(20 maart 2008)

De Tweede Scheppingsdag

God maakte de strakgespannen lucht en maakte een scheiding tussen het water daarboven en het water daaronder. En het was zo. God gaf de strakgespannen lucht een naam: Hemel. Avond werd het. Ochtend werd het. Tweede dag.

Judith, 20 maart: Ik ben alleen vanochtend en ik werd wakker met intense sensaties in mijn hersenen. Gisteren (d.w.z. 19 maart) was ik niet in staat om wat dan ook te doen. Ik moest het grootste deel van de dag [op bed] liggen. Grote hoeveelheden energie stroomden door mijn lichaam. Tenslotte sliep ik af en toe in. Het werd zo intens voordat ik werkelijk ging slapen dat ik Sean, Loryn en Rinka moest bellen en mij moest voorstellen dat we elkaars hand vasthielden. Op die manier kon ik energie naar hen toe laten stromen. Ik viel in slaap en had een goede nachtrust.

De Derde Scheppingsdag

(begin van de lente)

‘Alle water onder de hemel moet samenvloeien op één plaats – dan wordt het vasteland zichtbaar.’ En zo gebeurde het. God gaf het vasteland een naam: aarde – en het samengevloeide water noemde Hij: de zeeën. God zag het en vond het goed.

Het vlak van Osiris, 20 maart 2008

Judith: Ik roep de levende tempel van licht aan, het innerlijk heiligdom van mijn ziel. En terwijl ik de ruimte van het heilige der heiligen binnenga, open ik mij om mijn goddelijke ziele-aanwezigheid te belichamen, om ten volle de wijsheid van Enak-Kee-Na en de Meesters van het Universum te belichamen.

Ik zie het beeld van het uitgestrekte kosmische vlak van energie dat onze omloopbaan heeft doorsneden en ik kan zien dat de Aarde het toppunt of het meest intense energieveld van synergetische frequenties is binnengegaan. Ik kan zien dar er golven op dit vlak zitten, massieve golven. Zij hebben tunnels gevormd en de Aarde gaat nu door een van die tunnels, de tunnel in het midden, en dit veld heeft een groot, erg krachtig effect op het morfogenetisch veld van de planeet en wijzigt het.

Ik kan beelden van het aards bioveld zien dat door deze sinusgolven vanuit het kosmisch vlak doorstroomd wordt. Ik kan hen door de Aarde zien gaan alsof onze planeet transparant zou zijn, alsof de Aarde geen vaste materie zou zijn. Deze sinusgolven bestaan uit lagen van vlakken. Iedere golf heeft vlakken en die zijn reusachtig groot. Zij bewegen door de Aarde heen alsof zij niet vast zou zijn en zij bewegen voort via dit reusachtige kosmische vlak. De betekenis hiervan is dat de Aarde zich in een optimaal veld voor het oplossen van patronen van weerstand bevindt, omdat deze golven die door de planeet heengaan de Platonische lichamen [van de Aarde?] doordringen. Iedere golf beweegt door het centrum van een atoomkern en iedere golf heeft coderingen. Dit zijn meesterfrequenties die als intelligente doorgevingen zelfs door eencellige organismen ontvangen worden.

Het vlak is een uitgestrekte bron van trilling die de golfpatronen van bestaande energiesystemen wijzigen. De Aarde heeft het toppunt van het vlak bereikt. De piekenergieën worden ervaren gedurende de komende zes dagen en dan zal het omloopveld van de Aarde door de randen van het veld van dit uitgestrekt vlak bewegen. Dit energievlak kan energiesystemen destabiliseren die het oorspronkelijke doel van hun schepping niet kennen. Energievlakken die star en ondoordringbaar zijn geworden. Ik ervaar geen grote uitdaging met deze doorgeving. Het is niet moeilijk voor mij, omdat ik een overgang heb gemaakt en op het vlak afgestemd ben. Ik sta de energieën toe door mijn lichaam te bewegen zoals zij door de Aarde bewegen zonder weerstand. En ik ervaar de frequenties van dit vlak, ik open mijzelf om te leren en te ontvangen van het bewustzijn van de intelligentie van dit energieveld dat erg welwillend en ondersteunend naar het doel van onze schepping is.

Ik kan een grote tunnel zien, zoals bij een tsunami, en de Aarde bevindt zich [qua energie] in het toppunt, in het midden van de tunnel. En al deze sinusgolven zijn als een stortvloed van water dat dwars door ons heen gaat. Ik sta hen toe door mijn lichaam heen te gaan. Dit veld van energie is ware Christus-essentie en we doorsneden een punt [van licht] zoals dit, een vlak zoals dit, gedurende de tijd van de opstanding. Het kosmisch vlak is verjongend en veroorlooft toegang tot kosmische poorten, aangezien het een uitgestrekt geleidend veld is. Ik zie dat Maria Magdalena en Jezus zich van dit veld bewust waren, omdat een oude ziener, een oude man haar had verteld dat hij deze kosmische kracht in scheden van licht door de Aarde had zien gaan. Ik zie hen op een berg staan, met hun handpalmen tegen elkaar. (…) Zij kijken elkaar aan, palm tegen palm, communiceren met elkaar of komen in een staat van verbinding (communie) met het kosmische vlak en ontvangen de hoge snelheidsenergie die collectieve energieën van transformatie in werking zet via het effect dat zij in verbinding met dit vlak waren en in het lichaam toen de Aarde de massa aan energieën in de tunnel in het midden van het vlak doorsneed.

