Moeder van creatie spreekt via de eerste gouden schijf van profetie

Het eerste Gouden Boek van Genesis

31 januari 2010

Het doel van deze transmissie is om deze profetische existentie te openbaren die NU manifest is via het punt nul, via het nulpunt. Dit punt wordt gedefinieerd als de Harmonische Doorgang, het ontmoetingspunt van de vesica pisces, de synergetische vlakken in een nulpuntveld in de 2012/2013 samenvloeiing. Twee keer is gedurende de laatste paar dagen de stem van de boodschapper [Judith] veranderd. Eén keer als een stem van jullie zonnestelsel, de vrouwelijke moeder, en één keer als de Moeder van Sofia, en zij spreekt nu [opnieuw] tot jullie:

Ik heb een stem die gehoord mag worden. Ik heb een stem omdat ik ervoor heb gekozen jullie te roepen via het gesproken woord en de macht van het vleesgeworden Woord. Aldus heb ik ervoor gekozen om te spreken op een manier die jullie aandacht vestigt, de aandacht van de boodschapper en de aandacht van de mensen, op het leven dat aan het bestaan zin verleent en het doel van creatie [verheldert], het doel van creatie, procreatie en goddelijke creatie in de oneindige patronen van Eenheid die de Geliefde Vereniging luister bijzetten via de ontvankelijkheid van het vrouwelijke principe en de richting bepalende krachten van het mannelijke paradigma.

Ik spreek tot jullie als mijn kinderen. Ik spreek nu tot jullie aangezien de sluier is opgetrokken van het gezicht van de tegenwoordigheid van de krachten van creatie van het Goddelijke Vrouwelijke. In je besef van het ontluikende goddelijke doel van menselijk bestaan, hebben jullie de dans van dualiteit en chaos gedaan. Nu moet ieder van jullie je herinneren. Ieder van jullie moet zich herinneren dat het de inherente aard van jullie ziel is om te weten dat jullie Eenheid zijn. En om zacht en vruchtbaar te zijn voor de moederschoot van jullie ziel om de heilige zaden van profetie te ontvangen die de weg openen voor jullie terugkeer naar een staat van genade – een plek die jullie nooit hebben verlaten – want jullie zouden nooit de dualistische dans van chaos hebben kunnen verdragen ware het niet uit genade. En ik spreek nu tot jullie als de kinderen van de ziel van creatie die jullie zijn, en waarlijk, waarlijk Geliefden, jullie zijn kinderen van de ziel van creatie.

En ik spreek nu tot jullie. Ik spreek tot jullie ziel en het punt van verbinding van jullie ziel, geest, denken, lichaam. Aldus wordt deze boodschap gehoord. En in deze transmissies is de stem [van] het zonnestelsel zo uniek, en de stem van Sofia is uniek. Maar ik heb er nu voor gekozen om mij te manifesteren via de stem van Judith en via het brandpunt van intentie. Haar ziel werkt instantaan met mij mee en staat mij toe te spreken op de manier die het meest effectief is om de aandacht te vergroten, het vermogen te vergroten voor mijn kinderen, de zielen van het heelal, de zielen van creatie, om mijn tegenwoordigheid het beste waar te nemen, te bevatten en te verwezenlijken. En deze personificatie is het waard om te vereren, goddelijke verering van de ziel als lichtende Eenheid.

En dit is een boodschap met een doel. Want deze boodschap is de macht van manifestatie van de krachten van creatie verwezenlijkt via het levende Woord. En deze boodschap zal niet gecodeerd of verborgen hoeven te worden om de Waarheid te beschermen tegen de verwarring van het menselijke intellect, maar zij zal eerder dan dat ontvangen worden door hen die oren hebben om te horen en ogen om te zien. Omdat ieder individu die deelneemt aan deze boodschap dat doet omdat het verlangen diep in hen leeft om LIEFDE te zijn. En zij zijn dat verlangen. Zij zijn het geloof van het mosterdzaadje.

