere planeten zal inzaaien met vreedzaam ontwikkelde bewoning.

De Adam Kadmon Blauwdruk is de blauwdruk van het volledig ontwikkelde menselijk DNA, wat een 13-strengen DNA is. Deze blauwdruk wordt ook de dertiende stam van Israël genoemd. Gedurende tijden die op de planeet verlopen zijn is de mensheid in genetisch opzicht veranderd en is zijn DNA beperkt. De Goddelijke Schepping is de Oorspronkelijke Blauwdruk van de Schepping. De Goddelijke Blauwdruk voor Schepping is een niet-vervormd holografisch veld, in bijbelse context bekend als ‘het Woord van God’. Het Woord van God is trilling die Goddelijke Schepping is, zuivere Goddelijke Liefde. Het Woord van God is oneindig, de definitie in de derde dimensie is eindig. Dit betekent dat schepping in deze dimensie wordt beperkt door het eindige. Schepping in deze derde dimensie wordt beperkt door vervormingen in de Blauwdruk van de Schepping die gecodeerd is in het DNA. (p 59, 60)

Weet dat alle Schepping zich beweegt vanuit de Kosmische Essentie, en zich vervolgens manifesteert in fysieke vorm.

Een verbinding creëren met deze informatie is een zinvolle ervaring voor het vergroten van je kosmisch bewustzijn. Sta jezelf toe deze informatie op celniveau in je op te nemen. Verwacht niet van je zelf dat je alle aspecten en mysteries die deze doorgevingen bevatten zult begrijpen. Ervaar ze, straal ze uit, tril mee en neem ze in je op – door dit te doen zul je de mensheid een onmetelijke dienst bewijzen.

1. Eenheid in verscheidenheid van talen en culturen, Zutphen, Nederland, 18 augustus 1996

Iedere taal draagt trillingen die holografische formules zijn, die geprojecteerd worden via frequentievelden die de waargenomen werkelijkheid creëren en de unieke diversiteit van een cultuur bepalen. De holografische formules en trillingsvelden zijn blauwdrukken voor het bewustzijn van een cultuur. De Akasha-kronieken bevatten de archieven van deze blauwdrukken. Elke taal en cultuur op de planeet is in de archieven van de Akasha-kronieken aanwezig. De grote verscheidenheid van op Aarde bestaande culturen is uniek, vele andere planeten hebben zo’n verscheidenheid niet. Het is een resultaat van pooling van genen uit andere universa en unieke genenpatronen die zich alleen op deze planeet ontwikkeld hebben.

Taal is een hoeveelheid frequentieformules die de unieke kwaliteiten van elke bepaalde cultuur bepalen. De oorspronkelijke sjabloon voor de evolutie van verschillende culturen was ingezaaid met wat in de mythologie bekend is als de twaalf stammen van Israël. Deze uitdrukking is niet beperkt tot het Jodendom, maar heeft betrekking op de blauwdruk van alle rassen en culturen die zich op aarde zouden ontwikkelen. Deze uitdrukking heeft betrekking op DNA-patronen, die holografische formules zijn, opgeslagen in de Akasha-kronieken. Alle blauwdrukken worden vanuit de Akasha-kronieken geprojecteerd in het collectieve onbewuste dat de holografische velden bepaalt die de waargenomen werkelijkheid bepalen. Het DNA is de verbindingsschakel naar deze bibliotheken van licht.

Deze graancirkel (de linker cirkel op de foto) is een holografische formule voor het (op)schonen van de vervormingeen in de DNA-blauwdruk die tijdens genetische manipulatie van de menselijke soort werd veranderd. Instinctmatig conflict is één zo’n vervorming die gecodeerd is in de taal-patronen. De mensheid was in DNA beperkt tot het creëren van conflicten en vooroordeel tussen culturen, wat uiteindelijk de menselijke ziel veel belangrijke lessen heeft geleerd.

Deze formule herstelt de Goddelijke Blauwdruk en is een DNA-code voor ‘eenheid in verscheidenheid’. Vele mensen hebben hun holografische velden reeds geschoond en resoneren met de Goddelijke Blauwdruk. Deze mensen hebben hun angsten gezuiverd en reageren niet langer op bewustzijn dat op angst gebaseerd is.

