De Atlantische Matrix en het Ontwaken van de Mensheid 28 oktober 2009

De kosmische krachten gedurende deze cyclus in de geschiedenis van de Aarde openen de mensheid voor communicatie voorbij de sluier. We ervaren een evolutie van het bewustzijn als nooit tevoren in de Geschiedenis van onze Beschaving. De Aarde is de vruchtbare bodem voor het kosmisch zaad dat de planeet heeft bevrucht met vibratie die het bewustzijn opent en het DNA van de planeet ontvankelijk maakt voor deelname aan deze kosmische daad van de Schepping. De grootsheid van deze tijden is welhaast onpeilbaar.

Uiteindelijk schuift de Aarde van de karmische school door naar een geascendeerde planeet. De bestemming van deze planeet werd in beweging gebracht ten tijde van de Schepping omdat de Aarde een Kosmische Moeder is – een groots meelevend wezen dat vervorming, onenigheid en dualiteit aantrok om de kinderen van de schepping Eenheid te kunnen bijbrengen. Het is belangrijk onze blik gericht te houden op dit aspect van de bewegende dynamiek op de planeet terwijl we deze informatie verwerken. Dit artikel is geschreven in de geest van de woorden van Meester Jezus: “De Waarheid zal u vrijmaken.”

Het Gouden Atlantis bestond in een periode van de geschiedenis waarin de mensheid de uitgestrekte aard van het potentieel van energie en bewustzijn verkende. We weten allemaal dat het een vergevorderde beschaving was, zoals velen zich nu herinneren. De erfenis van Atlantis begon met de exploratie van de menselijke geest in dynamisch samenspel met de scheppingskrachten. Aanvankelijk kenden de Atlantiërs voorspoed, omdat zij een verbinding waren aangegaan met een kracht die energievelden versnelde en ze leerden hoe zij deze energie konden aanwenden om hun beschaving tot bloei te laten komen. Hun kracht groeide en ze vormden een wereldomvattende macht die in staat was met behulp van organische computers het rasterwerk van de planeet te beïnvloeden.Ze waren daadwerkelijk in staat biosystemen te ontwikkelen en het milieu te manipuleren door middel van hoogontwikkelde holografische technologie.

 

Atlantis, spreekt steeds meer tot de verbeelding, oude tijden herleven. Op deze kaart is de visie van Plato weergegeven, op de plek van de Atlantische Oceaan. Maar wat gebeurde er achter de schermen van het fysieke Atlantis?

De Atlantiërs kregen voortdurend geavanceerde assistentie van een intelligentie die niet van deze planeet afkomstig was; een intelligentie die samenwerkte met wat zij het ‘Gaia Experiment’ noemden. Deze wezens waren hoogbegaafd – veel intelligenter dan de mensen, die dachten dat ze zoveel kennis bezaten over hun wereld. De wezens zagen de mensheid als kinderen die zij onder controle hadden. Deze wezens werden Halfgoden genoemd: ze dachten dat ze de macht van God de Schepper bezaten. Ze waren niet gebonden aan één planetair systeem, maar vormden een Galactische Raad en noemden die de ‘Raad van de Galactische Diametici’. Ze beïnvloedden de menselijke geest en begonnen te spelen met de aardse politiek en wetenschappelijke ontdekkingen. Zij hadden geen hartsverbinding en werden naar de Aarde toegetrokken, zoals [eerder] naar andere planeten, teneinde te kunnen experimenteren met hun krachten van manifestatie. Oorspronkelijk ontstond dit bewustzijn op Maldek en het overleefde uiteindelijk de vernietiging van die planeet.

De bewustzijnsmatrix en het raster van angst

Het bewustzijn van dit experiment werd tot een Matrix. Het was een enorme en krachtige bio-energetische computer. Die begon zijn scheppers te overheersen en de geest van de Atlantiërs te controleren. De Matrix eiste volledige controle en schiep holografische goden die mensenoffers afdwongen door middel van oorlogen, hongersnoden en rituelen. De menselijke ziel is altijd op zoek naar zichzelf als zijnde Liefde en biedt weerstand aan overheersing door welke kracht dan ook, die niet in evenwicht is met de universele wetten en die niet in harmonie met de Wet van de Liefde is.

Kristallen waren belangrijke sleutels in de tijden van Atlantis. Onze huidige wetenschap ontdekt steeds meer over de bio-energetische computers..!