Deze boodschap is niet om verloren te gaan in stapels transmissies. Deze boodschap dient geplaatst te worden in een categorie van het Gouden Boek van Genesis, omdat er, mijn geliefde kinderen, [verschillende] niveaus van gemeenschap en communicatie zijn. In het begin was de reis van menselijk bewustzijn ereen waarbij individuen geroepen werden en door deze hand van God een uitdrukking verwezenlijkten van hun ervaring van profetisch licht, profetisch vermogen tot ontvankelijkheid voor het levende Woord. En deze zaden schoten wortel als de zaden waarover Jeshua spreekt. En veel zaden werden geworpen op de harde grond van rigide geloofssystemen van machtsstructuren. Maar de zaden van waarheid schoten wortel in de ziel van licht, luisterrijk, en bemoedigden jullie op jullie weg om de weg van de zoeker, de weg van de pelgrim, de weg van de toegewijde t gaan.

Deze profetische tijd van bestaan is nu, geliefden, een opening van de luisterrijke aard van de vruchtbare Aarde, en van de relatie van de Aarde als de vruchtbare Moeder, omdat zij een toestand van grotere vruchtbaarheid binnengaat en jullie onderdeel van haar levend lichaam vormen. En iedere keer nemen jullie het luisterrijke licht van de intelligentie van de omni geest in ontvangst, iedere keer ontvangen jullie wijsheid van de kosmische geest via dit proces van het openen van de Hallen der Archieven en het samenvloeien van het universeel principe van de Weg en het proces van participatie van de 13:13:13 [zielengroep] bij het omdraaien van de Sleutel [van Profetie] en de ontvankelijkheid voor devotie. Devotie is de vruchtbare grond van de zuiverste vorm van liefde. En ik gebruik het woord zuiver, niet om aan te geven dat er iets is dat onzuiver is, omdat alles zuiver is. Maar er is een vermogen tot liefhebben en bemind worden dat de menselijke psyche op één lijn brengt met de Gemeenschap van de Geliefde, met coöperatieve vrede, en dat is de vruchtbare grond van de nieuwe profetieën.

En deze transmissie is afkomstig van de eerste schijf [de schijf ontvangen door Isis] in de Gouden Schijven van Genesis, de zeven Gouden Schijven van de Profetie der profetieën. En de uitgifte van deze boodschap is profetie. Omdat door de eeuwen heen van de menselijke reis om dualiteit en chaos op te lossen veel mensen de stem van de Vader God gehoord hebben en het bestaan ontkend hebben, ontkend, ontkend, [van] mijn stem. En mijn stem is manifest via de verlichting van het openen van het Hart van Sofia… Dit is de verlichting van het Gouden Boek van Genesis, het eerste Boek van Profetie.

Mijn kinderen, jullie hebben mij niet vergeten. IK BEN de moederschoot van jullie bestaan. Net zoals jullie niet de goddelijke wezens vergeten zijn die jullie zelf zijn. In de meest simpele en de meest diepzinnige uitdrukking van liefde hebben jullie de waarheid van mijn bestaan geëerd. En iedere keer dat jullie de hand uitstaken met het type liefde dat door moeders gekend is om een andere ziel te omarmen en te voeden via menselijke relatie, vieren jullie mijn bestaan.

Het doel van deze boodschap is om een epifanie (een openbaring), een relatie te vormen met de centra van bewustzijn en de gemeenschappen van de Geliefde Weg op aarde en om een kosmisch vlak [te vestigen] om de samenwerking optimaal te maken met de geloofsgemeenschap die ontwaakt en bewust is en te voorschijn is gekomen uit de vervormingen en illusie van het verleden en uit de onwaarheden die vanuit het ego zijn gesproken. En het ego is in zichzelf noch van blaam gezuiverd noch bevuild. Het ego is een waardevol onderdeel van de persona. Maar in de dans van chaos en dualiteit heeft het ego via de dominantie van het lineaire brein [de gestalte van] het intellect aangenomen. Het lineaire brein [mind] is gestructureerd naar doelgerichtheid, productiviteit, consequenties en oorzaak en gevolg toe.