Deze graancirkel is de formule voor de transformatie van taal en de ontwikkeling van de heilige taal overal in de mensheid, zodat het gesproken woord afgestemd wordt op de trillingen van de Allerhoogste of het ‘Woord van God’. (p.59 t/m 61, 182)

2. Voeden van liefdestrillingen voor het ontwaken van Christusbewustzijn, Zutphen, Nederland, 19 augustus 1996

Liefde is de machtigste kracht in het universum. Het is de kracht van de Schepping.

In het centrum van Al Dat Is, bekend als de grote Ik Ben Aanwezigheid, is de uitzending van Liefde de zuivere Goddelijke Godskracht.

De aarde was gewikkeld in een angstraster, dat een veld is van holografische vervorming. Terwijl de trillingen van de Schepping op Aarde worden ontvangen, wordt de zuivere Liefde van God of van de Goddelijke Schepper/Schepping door dit raster ontkracht, en worden de trillingen verlaagd tot een dichtere frequentie. Zelfs daarbij blijft de mens vertrouwen dat het leven in stand blijft door de ziel energetisch vanuit deze liefdestrilling te voeden. Liefde is het voedsel van de ziel of het levenswater.

Mensen met een overeenkomstige aard hebben een onderlinge aantrekkingskracht. Zij vormen groepen en cirkels die de negatieve patroonvorming versterken met bijpassende kristallijnen (ver)dichte trillingsfrequenties. Weet dat een kristal opgeladen kan worden met negatieve òf met positieve energie. Het collectief van de groepspsychologie van de meerderheid van de mensheid wordt op deze manier ongunstig beïnvloed. De 144.000 is een geometrische code voor het ontwaken van het Christusbewustzijn, dat wil zeggen de activering van de zuivere Bron van Gods Goddelijke Liefde in het bewustzijn van de mensheid. De 144.000 is een wiskundige formule waardoor grote hoeveelheden liefde als infuus kunnen binnengaan in de frequentie van de planeet, de trillingen verhogend en bewustzijn transformerend.

De bijbehorende graancirkel zendt vier sferen van licht uit, zich uitbreidend tot torusringen die zich uitbreiden in concentrische cirkels. De vier cirkels stellen vier van zulke energiebronnen voor. Het zijn bronnen van trillingen van Goddelijke Liefde. De formule van de graancirkel is een frequentiepatroon dat een electro-magnetisch veld introduceert ter versnelling van de snelheid van de trilling van Liefde, die de energie van angst transmuteert. De frequentie van liefde is van een hogere trilling dan angst.

Deze vier energetische plekken voeden de liefdestrillingen om dit geschenk te helpen doorgeven. Het zijn zuivere Bronnen waaraan Gods Goddelijke Liefde ontspringt, om te worden bekrachtigd tot in het raster van de planeet en om voort te snellen zoals fonteinen van liefde bij sleutelpunten van het raster rond de planeet. Het onmiddelijke effect is transformeren van het bewustzijn van het culturele milieu in Nederland, het effect op langere termijn is het bewustzijn van de wereld te transformeren.

Weet dat Nederland zich bevindt op een punt van de aarde dat verwant is met de hersenstam en de gouverneurlijn in de oosterse geneeskunde (acupunctuur). In de beginselen van de acupunctuur is de gouverneurlijn energetisch verbonden met de nieren en de geslachtsorganen. Volgens de beginselen van de oosterse geneeskunde zijn het de nieren die angst vasthouden. De stromen van liefde die afkomstig zijn uit deze vier Liefdesbronnen werken als acupunctuurnaalden om de energetica van de aarde te helen door een infuus in het wereldraster op het punt van het conceptievat aan de basis van de hersenstam van het lichaam van de aarde. Het resultaat is het stimuleren van golfpatronen die liefdevolle gedachten in de groepsgeest opwekken.