Ik zie hoe hij haar bij de hand neemt door de tunnel heen alsof zij tijd en ruimte hebben overstegen en zij zich op een ander bestaansvlak bewegen. En hij brengt haar door de tunnel heen. Ik noem het een tunnel, maar het is een plaats waar de golven van dit grote kosmische vlak een tunnel vormen. Ik zie dat zij in dat veld vaten van licht vormen die de transformatie vergemakkelijken (…) Ik heb niet het gevoel dat dit 2000 jaar terug gebeurde. Ik heb het gevoel dat de vereniging van de geliefde met het brengen van haar door de tunnel heen een relatie heeft met de Aarde die door de tunnel wordt gebracht en met de machtige transformerende energieën die de Aarde ervaart terwijl we ons [qua energie] in het toppunt van dat grote kosmische vlak bevinden. Toen hij als een bevrijder en een leraar kwam en beloofde terug te keren, ervoer de Aarde dit kosmische vlak. Het toppunt was op het moment van de opstanding. Nu maken we de vervulling van dat moment van zaaien mee. Het ging 2000 jaar terug om een zaaiproces van deze kosmische krachten die de aard zelf van het bestaan zouden veranderen.

En nu zijn we opnieuw dit vlak binnengegaan, maar het ziet er nu veel uitgestrekter en machtiger uit dan het misschien 2000 jaar terug was. Ik kan in de energiematrix van de Aarde kijken en de zaden ontwaren die toen gestrooid waren. Zij openen zich als zaaddozen, omdat de snelheid van de energie van dit vlak hen daartoe stimuleert. Omdat we 2000 jaar terug van deze kosmische zaden zijn voorzien vanwege de toppunt-energieën van de Christus. En elke zaaddoos bevindt zich op een sleutelplaats op de energiematrix van de Aarde. Terwijl we door het centrum van deze vortex bewegen, openen de golven die door de Aarde gaan deze dozen en de zaden, die als kosmisch DNA zijn, verspreiden zich in het raster en de energielijnen van de Aarde. De dozen vol kosmische coderingen waren 2000 jaar terug verzegeld tot de terugkeer van het Christusbewustzijn en de blootstelling van de Aarde aan deze machtige kracht van transformatie die nu elke belofte opent – de belofte van het Christusbewustzijn. De perceptie van de mensheid wordt gewijzigd door deze altruïstische energievelden die uit de hoge geest van schepping en de Schepper afkomstig zijn.

Ik kan een significante hoeveelheid energie in alle delen van mijn lichaam voelen en ik voel dat ik met de intelligentie van dit vlak in verbinding ben getreden. Het is zeer welwillend en gevuld met compassie. Het is een kracht van schepping en de Aarde bereikt de climax van energietoevoer nu vanuit het kosmische vlak. Dit biedt een gelegenheid voor de planeet om zakken vol stagnerende en sluimerende giftige energieën op te lossen of te ontladen. Het lijkt bijna alsof zij als dampen omhoogstijgen, terwijl deze velden van giftige gedachtevormen geneutraliseerd worden. De gedachten van mensen creëren gif wanneer de mens niet op één lijn met zijn hart en de Bron van licht en liefde is.

De energie waar we nu doorheengaan is dus de energieën van de Aarde aan het reinigen, zoals bij de doop of de zalving [door de Geest]. Het is als een doop van de Aarde. Op plekken met stagnerende, giftige velden wordt een combinatie ingegoten van de energie, losgelaten vanuit de kosmische zaden die 2000 jaar terug van de kosmische Christus ontvangen zijn, en de hoge snelheids-energiegolven, sinusgolven die de planeet doordringen. En deze uitgestrekte schoonmaak van negatieve energievormen en oplossing van dichte, geblokkeerde energievelden (…) brengt het bioveld van de Aarde naar een nieuw ijkpunt en een nieuwe afstemming. Het gaat om een erg hoog, zeer zuiver genezingseffect voor de planeet, aangezien het op iedere plek bij haar naar binnen stroomt. Ieder deeltje, iedere molecuul werkt verjongend voor de manna en prana van de Aarde en heft daarbij haar levensveld, haar bioveld omhoog.

