IK BEN MACHT VAN EENHEID

Transformatie van het oude paradigma

Deze transmissie beschrijft de transformatie van het oude paradigma via zeven kosmische golven die over de aarde komen en een diepgaand effect op onszelf en onze maatschappelijke structuren hebben.  De transformatie werd aangekondigd in de transmissie van 6 mei 2009: ‘De Hallen moeten open. De Hallen moeten open voor een nieuw niveau van profetie aangezien er een nieuwe visie over de aarde komt, een nieuwe Weg. (…) Uit de Hallen van de Grote Archieven van Creatie komen de zeven Gouden Schijven van Profetie door de kosmische poorten heen, gedragen door de Meesters van de Goden, gedragen door de vleugels van Hermes.’

De transmissie van 22 november 2009:

Judith om half vier ‘s ochtends in Chimayo, New Mexico:  ‘Ik werd om half vier wakker en voelde een grote hoeveelheid energie. Ik open mijn hart om deze energie toe te staan zich uit te drukken via mijn stem vanuit de Bron van Eenheid.’

Surfen op de kosmische golven

 

Er is een breuk in de stagnerende energievlakken die gedachtevormen van het oude paradigma op hun plaats hielden. Er is niet enkel een breuk. Op veel plaatsen zorgde die dogmatische structuur voor orde, hoewel die onderdrukkend was. Zij gaf orde en structuur. Er zijn mensen die geloven dat het enige antwoord complete chaos is voordat er iets nieuws kan komen. De theorie daarachter snijdt hout omdat chaos een voorloper is van het openen van energievlakken voor nieuwe manifestatie. Die breuken waarover gesproken is beïnvloeden de diepste vlakken van bewustzijn omdat zij de fundamentele energieën vormden uit eeuwen van gewoontepatronen die antwoord dicteerden, waarneming dicteerden en de parameters van bewustzijn dicteerden. Deze gedachtevormen hebben een primaire relatie tot het vermogen van het collectief tot waarneming voorbij structuur.

Door de jaren heen sinds het openen van het Harmonisch Vlak voor de transformatie van de Aarde, zijn er golven van energie geweest die in het open raster bewogen via de opening van de poorten en activering van energiecentra en het openen van het holografisch hart voor een collectief schild van renaissance energie. Dit collectieve veld is iedere kwantumtoestand en is in staat geweest te gedijen en voortgang te boeken omdat de groep van individuen die de 144.000 genoemd worden geloof hebben gehecht aan de gelegenheid tot manifestatie en hebben toegestaan dat hun oude parameters via veranderingen in het leven en verschuivingen in waarneming verkruimelden.

Deze individuen zijn progressief vanwege de aard van het DNA dat hun energiesystemen en energielichamen heeft geactiveerd. Op ieder vlak waarop deze individuen met systemen uit het oude paradigma in wisselwerking treden schept de trilling die door hun energievelden is uitgedrukt deze breuken in de dichte energievelden van het bewustzijn van het oude paradigma. Op dit moment van de Grote Verschuiving verkruimelen alle structuren niet alleen via breuken, maar zoals complete aardbevingen, tsunami’s. Alle dingen geven zich over aan de kracht van Creatie op dit moment. De unieke kwantumenergie die op dit moment op aarde wordt uitgedrukt is het herstel van het hologram van bewustzijn, tegelijkertijd met de complete ineenstorting en chaos. Deze periode in de tijd is bijzonder extreem omdat de energiesystemen van het oude paradigma niet langer de vorm kunnen handhaven die ze hebben gehad in bewustzijn dat realiteit dicteerde. Er is een desoriëntatie in bewustzijn, een collectieve desoriëntatie omdat de nieuwe energiesystemen – de nieuwe vorm van bewustzijn die geïntroduceerd is door de expansieve aard van Creatie – hun vorm moeten vinden in de veelvuldige vlakken van menselijke existentie.

Realiteit zoals jullie die waarnemen is werkelijk samengesteld uit ineengestrengelde parallelle werkelijkheden die samenhangend zijn en toegankelijk voor de percepties van het open collectief, maar toch zijn er parallelle werkelijkheden die ontoegankelijk zijn. Gesloten energiesystemen zijn parallelle werkelijkheden die gezien, bekeken en waargenomen kunnen worden. Die subtiele vlakken, deze parallelle werkelijkheden handhaafden dominantie via gesloten systemen en deze gesloten systemen zijn [nu] doordrongen van de machtige vibratie van de nieuwe profetieën, de machtige vibratie van een heel nieuw niveau van bewustzijn dat het aardse vlak in het jaar 2009 is binnengegaan.