Meditatie

Ga in meditatie en activeer je licht-lichaam. Focus je aandacht op (de kracht van) Gods Goddelijke Liefde. Open jezelf voor het ontvangen van een volle uitstraling van Liefde uit de God-Bron. Bekijk dan de sterrenglief en de graancirkel. Focus je aandacht op het gebied van je lichaam aan de basis van de schedel waar de schedel de wervelkolom ontmoet (de basis van de hersenstam). Verbeeld je dan dat dit gebied verbonden is met de gouverneurlijn, die loopt van juist boven je bovenlip tot het perineum. Stel je voor dat de gouverneurlijn wordt opgeladen met zuivere liefde. Besef dat, omdat je holografisch van aard bent, je lichaam overeenkomt met een kaart van de Aarde. Richt je aandacht nu op Nederland en verbeeld je dat via jouw lichaam de energetica van de aarde geheeld wordt. (p.61 t/m 63, 183)

3. De heiligheid en de levenskracht van water, West Kennett, Avebury, Engeland, 30 juli 2004

De mensheid heeft geen aandacht gehad voor de heiligheid van water en de in water aanwezige scheppingskracht. We hebben dit waardevolle geschenk beschouwd als vanzelfsprekend.De spirituele scheppingskracht die in water aanwezig is, spreekt tot ons door deze graancirkel.

Wa Mana, geboren uit Quan Yin, rijst op en wekt de goddelijke kracht van Wa Sha.

Lang geleden was de Aarde zuiver en gevuld met leven. Leven ontsprong uit de wateren van de Schepping, de wateren van het leven, die gevuld waren met het bewustzijn van puur, zoet leven van Goddelijke Liefde. Deze kracht is het vermogen dat de Schepping van Leven sterk maakt op deze planeet. Wa Mana, Moeder van Leven, gaf het leven aan de wateren van de wereld. Zij is de persona van levenskracht-energie. Zij is het prana dat als nevel opstijgt wanneer de eerste lichtstralen op het water schijnen.

Wa Mana is het vruchtwater dat stroomt uit de schoot van de moeder die haar kind ter wereld brengt. Wa Sha is de levenskracht van dat water. Wa Mana is de zachte regen die de aarde teder aanraakt, gelijk een nevel neerstrijkt op de mantel van groen leven. Zij is de volharding van water in een grot, dat een machtige stalagmiet opbouwt, druppel voor druppel, tijdloos. Zij is de kracht die op aarde komt in de vorm van bliksemschichten en donderslagen, de aarde bestormend met haar kracht. Alles bezwijkt voor Wa Mana.

Wa Sha is de macht die bergen beweegt en ravijnen creëert waar eens dalen waren. Ze is de vloedstroom en de orkaan waardoor het gezicht van het landschap wordt gewijzigd, waarbij het patroon van alle leven wordt veranderd door haar wil. Zij is de kracht van de oceaan wanneer de vloedgolven kapot slaan tegen een rots en de rots bezwijkt voor haar kracht. Zij is de kracht van het water dat de inboorling onder het uitgedroogde land vindt om zijn dorst te lessen. Zij geeft het leven aan het volk. Ze is de zachtheid van een sneeuwvlokje wanneer dat lichtjes op de aarde valt, én de kracht van een lawine die alles op zijn pad vernietigt. Zij is de zoetheid van kristalzuiver bronwater. Wa Sha is de kracht van de stortregen die een razende bosbrand blust. Ze is dit alles en méér. Zij is het water in je lichaamscellen; het water dat jou met het leven zelf verenigt en je dit leven schenkt. Wa Mana is het bewustzijn van het prana van de wateren van leven.

Kijk naar het beeld van deze graancirkel; je zult Wa Mana zien als een Godin die iets ronds boven haar hoofd houdt. Ze tilt een druppel water boven haar hoofd, in die druppel bevindt zich al het leven op deze planeet. Binnenin deze druppel water kun je de lotus van verlichting zien, waar uit de Nieuwe Wereld van Vrede geboren wordt. Wa Mana is degene die leven geeft; ze is de goddelijke kracht in iedere druppel waardevol, leven-gevend water die deze planeet uniek maakt. Zij is de essentie van de ziel van Moeder Aarde. Maak contact met haar geest als je naar deze kostbare graancirkel kijkt. Open jouw hart voor haar. Door je te verbinden met deze graancirkel, verbind je je met haar scheppingskracht. Wees niet zo naïef te denken dat je haar loop zou kunnen beïnvloeden met de wil van je lagere zelf. Ze zoekt verbinding met het bewustzijn in jouw cellen. Ze vraagt je een staat van eenheid met de heiligheid van alle leven op deze planeet binnen te gaan.

