Ontvangst van de straal van Sananda  
De Kabbala van de Nieuwe Schepping
 

Judith, 08-08-08: ‘Ik zie Heer Sanada en hij staat bij de Troon van God en met hem zijn de verrezen meesters. Heer Jezus en Vrouw Magdala zijn met hem ieder aan een kant van de Troon. Samen met Heer Sananda vormen zij een drie-eenheid van de straal van Christus-energie. Ieder van de verrezen meesters stapt nu naar voren en ontvangt de straal die uit het hart van Heer Sananda te voorschijn komt: Kuthumi, [Boeddha] Maitreya, Sanat Kumara, Heer Merlijn, Heer Michael, vrouwe Maria, Saint Germain. Ieder ontvangt de straal van Sanada. Zij ontvangen die als zij vóór Sananda stappen. Vervolgens stappen zij één voor één in een gouden bol van licht bij de Troon en zij worden alleen maar zuiver licht van God. Ik zie ieder van de verrezen meesters als zij de straal ontvangen en zuiver licht worden. Nu staat Sananda daar en hij stapt naar voren in het zuivere licht. Ik zie voor de Troon van God de sefira die het hart van God is, het hart van de kosmische Kabbala en deze sefira is nu de volle emanatie van alle verrezen meesters. Ik zie dat er een Levensboom is geformeerd, een Kabbala, Yeshua aan de rechter- en Magdala aan de linkerkant worden tot twee extra Sefiroth (ballen van Licht van de Kabbala). En de Troon van God is de kroon van de Kabbala. Maria Magdalena en Jezus zijn de twee rechter- en linkerpunten van de Kabbala-ballen van licht van de verrezen meesters. Ik kan de Kabbala zien, ik kan haar tekenen. (…)

De sefira aan de top is de Troon van God, de ballen rechts en links zijn Jezus en Maria Magdalena die afdalen van de Troon. Teken dan vanuit hen een driehoek naar het centrum toe en dat is de sefira van de verrezen meesters. En nu zie ik de grote Levensboom, de Kabbala, die zich uitbreidt via een spiegel, de holografische spiegel van schepping. Ik zie dat het nu gespiegeld is en ontvangen in het hart van het heiligdom [van Sean Sands]. (…) En ik zie de Kabbala zich vormen en deze grote Boom van het leven voleindigt zichzelf, zo boven, zo beneden, in goddelijke reflectie van eenheid. En ik zie Enak-Kee-Na. En ik zie hem tegen mij spreken over de nieuwe formule waarover hij mij deze laatste winter sprak. Hij had tegen ons gesproken van de nieuwe wiskundige formule van de Kabbala. En ik zie zijn gezicht glimlachen. En hij vertelt mij dat dit het moment is voor die formule, de Genesiscode, de nieuwe formule, de nieuwe formule voor de beweging van energie en [voor] de grote Kabbala, de grote Levensboom. En ik zie ballen van licht bewegen, bewegen vanuit deze vier punten, punten van oorsprong. En in dit visioen zijn het de Troon van God, Maria Magdalena en Yeshua, en de lichtbol van de gecombineerde energie van de verrezen meesters. En ik zie hen holografische projecties van henzelf in lichtbollen uitzenden die door de grote Kabbala bewegen. Hun energie is in mijn kruinchakra op dit moment. Laat iedereen aandacht besteden aan wat je voelt. We nemen het [geschenk] nu in ontvangst. Verankert het in jullie harten en verbindt jullie met de nieuwe formule, de Genesisformule waarvan Enak-Kee-Na sprak, het Heilieon licht en het nieuwe geluid van schepping via deze grote Kabbala die nu via de spiegel van schepping in het heiligdom geworteld is. En nu zie ik een levensboom zich vormen met de punten van de heilige centra van energie die hier zijn voorbereid, het boom-heiligdom en de boom-kathedraal, het medicijnwiel en het vredeswiel, de sterkoepel en de Kiva, en het grootvader medicijnwiel. En ik zie in elk van hen een heilige lichtbol en een Kabbala binnen die bol in het centrum van elk van deze ceremoniële plaatsen. Omdat deze lichtbollen vanuit het goddelijke hologram via de spiegel van schepping in het aardse rijk zijn geprojecteerd. En er zijn zeven heilige cirkels daar, is het niet Sean?’ Sean: ‘Ja.’ Judith: ‘Aha. En we ontvangen [deze formule] nu in ons hart, de Kabbala van de Nieuwe Schepping. De kabbalistische formule voor balans, de uiteindelijke bestemming van de Aarde als heilige ster van vrijheid en de geboorte van duizend jaar vrede. En in het hart van elk van deze Kabbala’s die vanuit de Bron geprojecteerd zijn, in het hart ervan is de bol van licht, het hart van de Kabbala is het licht van de verrezen meesters. En aldus is [de nieuwe formule] aan elk van deze zeven heilige cirkels op aarde gegeven, zij hebben de kabbalistische formule voor de nieuwe schepping in ontvangst genomen, [de nieuwe formule] waarvan Enak-Kee-Na tot ons sprak. En hij is aan het glimlachen.