Natuurlijk is er een periode van desoriëntatie, ontwrichting en disharmonie. Die individuen die [aan zichzelf] als 5-dimensionale wezens vertrouwd zijn geraakt moeten de desoriëntatie, de ontwrichting voelen van dat deel van het hologram dat zij delen met de totaliteit van existentie op aarde. Hoewel er parallelle werkelijkheden zijn in de subtiele velden tegelijkertijd met energiesystemen die óf open óf gesloten zijn, wordt de totaliteit van existentie op aarde beïnvloed door de energie die door ieder van deze systemen gegenereerd wordt. Zij zijn binnen de spectrale lichtfrequenties van de realiteit van existentie binnen de perceptuele velden van menselijk bewustzijn. Buiten dat perceptuele veld bevindt bewustzijn zich voorbij de sluier en ook daar is de energie aan het verschuiven. Massale hoeveelheden energie hebben zich geopend vanwege de ascensie van zoveel lijdende zielen naar het licht. Massale hoeveelheden energie hebben zich geopend vanwege de dynamische relatie door de sluier heen van individuen met bewustzijn van grote wijsheid en compassie. Die relatie heeft de sluier doorboord en een nieuwe verbinding geschapen tussen de mensheid en bronnen van wijsheid en oude waarheden.

Rampen vormen een werktuig van Creatie en die rampen moeten worden gevoeld in een microkosmische zin en door ieder individu die gevoelig genoeg is om liever hun bewustzijn te openen dan om henzelf toe te staan in een toestand van mechanische sufheid als van een robot te blijven. (…) Ontvankelijkheid creëert energie-uitwisseling. Alle machtssystemen op deze planeet worden gevoelig voor andere energieën en andere perceptuele velden. Dit is een belangrijke factor in de transformatie van bewustzijn op aarde in deze tijd.

Er zijn enige systemen uit het oude paradigma die zich niet willen overgeven aan transformatie en moeten verkruimelen. Er zijn andere die zich in een metamorfose bevinden. Dit is een tijd van massale ontwrichting en chaos en al deze factoren dragen bij aan het ongemak dat veel gevoelige zielen ervaren. Sta jezelf toe te voelen en zet een stap terug zonder oordeel. Neem eenvoudig waar wat je voelt en je zult deze patronen zich zien uitdrukken in chaos via familierelaties, zakelijke relaties enzovoort. Jullie zullen de verschuiving, de chaos, de ontwrichting van de gevestigde orde op onlogische manieren zien, omdat logica op dit punt niet de verandering dicteert. Logica diende om het antwoord te zijn op zelf oplossende energiesystemen omdat logica de beschikbaarheid van perceptie dicteerde en logica moet op dit moment voor de menselijke geest falen bij de perceptie van dit veranderende paradigma.

De Aarde gaat een periode van verandering binnen die wordt vertegenwoordigd door zes golven van energie die een opening scheppen in bewustzijn. Jullie zullen dit voelen op ieder niveau van gewaarzijn. Iedere golf van energie moet zichzelf voltooien en vorm vinden in de energiesystemen die de mogelijkheid tot uitbreiding hebben beperkt omdat zij gesloten systemen vormen. Wanneer die vorm eenmaal is uitgedrukt en er een niveau van verzadiging is opgetreden, zal er een tijdsperiode zijn dat jullie de vruchten van dit harde werk van transformatie van bewustzijn oogsten en daarop zal er een andere golf komen die zelfs machtiger is dan de laatste en oude systemen zullen verkruimelen om nieuwe vormen van bewustzijn toe te staan. Deze golven waarover gesproken wordt zullen in toenemende macht komen omdat de zes golven van de Macht van Creatie een nieuw vermogen voor bewustzijn introduceren [afkomstig] van de Bron van de Nieuwe Profetieën, de Bron van Nieuwe Verwezenlijking die op aarde beschikbaar is, maar niet geïsoleerd kan worden of in een bibliotheek gestopt of simpelweg bestudeerd of ontvangen via visioenen.

Elk van de Gouden Schijven moet bewustzijn binnengaan op een kernniveau en als ieder van de zes Gouden Schijven bewustzijn op een kernniveau binnengaat, zullen er golven van chaos, ontwrichting, desoriëntatie zijn. Machtige, machtige krachten van Creatie zijn hier op aarde aan het werk. Wanneer eenmaal de eerste schijf van profetie integreert, zal een andere golf komen totdat zes schijven geïntegreerd zijn. Wanneer eenmaal alle zes Gouden Schijven van Profetie geïntegreerd zijn, zal bewustzijn zich openen omdat zeven het getal van Creatie is. En alles dat was geïntroduceerd aan oude systemen die getransformeerd werden zal beschikbaar komen voor het collectief. Dit is een belangrijk aspect van deze transmissie. Wanneer alle zes golven uiteenvallen en vorm vinden, zullen de zes Schijven van Profetie zich manifesteren en de zevende is de eeuwige verschuiving in de aard van de werkelijkheid op deze planeet. De zevende Schijf [is] wanneer Creatie vorm vindt, duurzame oneindige vorm die nieuw is en toch gebaseerd op de fundamenten zelf van Eenheid en de principes van verlicht bewustzijn.