Glief Water

Meditatie

Activeer de formule door in een diepe meditatie te gaan, geconcentreerd op water. Richt de intentie op het binnengaan van een staat van diepe eenwording met de scheppingskracht van water. Neem de tijd stil te staan bij deze scheppingskracht, het bewustzijn van Wa Mana en de kracht van Wa Shana. Zij zal tot je spreken; ze is een levend wezen. Ze zoekt degenen die zich de heiligheid van het leven herinneren. Jullie zijn haar afgezanten, haar ambassadeurs, voor het bewust doen ontwaken van de herinnering dat in een druppel water de kracht van Moeder God besloten ligt. Als je dit beeld in je lichaamscellen brengt, zal die scheppingskracht in de hele mensheid op cellulair niveau ontwaken.

Maak een plan om naar zee te gaan, naar een heilige bron of om een andere oorsprong van zuiver water te bezoeken. Neem het beeld van de graancirkel en de sterrenglief mee, en kijk naar de set in aanwezigheid van de heilige energie van zuiver water.

Ga in meditatie en vraag om je te verenigen met de Scheppingskracht van Moeder God in water. Ga over tot een gebed van dankbaarheid, voor dit geschenk van het leven. Stuur een gebed naar de collectieve geest van de mensheid, vraag dat de mensheid zich bewust mag worden van de heiligheid van water en dat ze het geschenk dat ons leven geeft, zal beschermen. (p.123 t/m125, 220, 221)

Levende Zee, Ines Ligthart Schenk, 2009, pastels in kosmische taal, Atelier ‘De Roos van Jericho’.

De pastel ‘Levende Zee’ is speciaal gecreëerd voor de energie van de Dode Zee in Israël en bevat de codes tot transformatie van watermoleculen, speciaal gericht op verwijdering van belastend geheugen in het DNA van de moleculen. Iedereen kan dit veranderingsproces helpen bespoedigen door beeld en vibratie in zich op te nemen en via hart en derde oog te projecteren in het water. – Ines Ligthart Schenk.

4. Heling van verontreinigd water, Hoeven, Nederland, mei 1997

Diep binnen de kristallen kern van de binnen-aarde bevindt zich een uitgestrekt meer, dat de bron is van al het heilige kristallijnen water op de planeet. Het water vloeit door ondergrondse rivieren en komt naar de oppervlakte als sacrale bronnen. Dikwijls zijn deze bronnen bekend als heilige bronnen en bevinden zich bij kerken en schrijnen. De oorsprong van dit water is de hoogste trilling van water op de planeet. De kristallijnen structuur van de moleculen van dit water is genezend. Deze gewijde wateren zijn zo krachtig dat zij het vermogen hebben de verontreinigde wateren van de Aarde te helen.

Glief Heling van verontreinigd water, Hoeven Nederland, mei 1997. Gewas onbekend, een pictogram met cirkels, ringen en paden.

Stel je een ondergronds waterstelsel voor dat heilige bronnen verbindt met een gemeenschappelijke bron van zuiver kristallijn water binnen in de aarde. Telkens wanneer je uit één van deze heilige bronnen drinkt, wordt er aan het water in je lichaam energie toegevoerd door de kristallijnen structuur van het heilige water. De trilling van dit water is acht octaven hoger dan oppervlaktewater. Drinken van dit water is zoals het gelijktijdig klinken van de harmonischen van acht kristallen schalen.

Eén zo’n waterlaag bevindt zich diep binnenin de aarde onder de plaats waar deze graancirkel verscheen. De graancirkel zendt door de gesteenten van de aarde een trilling uit, die versnelt terwijl hij naar beneden gaat. De formule van trillingsenergie die de graancirkel uitzendt brengt voor de kristallijnen struktuur van gewijd water de negende octaaf aan. Het is als het toevoegen van een negende kristallen schaal aan de acht die al klinken.

De trillingen dringen door de gesteentelagen en gaan de waterlaag binnen gelijk een schacht van licht die torusringen vormt. De kristallijnen formule van de frequentie-velden is een Mandelbrot set. Elke molecuul van het water in de waterlaag wordt in patroon gebracht met de trilling die de fractale formules van de kristal-matrix versnelt. De waterlaag wordt feitelijk een Moederkristal voor het (op)laden van water terwijl dit door de ondergrondse wateren stroomt om de kern van de aarde te bereiken. Dit proces neemt veel tijd, omdat het water door de diepe spleten van doorgangen in de aarde sijpelt. Wanneer het Moederkristal-water de kernwaterlaag bereikt, versnelt de hele waterbron van al het heilige water op de planeet tot de negende octaaf. Dit voltooit de kristal-matrix van de moleculaire structuur van heilig water tot een zichzelf onderhoudend veld. Het veld repliceert zichzelf en is een Mandelbrot* set. (* een fractaal of vorm die zichzelf repliceert)

Meditatie met deze glief

Geadviseerd wordt water op te laden met deze glief en het dan te drinken, en te manifesteren dat het water in jouw lichaam wordt afgestemd op de negende octaaf.