Dit zijn de energieën van de formule van Osiris, dit vlak van bewustzijn, dit uitgestrekte kosmische vlak is een op Osiris gelijkende energie. Het is alsof Osiris is teruggekeerd in de vorm van dit uitgestrekte bewustzijn. (…) Het is pure Osiris-energie. En ik open mijzelf om de weldadige energieën van dit vlak te ontvangen. Als mensen een verbinding maken, kunnen zij zich openen om de weldadige instortingen van het Vlak van Osiris te ontvangen. Het wordt het Vlak van Osiris genoemd, kosmische kracht van schepping, die verjongend en transformerend is. Dat ervaar ik dus en ik lig rustig [op mijn rug] en ik mediteer, zodat ik een doorgeefluik kan zijn voor het collectief via de verbinding met het collectief, via de graancirkels en het werk dat ik voor het collectief heb verricht.

Ik kan zien dat de wezens die hun frequentie hebben verhoogd beter in staat zijn om deze energie te benutten. Maar het wordt overal ingestort, het beïnvloedt alles, ongeacht de staat van verlichting of bewustzijn.

Ik ontwaakte vanochtend met hoofdpijn, niet erg, enkel een sensatie van energie. Maar nu heb ik deze doorgeving volbracht, het vlak als het Vlak van Osiris geïdentificeerd en daarmee ook de verjongende aspecten van die energieën verbonden met het openen van de zaaddozen van de kosmische Christus die aan de Aarde gegeven waren voor haar opstanding en haar beweging door de poort van transcendentie op het toppunt van de energie. Nu ik het gaan door de tunnel, door die grote lichttunnel heb gezien en mij bewust ben geworden dat het daarbij om het Vlak van Osiris gaat, nu kan ik gemakkelijker de frequenties integreren met mijn verhoogd niveau van besef dat dit vlak een kosmische kracht van schepping is om de transformatie van de Aarde te vergemakkelijken op ieder niveau van bestaan.

Osiris-Poort van Transcendentie, 20 maart 2008

Ik vraag mijn brein, lichaam en geest om een boodschapper te zijn voor de Kosmische Meesters en Enak-Kee-Na. Ik vraag dat ik een hol vat voor de wijsheid mag zijn. Ik ben dankbaar. De Aarde beweegt door de Poort van Osiris en de aard van de werkelijkheid in dit bestaansvlak is gewijzigd voorbij tijd en ruimte en de lineaire werkelijkheid die op aarde wordt waargenomen. De wijziging van velden en subdimensionele velden en het weven van licht- en geluidsfrequenties van de harmonische [boventonen] van de holografische matrix is veranderd. De niet-fysieke Aarde is getransformeerd aangezien haar blauwdruk is uitgebreid. De Nieuwe Aarde is nu geboren. Haar ziel is geboren in de zin dat haar bestaan [werd gevestigd] in de scheppingsmatrix. Haar ziel kwam te voorschijn uit de grote schoot van Een-zijn medegeschapen door SaRa als een Kind van Licht. Schepping begint hier op deze dag, poortdag voor de manifestatie van de ziele-essentie van dit nieuwe kind van licht, dochter van het heelal. Het vermogen dat de mensheid nu heeft om het nieuwe potentieel te vatten is groot. Perceptuele velden zijn veranderd en de Aarde is totaal anders ondanks dat zij er hetzelfde uitziet. Vandaag is de Dag van de Poort van Transcendentie, een nieuw begin voor het leven op aarde, een nieuw doel voor het bestaan met keuzen, nieuwe keuzen. Aldus is het nieuwe hologram van de Nieuwe Aarde op zijn plek nu. Haar energievlakken stromen de kosmos in en ontvangen constant coderingen aangezien de genese van nieuw niveau van schepping is ontbrand. Ik kan het geluid van de schepping opnieuw horen. Er zijn nog steeds lagen, oud sediment, afkomstig van de oude wereld die nu opgelost worden aangezien zij niet langer in onbeweeglijke gedachtepatronen opgesloten zitten. Alles wat bestaat is doordrongen van het licht van schepping en is versneld in massale snelheid van trillingsvorm. Elk van de heilige plekken op de planeet straalt licht uit, de oude heilige plekken zijn nu de vortexpunten voor de levenschenkende energie die van en naar deze planeet stroomt en in de energiematrix van het nieuwe lichaam golft. Daarbij ontwikkelen zich vanuit het hologram van de Nieuwe Aarde poorten van transcendent bewustzijn die niet alleen voor de spirituele elite, maar voor alle zielen openstaan. De ogen van de mensheid beginnen zich te openen naar een nieuwe wereld en een nieuwe perceptie en een nieuwe manier van zijn. De Aarde gaat de duizend jaren van vrede binnen, de Eeuw van Morfogenese. (…) Zij zeiden dat de niet-fysieke Aarde haar holografisch lichaam reeds gevormd heeft en we zijn nu in [het proces van] schepping. Het is zo verbazingwekkend dat ik mij daarvan bewust ben.

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens © 2009