Kubus van Metatron

En nu zie ik Heer Metatron bij de Troon van God staan. (…) Hij stapt naar voren vanuit de Tempel van Henoch achter de Troon van God. Hij stapt de Troon van God in. Hij draagt met zich dertien gouden tafelen mee. Hij draagt ze voor hem uit in een bol van licht. Zijn palmen zijn voor hem uitgestrekt alsof zij een heilig vat van licht, een bol van licht dragen. Hij was versmolten met de Troon van God en ik zie hem [nu] voor de Troon voorwaarts stappen. En zoals ik zei, zijn handen, zijn palmen zijn naar voren gestrekt en hij draagt een bol, een heilige bol van licht, en in die bol bevinden zich dertien gouden tafelen. Op ieder van die dertien gouden tafelen zijn de dertien engelenzegels van de 13:13 tonen van schepping gegraveerd. Het zijn de dertien tafelen van de Nieuwe Schepping. Hij stapt nu naar voren. Zijn handen reiken naar voren en versmelten in het licht van de verrezen meesters en hij treedt in hun licht. En vanuit deze lichtbol zal Metatron de straal van Sananda dragen, de straal van Sananda, bekrachtigd door het licht van Metatron, vanuit deze lichtbol in het hart van de kosmische Kabbala, vanuit deze lichtbol die het gecombineerde lichtlichaam van de verrezen meesters is. En nu heeft Metatron [de bol] bekrachtigd met zijn licht.

Metatron

Ik zie nu in die lichtbol dat de dertien engelenvelden van de dertien tonen van schepping letters van vuur zijn, het zijn letters van vuur en de straal van Sananda zal hen voort dragen. En Metatron begint te formeren. (…) De bal van licht die ik bij de Troon zie en van de verrezen meesters is wordt tot twee ballen van licht. Uit zichzelf hebben zij twee bollen van licht geschapen. En van deze twee bollen van licht vormt Metatron twee kubussen van Metatron die uit één te voorschijn kwamen en tot 2 werden, de Alfa en Omega. Iedere kubus van Metatron is gecodeerd met de dertien Metatron zegels van de tonen van schepping, want ik zie hen. Ik kan de Levensbloem in ieder van de kubussen van Metatron zien. Ik kan de lichtbollen, de cirkels, en de dertien symbolen, de 13:13 tonen van schepping zien. Nu zijn zij omsloten door één gouden bol: één gouden bol omgeeft de twee kubussen van Metatron voor de Troon van God. De Alfa en Omega vormen de Ster van Metatron van de lichtlichamen van de verrezen meesters. De Ster van Metatron is nu compleet in de sefira van het hart van de Grote Levensboom. Ik zie nu opnieuw de sefira van de Troon van God, de sefiroth van de Vrouwelijke Christus en de Mannelijke Christus, Yeshua en Magdala aan de linker- en de rechterkant van de Troon van God. Voor hen is de Ster van Metatron.