Je kunt de glief in meditatie ook gebruiken terwijl je op grote afstand heling van verontreinigd water doet. Groepsmeditatie met de glief wordt aanbevolen op plaatsen waar het water verontreinigd is. Je kunt de glief binnenhalen (downloaden) zoals een Reiki symbool, door te mediteren en er met je derde oog naar te kijken. Stel je dan voor dat je een beeld van de glief naar je rechterhand zendt. Dit is een krachtig helend werktuig, omdat je lichaam tussen 80 en 90 % water is. Je kunt de glief dan gebruiken als een helend symbool bij je helende werk voor anderen. (p.67, 68, 186)

De aanbeveling is in meditatie de glief samen met heilig water te gebruiken.

Het werk van Masaru Emoto, de Japanse wetenschapper die waterkristallen heeft gefotografeerd, is waardevol voor het bewustzijn van en voor meditatie met water.

5. Versterking van het immuunsysteem, Hoeven, Nederland, 14 maart 2007

Deze graancirkel demonstreert dat zelfs de meest simpele cirkels krachtige formules dragen. De formule in deze set versterkt trillingen en verbetert absorptie van voedingsmiddelen die het immuunsysteem versterken. De formule beïnvloedt de voedsel-keten op verschillende manieren, op verschillende niveaus.De Galactische Bron ontwikkelde deze krachtige energetische versterker voor het afwenden van potentiële rampen nu het immuunsysteem van de mens verzwakt wordt als gevolg van grootschalige infiltratie van chemicaliën. De Arcturiaanse graancirkelmakers introduceerden deze formule in het wereldraster op dit krachtige raster-kruispunt.

 

Er zijn vele virusstrengen die tot hele krachtige vormen gemuteerd zijn; het menselijke immuunsysteem is niet voorbereid daarmee om te gaan. Sommige van deze virussen hebben zich vanuit laboratoria verspreid; dit worden supervirussen genoemd. Deze graancirkel-formule werkt gedeeltelijk als een tegengif voor deze supervirussen. Niet alle virusstrengen zijn op de lange duur schadelijk voor de mensheid. Sommige strengen geven de mensheid in feite méér kracht en werken zo dat ze de immuunsystemen versterken, DNA activeren en oude en verdichte energie patronen opruimen.
Een van de functies van de formule is fotosynthese in planten te versterken. Wanneer dieren de planten eten, krijgen ze de trillingen binnen, waardoor de absorptie van krachtige zonne-frequenties wordt verbeterd, die gezonde levenssystemen ondersteunen. De formule geeft voedingsbronnen ook een infuus van trillingen van hoge frequentie; daardoor wordt de stofwisselingssnelheid verhoogd en de absorptie van voedingsstoffen die het immuunsysteem ondersteunen verbeterd. De formule verhoogt trillingen die de celwanden openen om de absorptie van vitamine D uit de zon te verbeteren, waardoor de omzetting van vitamine C uit bestaande voedingsbronnen wordt ondersteund. Vele mensen hebben geleerd de frequenties van hun voedsel te verhogen door hoge trillingen in het voedsel te projecteren voordat ze het eten. Dit energieveld van de set werkt ook op deze manier, alleen op een veel grotere schaal omdat het door het wereldraster heen gaat.
Zie vel met 6 Gliefen ‘Versterking Immuunsysteem’ voor praktisch gebruik.
Verhogen van de trillingen van voedsel en voedingssupplementen

De set of de glief kan gebruikt worden voor het verhogen van trillingen van voedsel. Plaats de set of de glief in de keuken en zet dan je intentie de frequenties op je werkplekken te verbinden met de kracht die door de formule opgewekt wordt. Lamineer (plastificeer) de afbeelding van de graancirkel en/of de sterrenglief en neem dit mee naar je keuken. Neem wat voedsel en zet dit op de glief, waarbij je de intentie zet dat de energievelden van het voedsel zich verbinden met de formule die door deze graancirkel geïntroduceerd werd in het wereldraster. De sterrenglief werkt als een activator voor de formule. Laat het voedsel dan een kwartiertje op de gelamineerde set liggen. Je kunt ook voedingssupplementen op de glief neerleggen om de trillingen te verhogen en de formule introduceren om de absorptiesnelheid in het lichaam te verbeteren. (Wie gevoelig is of met de pendel overweg kan, kan de toename van de trilling bepalen.)