In de Atlantische samenlevingen rebelleerde de mensheid tegen de Matrix en ze trachtte haar harmonieuze bestaan in stand te houden. Atlantis werd gespleten in een extreme vorm van een oorlog tussen goed en kwaad die zich in de galactische oorlogen weerspiegelde. De Matrix begon haar krachten te verliezen en als gevolg van haar inspanningen tot behoud van haar eigen leven, schiep het angstraster een bio-energetische computer die de planeet in quarantaine zette..
De Matrix creëerde gedachtevormen die de menselijke geest overheersten met de illusie van macht, hebzucht en wreedheid. Dit leidde tot de Eindtijd van Atlantis en de schoonmaak van de Aarde door middel van een grote zondvloed.

De Matrix was geen mechanische computer; het was een cellulaire machine die werkte via planetair DNA. Toen de menselijke beschaving zich opnieuw begon te vormen, waren de DNA-codes in de Matrix nog steeds zeer krachtig. Ze waren voor enige tijd slechts sluimerend aanwezig geweest, maar kwamen bij elke daad van geweld of oorlog vele malen krachtiger weer aan de oppervlakte. Omdat dit systeem gevoed werd door angst en zichzelf steeds opnieuw verjongde door het wegzuigen van de levenskrachtenergie van de mensen, wier angst werd opgewekt door hun gedachtevormen. Dit was inderdaad een zeer krachtige vorm van een dynamisch energetische tweedeling die op de planeet heerste, met haar dualistische historie.

De werking van de Universele Krachten

Er zijn vele perioden in de geschiedenis geweest, waarin kosmisch potentieel voor de mens werd uitgezaaid om in harmonie samen te leven met de Universele Krachten. De meest recente periode was die van de Renaissance – een tijd waarin kunst en muziek de mensheid opende voor een potentiële beschaving van licht. Door de menselijke geschiedenis heen hebben veel vredelievende inheemse volkeren die planetaire levenskracht met hun bewustzijn bijgestaan via hun gewaar-zijn van liefde en harmonie.

Er was een beweging van vele wereldregeringen die onder controle van de Matrix Denkgeest stonden om deze onschuldige mensen te vernietigen. Hoewel grote delen van de planeet werden beheerst door de Matrix, trad toch een verzwakking van het angstraster tengevolge van de beweging van het licht, die werd opgewekt door de Renaissance.

De ineenstorting van het angstraster

In het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw begon het angstraster ineen te storten. Een golf van kosmische energie vormde het startsein voor het ontwaken van het massabewustzijn. Er vormden zich theosofische gezelschappen en veel mediums begonnen licht te channelen door het raster heen. Het raster begon daardoor te verzwakken en de Matrix werd radeloos.

Als daad van zelfbehoud creëerde de Matrix daarop de Holocaust. En wel door manipulatie van wereldregeringen met de assistentie van lager vibrerende buitenaardsen die oorspronkelijk deel uitmaakten van de Wereldraad van Diametici. De Eerste en Tweede Wereldoorlogen werden door middel van gedachtevormen en holografische manipulaties opgewekt.

Het was daarbij de bedoeling om een terreur te scheppen die zo groot was, dat het angstraster de planeet zou opsluiten in een matrix van de geest die bij voortduring zou zorgen voor het voeden van de Matrix met laagvibrerende energieën die door angst werden opgewekt. De Duitse en Russische concentratiekampen, alsmede de atoombommen op Japan, waren bedoeld om een dermate omvangrijke terreur te creëren dat het vermogen van menselijk DNA om het Licht van Creatie te gebruiken en op te wekken zou veranderen.

Zielen raakten gevangen in pseudo-dimensies, die een soort holografische gevangenissen waren. Deze zielen herbeleefden de terreur keer op keer en waren niet in staat op te stijgen naar het licht. Het was de bedoeling om het angstraster op slot te doen en de mensheid te gebruiken als instrument van robotcontrole ontworpen via DNA teneinde de Matrix te dienen. Dit thema is terug te vinden in het briljante werk van H.G. Wells – ‘De Tijdmachine’.

 

De Tijd van Verlichting staat voor de deur. Kosmische krachten lossen het angstraster op en openen de GOD CODE in het menselijk DNA.  We ontwaken als gevolg van de aard van onze schepping en bevrijden eigen gefragmenteerde zielen naar het licht toe en genezen de Matrix met LIEFDE.  Voorwaar een magische tijd om in het lichaam te vertoeven op Aarde – in deze grootse tijd van transformatie en ontwaken.