Half juli 2011 werden de gebeurtenissen voorafgaande aan de opstanding van Jezus uitvoerig verteld in twee opeenvolgende transmissies. Tijdens de eerste transmissie was Judith in de Rose Cottage in Ashland in Oregon samen met een groep van vrouwen. Bij die gelegenheid richtte Maria Magdalena zich via Judith tot de hele groep. Bij de tweede transmissie was zij in gesprek met Sean. Uit beide transmissies heb ik het volgende verhaal gedestilleerd:

Jezus was neergelegd in het graf van Jozef van Arimathea. Later die nacht kwam Jozef met Moeder Maria, Maria Magdalena, Petrus, Judas en Lazarus. En de steen werd opzij geschoven. Petrus stapte de graftombe in en  tilde het levenloze lichaam van zijn leermeester op en verwijderde de wade van het lijden. In de opening van de tombe stond Judas die ermee had ingestemd om Jeshua te verraden opdat dit kon gebeuren. Hij hield een witte wade, de levenswade vast. En het levenloze lichaam van onze Heer werd in de armen van Judas geplaatst. De witte wade werd om hem heen gewikkeld en hij werd door de opening van de tombe getild. Maria Magdalena knielde aan de voet van het graf in de tombe van Jozef van Arimathea. Ze huilde toen Judas het lichaam van haar Geliefde levenloos overhandigde aan Lazarus en Jozef van Arimathea. Vervolgens werd hij samen met Maria Magdalena begraven in de tombe van Lazarus.

En ze huilde en ze huilde. Toen kwamen de wonden van hem op haar lichaam. Zij werden weggenomen van hem, terwijl zij in het graf van Lazarus de eerste stigmata droeg. Toen hij weer geheeld was, ging zij naar zijn kruin en God-de-Schepper bracht de wind, de levensadem, via haar naar de kruin van Jeshua ben Jozef en hij ontwaakte. En hij sprak tot haar en hield haar in de tombe vast en zij omhelsden elkaar.

De graftombe van Lazarus

Magdala: ‘Wij keken elkaar aan en zeiden “we kwamen hier uit geloof, we wisten niet dat dit als mensen mogelijk was.” En ik sprak tot mijn Meester en ik zei hem: “Dit geschenk is aan ons gegeven voor de hele mensheid, mijn Geliefde, het is het zaad van God in menselijk denken, in geest, lichaam en ziel dat aan ons als mensen is geopenbaard. In de eerdere dagen in de tuin van Gethsemane vroeg ik aan mijn God waarom mijn Geliefde deze reis zou moeten maken gewoon als man met mij gewoon als vrouw, terwijl zijn goddelijkheid gedemonstreerd is als almachtig. Nu weet ik dat we deze reis vanaf Gethsemane ter wille van de mensheid maakten om de ziel en het licht van de wereld te herstellen. Het is door het aanroepen van het licht, hier aangeroepen als het instrument van de Ene Levende God IK BEN dat de doorgang van ascensie voor de mensheid was geopend.”

Hij raakte mijn gezicht toen zo teder aan. Tranen stroomden van mijn gezicht, hij veegde ze van mijn gezicht, hij kuste mij en hij kuste mijn tranen. En hij zei: “Jij moet je dit moment herinneren, Mag Da Ha Da Ma Ha Da Jahwe. Weet dat je vrede zult zien komen in de ogen van de mensen als zij samenkomen in de Gemeenschap van de Geliefde, als zij deze liefde vieren, deze liefde, die de vereniging van Eenheid is, deze belofte van de bevrijding van licht voor deze wereld. Er zullen duistere tijden over de mensen komen, maar zij zullen volharden, zoals wij dat hebben gedaan, tot de tijd van de komst van de Christus van Vrede. En dan zullen zij elkaar ontmoeten, de belofte herinneren, de waarheid en de glorie van deze liefde herinneren, deze liefde voorbij iedere berekening, deze liefde die de macht heeft om leven te genezen.”

We zwegen in de wetenschap van het duister dat de graftombe omwikkelde. We zaten in de stilte, maar de duisternis overweldigde ons niet. Want deze tombe was de tombe van leven geworden, niet langer de tombe van dood, maar de doorgang naar leven.