De electro-magnetische frequenties van de Aarde zijn aan het versnellen. De moleculen in alle massa en materie zijn aan het versnellen. Dit betekent dat de tijd die nodig is voor evolutionaire veranderingen korter aan het worden is. Deze formule is een overgangsformule bedoeld ter ondersteuning van de levenssystemen op de planeet tot volledige gedaanteverandering bereikt is. 2)

Judith’s doorgevingen over de Nederlandse graancirkels

Judith brengt de sterrengliefen rechtstreeks binnen vanuit de holografische kamers op het Arcturiaanse moederschip. Sinds 1999 met de geboorte van haar boek Crop Circles Revealed is Judith een boodschapper voor de Arcturiaanse cirkelmakers. In het begin geloofde ze, zoals vele anderen, dat de ingewikkelde graancirkels het meest diepgaand waren. Maar haar ervaring met Johan Keijser, met de Nederlandse graancirkels en enige van de simpele cirkels in Engeland, heeft haar geopend voor een hoger niveau van bewustzijn. Judith heeft toegang tot de graancirkelarchieven. Toen zij in meditatie ging voor de doorgevingen van de sterrengliefen bij de tekeningen van de Nederlandse graancirkels die Johan haar toestuurde, werd zij geleid naar de archieven bij de Dragon Horse in Uffington, in Engeland. Telkens wanneer zij een doorgeving channelde, reisde zij naar de Dragon Horse en ging zij door het portaal de archieven binnen. Voortdurend was zij zich bewust van telepathische verbinding met de cirkelmakers op de moederschepen. Werkend met de doorgevingen, herinnerde ze zich de initiatie die ze in juli 2000 kreeg toen zij een bepaalde graancirkel bezocht. Zonder deze initiatie zou ze niet in staat zijn geweest dit werk te doen. Over deze bijzondere ervaring en hoe zij leerde over de archieven diep binnen de heilige tempel in de Dragon Horse Mountain, vertelt Judith in Taal van Graancirkels. (p.19 t/m 22)

Uffington, 23 juli 2000:

“In deze berg bevindt zich een etherische tempel, gemarkeerd door het drakenpaard. Binnen de structuur ervan bevinden zich inscripties voor de periodieke vrijgave van cruciale frequenties, die afkomstig zijn van alle graancirkels die verschijnen op bepaalde plaatsen waar de Neolithische afgezanten van licht tijdcapsules geïmplanteerd hebben. Ze zijn versleuteld tot een galactisch archief, dat alchemisch interactief is met alle variabele factoren. Deze variabelen omvatten: hun locatie op raster- en leylijnen, of bij grafheuvels, planetaire uitlijning, het DNA van mensen die cirkels binnengaan, het DNA van mensen die astraal projecteren en deelnemen aan de creatie van de cirkels door ET’s, en het collectieve DNA van in het gebied aanwezige zielengroepen. Aan de formules voor de vorming van de cirkels worden alchemisch toegevoegd: zonnevlammen die optreden op bepaalde verschijningsdagen, regenval, ontwikkeling van het gewas, energie die afkomstig is van nabij gelegen heilige plaatsen, bronnen en kerken, en oude Neanderthaler, Neolithische en Keltische antropologische plaatsen en witte paarden die zich bij de graancirkels bevinden….”

Gewascirkels zijn multidimensioneel en hebben vele facetten. De doorgevingen van Laiolin bevatten slechts een facet van hun hele bericht.

Keuze sterrengliefen en bundeling teksten, Lina Hille, december 2009

  • p.120, Crop Circles Revealed, Language of the Light Symbols, Judith K. Moore & Barbara Lamb, Light Technology Publishing, 2e druk 1993).
  • Publicatie Sedona Journal of Emergence, 2008, en www.taalvangraancirkels.nl
  • Afbeelding geplaatst met toestemming van Ines Ligthart Schenk.