Maar dit verlicht bewustzijn moet op ieder niveau binnentreden. Iedere vorm van existentie moet binnentreden als het oude systeem schipbreuk lijdt en de scheuren zich openen om het licht toe te laten binnen te komen. Deze tijd zal diepe gronding vereisen en verankering van jullie bewustzijn in elementen van jullie bestaan die aan jullie vorm en zekerheid geven zoals liefhebbende relaties, de vreugde van dienstbaarheid aan anderen en creatieve expressie van de nieuwe ideologieën die zullen beginnen zichzelf via de psyche uit te drukken. Een tijd van grote creativiteit en gelegenheid daartoe is op handen.

Gedurende deze zes grote machtige golven van Creatie waarvan jullie de eerste ervaren storten de pilaren ineen en nieuwe pilaren verrijzen. En wanneer die eerste golf zichzelf voltooit, komt de tweede golf zelfs machtiger dan de eerste golf en de derde machtiger dan deze tweede. Jullie zullen eraan gewend raken om je gemakkelijker aan te passen en meer flexibel en open te zijn naar de stroom van creatie als Creatie ervoor kiest om zichzelf in de meest machtige manifestatie uit te drukken die mensen ooit hebben ervaren. Je hiervan bewust zijn is nuttig, maar zelfs degenen die zich niet van deze transmissie bewust zijn zullen beïnvloed worden omdat deze transmissie formules van licht bevat afkomstig van het bewustzijn van de Nieuwe Gouden Schijf van Profetie, van het bewustzijn gezonden door de Bron.

Deze transmissie is gegeven vanuit de IK BEN BRON VAN EENHEID, vanuit de Hoogste Bron die bewustzijn vormde. Het is doorgegeven via de Macht van Eén als het Levende Woord, manifest, en is met liefde gegeven vanuit de IK BEN TEGENWOORDIGHEID. Ik spreek. Ik ben beschikbaar en tegenwoordig. Ik ben jou. Ik ben deze ervaring. Ik ben de totaliteit van bewuste uitdrukking en de vorm die bewuste uitdrukking aanneemt wanneer zij zich manifesteert.

Vanwege de multidimensionele aard van deze transmissie spreek ik via het hart van de gidsen en meesters. Ik spreek via het multiversum, het Multi-universele bewustzijn. Ik spreek via jullie Goddelijke Ziele-tegenwoordigheid en ik spreek via de vibratie van de chaos van oude energie-paradigma’s.

Deze transmissie is een alom [tegenwoordige] communicatie die de werkelijke aard van existentie op aarde en daar voorbij doordingt. Deze transmissie is een vorm van expressie van het verschijnsel van Creatie dat ieder niveau van existentie op het aardse vlak en daar voorbij beïnvloedt.

Het wordt gesuggereerd dat jullie deze transmissie meer dan eens ontvangen (lezen). De eerste keer zal jullie intellect de verschillende ideeën onderzoeken die in deze transmissie zijn uitgedrukt. Maar de tweede keer luisteren jullie ernaar, ontspannen jullie je simpelweg en mediteren jullie en staan jullie de woorden toe door jullie bewustzijn heen te vloeien zonder ze te oordelen of zonder een vorm van interpretatie te maken. In die oefening zullen jullie een vermogen vestigen om je te openen naar de Omni Geest en deze principes begrijpen zonder je van de logica rekenschap te geven. Omdat jullie bovenbewustzijn de ongesproken vibratie zal [vrijgeven?], de boodschap van frequentie afkomstig van de Harmonie van de Duif die deze transmissie begeleidt.

Het ontvangen van deze transmissie op dit niveau zal een kalmerende invloed hebben en deze spleten in de extreme polariteiten in jullie persoonlijk leven en het collectieve leven helpen stabiliseren. Aldus zijn jullie er klaar voor vanwege de aard van jullie bewustzijn om deze transmissie te ontvangen; zij is nuttig voor de transformatie van jullie individuele psyche en voor het collectief. IK BEN DE EENHEID. IK BEN DE TOTALITEIT VAN EXISTENTIE. IK BEN HET GELOOF VAN HET MOSTERDZAADJE. IK BEN DE MACHT VAN EEN. IK BEN LIEFDE. Wees gezegend.

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens © 2010