En op deze wijze is het lineaire brein een gesloten systeem dat onderworpen is aan wat je zou kunnen noemen besmetting of vervorming of geheugenverlies. Er is een hogere waarschijnlijkheid voor het lineaire brein om vergeetachtig te worden ten opzichte van het bestaan van de eenheid van de ziel met de Vereniging van de Geliefde. En aldus is het lineaire brein meer geneigd om de heilige tempel te ontwijden, hetzij via de ontwijding van het heilige woord [en] manipulatie van machtssystemen, hetzij via de ontwijding van het heiligdom van het Goddelijke door dominantie van hebzucht, hetzij via de ontheiliging van het lichaam door verslavingen en geweld. De lineaire geest is meer capabel tot zelfdestructief gedrag, want er bestaat een niveau van rationalisatie in een gesloten systeem dat het intellect ertoe verleidt om acties te rationaliseren die destructief zijn en niet in harmonie met de oneindige bron van vereniging die Eenheid is. En jullie, die naar deze boodschap luisteren of haar ontvangen, jullie weten dit. Jullie weten dit. Maar hebben jullie het uit mijn stem vernomen?

En wanneer jullie luisteren, zijn jullie ontvankelijk voor creatieve synergie en samenwerking, wanneer jullie coöperatief luisteren naar de principes van de spreker. Daarom hebben de woorden van Gandhi jullie geïnspireerd, of de woorden van anderen die jullie inspireren. En wanneer jullie een spreker horen die uit macht en ego-vervorming spreekt, bieden jullie weerstand aan die energie. Jullie bieden weerstand of jullie worden verleid tot de illusie wanneer jullie communicatie horen die onwaar is omdat zij niet door universele wetten in evenwicht is gebracht.

Maar wanneer jullie de boodschap op dit niveau horen, is het als de boodschappen van de gelijkenissen van Jeshua, en de grote vreugde die jullie voelden toen jullie de inspirerende woorden van de profeten van vrede hoorden. Jullie wisten dat jullie thuis bij de Moeder waren gekomen en zij voedt jullie met overvloed en troost en omarmt jullie.

Er zijn vele niveaus van communicatie in deze transmissie, van het sublieme tot het goddelijke, tot vele spectra, vele spectra in deze communicatie. En die deelnemers die deze communicatie ontvangen kunnen dat ontdekken op hun eigen niveau van gewaarzijn. Zij zijn ontvankelijk op verschillende vlakken van bewustzijn die via deze transmissie tot uitdrukking worden gebracht. En de macht van het levende Woord is van dien aard dat jullie gedurende honderd jaar vanaf nu deze transmissie kunnen horen op andere niveaus van gewaarzijn dan jullie haar VANDAAG horen, of morgen.

Deze transmissie is gesproken via het hart van Ibis. De lens van Ibis is de lens die de helderheid en het vermogen bezit om de energie in een zachtaardige boodschap te vertalen. Want had ik zonder die lens tot jullie gesproken, dan zou de macht van mijn vibratie jullie aardse lichamen hebben kunnen overweldigen. Maar ik spreek via het hart en de lens van Ibis en de evolutie van profetie verschaft de ruimte van bewustzijn voor deze communicatie om ontvangen, verzonden, vertaald en verhelderd te worden als een boodschap van licht voor de mensheid. Een boodschap van liefde. Een goddelijke verering van de kinderen van licht.

(Een andere taal wordt gesproken en gezongen. Hierbij een poging tot transcriptie in het Engels.)

Aha Eem Aha Aeem A ha haeem Sha ha eem Sha Ha Eem Oh Ma Shu Ham Ma
Aya Aiyashoom Ma Manshi OmShom Om Sham Sha heem

Shanti Shalom