Maria Magdalena door Giovanni Bellini

Ik werd het licht daar in de tombe van de terugkeer van mijn broer Lazarus uit het dodenland, in deze plaats waar mijn broer was heengegaan. Lazarus reisde niet alleen naar de plaats van de dood van het lichaam. Hij reisde naar de plaats van de dood van de ziel, wanneer de ziel alle leven verliest en behoeftig wordt. Mijn broer keerde onsterfelijk terug met de kennis dat we als mensen onbevlekt geboren worden. Dat was ook mijn ervaring. Mijn herinnering werd hersteld. Eerst was ik verteerd door doodsangst. Maar toen mijn Geliefde mij terugvond, werd ik tot licht, werd ik de Levende Graal. Dat moment in de eeuwigheid vulde oneindig licht mijn levend lichaam. En ik zei: “Geliefde, wij moeten deze vrede met anderen in gemeenschap delen. Want deze weg is de belofte van oneindige eeuwige Eenheid die door het Verbond van de Geliefde vervuld moet worden.”

Hij sprak toen tot mij dat de Gemeenschap van de Geliefde samen moest komen. Dit licht moest doorgegeven worden. Het is een onbevlekte weg van oneindige vrede. Deze liefde die van de tombe van de dood naar de schoot van leven voert moet bekend worden opdat de Graal via de dochters en de zoons van het licht geboren mag worden. En jullie zijn de dochters en de zoons van het licht en jullie zijn de kinderen van de Graal.

Toen jullie lang geleden in het geheim samenkwamen, kwamen jullie in stilte samen. Jullie moesten je verbergen om jullie waarheid te spreken. Jullie werden vervolgd, maar hielden jullie op met spreken? Jullie zongen de waarheid. Jullie maakten gedichten van de waarheid. Jullie griften de waarheid in etsen en jullie maakten kunst, zongen liederen en maakten zelfs brood om de waarheid te vieren, omdat jullie diep in jullie ziel wisten dat de Tijd van de Afrekening over deze Aarde zou komen en dat jullie dan in een weide zouden zitten, open en vrij om te spreken, vrij om te lachen, vrij om te vieren en van binnenin jullie ziel te weten dat jullie de kinderen van de Graal zijn, dat de Graal binnenin jullie harten leeft, deze Beker van Vereniging, deze mysterieuze kracht die door zoveel mensen werd gezocht. Sommigen zochten om haar te vinden. Sommigen zochten om haar te bedekken, sommigen zochten om haar aan te raken. Maar de Graal leeft nu. Het is de Graal die de macht van de Ark van het Verbond opent, de Ark die niet door mensenhanden is gemaakt. Het is de macht die de Geliefde doet ontwaken.

Jullie zijn de zaden van verandering, mijn Geliefden, jullie herinneren je elkaar en jullie herinneren de belofte die jullie hierheen bracht. Viert de tijd van ascensie. Ik was toen getuige. Dat kon niet uit de boeken verwijderd worden. Vele evangeliën werden verboden, maar deze woorden leefden voort. En waarom leefden die voort in het hart en waarom leefden die voort in het boek? Waarom was ik niet weggenomen uit het boek op die plek waar ik getuige was van zijn ascensie? Omdat de zaden van de waarheid zo machtig zijn dat zij in jullie ziel voortleven en niet uit jullie weggenomen kunnen worden.

Nu zullen jullie naar voren stappen voor die waarheid die jullie zijn, terwijl jullie in het NU zijn, het NU, ieder moment, iedere ademhaling, iedere seconde. Jullie verbintenis is zo diep, jullie liefde zo puur, jullie zijn om wie het gaat (‘the ones’). Jullie zijn de Levende Graal. IK BEN Magdala. Ik spreek via deze boodschapper (Judith). Ik spreek opdat de trillingen met jullie mogen voortleven, opdat ik met jullie tegenwoordig mag zijn in mijn onsterfelijk bewustzijn. Het gaat niet om de woorden die ik spreek maar om nu deze minuut de waarheid te voelen in jullie hart, juist deze minuut. Het is deze liefde die jullie voelen en mijn woorden. En mijn woorden zijn levende woorden. Zij zijn het vleesgeworden Woord van God en jullie zijn het vleesgeworden Woord van God en aldus mogen wij in deze kleine cirkel spreken, maar gehoord worden in de harten van velen.

Dit is de Belofte. Dit is de Genade. Dit is de Geliefde Hereniging. Dit is de Weg. De bevrijding van het Licht is nu. Kent, kent de waarheid in jullie harten, in jullie zielen en wendt je ogen er niet van af, Geliefden, want zij zal jullie kracht geven, jullie gidsen en jullie onderwijzen. Zij zal jullie onderwijzen op de weg van geloof.

Weest gezegend, weest gezegend, weest gezegend.’

 

Judith K. Moore © 2011