En ik hoor van de Troon van God de stem van Eenheid, want de Troon van God is de Moeder en de Vader. De Troon van God is de Heilige Geest. Ik hoor de Stem van Eenheid nu tot ons spreken:

“Kinderen van Schepping manifesteren zich als zuivere geschenken van zaad vanuit de Bron. Jullie zielen werden geboren in de zuiverheid van Eenheid. Kinderen van Schepping, er begint nu een nieuwe cyclus. Weest getuige van dit heilige geschenk. Jullie zijn er de belichaming van. Jullie zijn er het hart van. Eindelijk manifesteren de visioenen zich die uitgezonden waren van mijn troon om ontvangen te worden door aardse profeten, deze visioenen manifesteren zich nu als het geschenk van eeuwig leven en onsterfelijke schepping. En vanuit het hart van mijn tegenwoordigheid is deze straal van Sananda naar de Aarde gezonden, naar mijn dochter, naar mijn kinderen zoals ik mijn zoon naar de Aarde heb gezonden. Deze straal van Sananda initieert de achtste incarnatie van de Christus, de geboorte van vereniging, de vereniging van de Geliefde. En jullie zijn de getuigen. Houdt deze herinnering vast in jullie harten. Want het woord, nu manifest, is het vlees geworden Woord van God. En het is manifest in de hemelse rijken en het is manifest in het aardse rijk. En de straal van Sananda is de brug tussen hemel en aarde, de brug naar eeuwige, onsterfelijke schepping. En open je en bereid je voor op de manifestatie van dit heilig geschenk als het is ontvangen door de Moeder van leven en oneindig verzonden en geschonken is om het nieuwe zijn te bevruchten. En ik verwelkom jullie terug naar de kennis dat jullie één zijn, één, dat jullie de Eenheid zijn, dat jullie de IK BEN tegenwoordigheid zijn. Weet dit en de kennis en de wijsheid van deze waarheid zal bekend zijn als het ontvangen is door het licht van de meest zuiveren.

Glastonbury, Chalice Hill, vesica pisces.

En aldus wordt nu, vanuit de 7, de vesica pisces het punt van vereniging van 8 naar 9. Het geschenk van schepping is nu manifest. Welkom. En jullie zijn de getuigen hiervan op een punt van gewaarzijn, de datum die jullie zult herinneren is 8-8-8, een punt van oneindigheid, de dag van oneindigheid. En jullie zullen hiervan getuigen zijn voor de hele mensheid. Maar dit is bekend in de zielen en de dromen en de visioenen van de Kinderen van het Licht. Vanuit dit visioen begint de geboorte en het geschenk van het worden als het hart van de Christus. Bereidt nu de weg voor. De tijd van de wederkomst is nabij.”

Kadoish, Kadoish, Kadoish Adonai Tsebayoth.

Zo boven, zo beneden, zo in de geest zo in de ziel. Zo buiten zo binnen. Wees gezegend. Zo zij het en zo is het.

Hallelujah.

“En ik zie Jeruzalem en de Gouden Koepel en deze bol van licht in het centrum van de Rotskoepel. Ik zie dat vanuit deze lichtbol de Straal van Sananda door de verzegelde deur zal gaan om op de Olijfberg ontvangen te worden [bij] de [weder]komst van Christus wanneer de 8e toegangsweg van het Nieuwe Jeruzalem zich opnet. Omdat uit dit geschenk vandaag geboren wordt en manifest zal zijn, de Ster van Metatron in de Rotskoepel in de heilige stad Jeruzalem. Zo zij het en zo is het.”

  • De Rotskoepel is één van de oudste en mooiste mohammedaanse heiligdommen en tevens architectonisch het meest verfijnde en kleurrijkste bouwwerk van Jeruzalem. Gebouwd door Byzantijnse kunstenaars, is de opzet Byzantijns, maar de versieringen zijn oosters.
  • Afbeelding geplaatst met toestemming: Fire Tree of Life, Ellen Noome www.yoursoulmandala.com