Transformatie van het collectief

Deze boodschap is primair bedoeld voor de 13:13:13 zielengroep, maar vanwege het collectieve karakter van de komende transformatie voor iedereen beschikbaar gesteld.

De nieuwe harmonische geleiders, 14 december 2008

Judith: Ik zie veel vloeibaarheid. De vloeibaarheid is alsof het hologram in beweging of aan het stromen is. Zij [de Meesters van het Universum] tonen mij een beeld van vloeibaar licht dat zojuist onze dimensie binnenstroomt. Het is geen wilde stroom. Het [licht] stroomt en organiseert zichzelf in de ruimte van bewustzijn, in ruimten waar de energie van kritische massa een kwantumveld van duurzaam Eén-zijn heeft ontwikkeld.

Zij tonen mij dat de driedimensionale Aarde zakken (‘pockets’) van bewustzijn heeft die via het kristallijnen raster met elkaar verbonden zijn. De heilige plaatsen waren voorbereid op de ascensie van de Aarde. Er zijn gebieden met zakken van ontvankelijkheid of zelfs streken waar lichtwerkers poorten van energiecentra hebben geopend. Zij noemen hen “centra van ontvankelijkheid van bewustzijn.” Mij wordt getoond dat deze gebieden doorlaatbaar en levensvatbaar zijn. Zij zijn als harmonische geleiders voor kosmische scheppingsfrequenties. Deze openen nieuwe niveaus van perceptie en nieuw potentieel wat betreft de manier waarop de frequenties zichzelf via het collectief in de fysieke werkelijkheid organiseren. Ik zie dat er gebieden van ontvankelijkheid zijn. Zij worden niet gedefinieerd door het aantal lichtwerkers in een bepaalde streek zoals San Diego, Sedona of Holland, maar eerder in termen van de kwaliteit van het kwantumveld. In sommige streken op aarde kan er een geïsoleerd heiligdom zijn, of een persoon met een verbinding naar de grotere zielengroep, die levens van voorbereiding met de lichtlichamen [achter de rug heeft] en de staat van transcendentie voorbij ruimte en tijd [heeft bereikt]. Het gaat om het holografische sjabloon van deze collectieve zielengroep van de Wakker-schudders. Op vele manieren en op vele locaties hebben gemeenschappen van licht de kritische massa bereikt met gedefinieerde en geïntegreerde, geavanceerde meetkundige energievelden, gecodeerd met de kosmische Codes van Creatie. Zij hebben de juwelen van bewustzijn uit het verleden geïntegreerd. Deze ruimten van bewustzijn zijn multidimensionele delen, zou je kunnen zeggen.

Search Within

Ik zie al die vloeibaarheid nu omdat we een verbinding hebben gekregen met het kristallijnen raster, het lichtraster op deze planeet. De energetica ervan is voorbereid op de ontvankelijkheid voor de holografische Aarde. Zij laten mij zien dat jaren terug vele kosmische deeltjes binnenkwamen voor de ascensie of evolutie van de Aarde, maar die werden [zoals lichtstralen] gebroken en konden niet ten volle benut worden. Maar nu zijn we in staat om hen te ontvangen en functioneren we ook als overbrengers van deze energieën. Dit omvat de solaire frequenties, de foton-frequenties, alle machtige kosmische krachten waar de Aarde doorheen beweegt, aangezien zij de nieuwe tijdlijn betreedt. De nieuwe tijdlijn heeft een hogere snelheid van energetische deeltjes. In combinatie met de versnelling van de Aarde is onze tijdlijn versneld. Zij vormen alle factoren in deze machtige ervaring die de Aarde aan het opbouwen is.

De komende drie maanden: de periode tussen winterzonnewende en lente-equinox*, 14 december 2008

Judith: “Deze komende maanden tussen de winterzonnewende en de lente-equinox zijn tijden waarop het veld wordt voorbereid. Ons vermogen om kosmische energie te absorberen en te gebruiken is nu op een kwantumniveau. De vloeibaarheid die nu binnenkomt is erg machtig, maar tussen de winterzonnewende en de lente-equinox gaan we een fase binnen van “extreme fotonische inductie van kosmische krachten.” (Hún woorden). Dit is een punt waarop het Aarde-raster op de proef zal worden gesteld. Bestaande infrastructuren zullen zo’n grote metamorfose ondergaan dat de uitdaging eruit zal bestaan om stabiliteit te handhaven te midden van totale evolutie, totale involutie*.

Het gaat dus om evolutie en involutie tegelijkertijd. Er zal een grote stroom van zielen de planeet verlaten en [een grote stroom] naar de planeet toekomen. Veel mensen zullen de planeet verlaten. Dat gebeurt nu al, een heleboel zielen gaan over. Nog meer zielen zullen de komende drie maanden de planeet verlaten zoals [ook] vele anderen hiernaartoe zullen komen. We naderen een toppunt aan energie wat het openen van deze poort betreft tijdens de winterzonnewende. Het schijnt dat alle energie als vloeibaar licht op dit moment bij ons naar binnen stroomt, en er zijn voorbereidingen voor nog intensere golven van energie. Onze hartverbinding naar elkaar toe – ongeacht de situatie waarin we ons bevinden – is zo belangrijk. We moeten ons richten op het hart, niet op logica.

Want deze tijd zal de neiging hebben wispelturig te zijn. Situaties die ons onlogisch voorkomen zullen nog wispelturiger worden. Vandaar de belangrijke noodzaak om altijd gefocust te blijven niet op wat je [van buiten] hoort of op wat je denkt te horen, maar op wat je hart je ingeeft in iedere aparte situatie die zich voordoet. Het is alsof planetaire aardschokken afzonderlijk plaats gaan vinden ten gevolge van alle (opgesloten) zelfdestructieve energieën die verborgen hebben gezeten in de diepe gewelven van de mensheid.

Deze energieën verlangen ernaar om gehanteerd te worden. Ze komen boven in persoonlijke relaties, in de gemeenschap en in mondiale relaties. Dít is de roeping van de collectief ontwaakten: wanneer verstoringen aan de oppervlakte komen, hetzij in de gemeenschap, in de wereld of in persoonlijke relaties, zullen jullie het kristallijnen lichtraster en het holografische hart aanboren. Jullie zullen dat vloeibare licht van Creatie, het nieuwe licht, het heilieon licht, door je heen laten stromen. Dat is het meest belangrijke wat je kunt doen. Als je je geest in een bepaalde situatie laat gaan, zal die situatie als resultaat jou gaan leiden. Situaties zullen dan intenser worden en sneller achteruitgaan. Jullie aandacht moet erop gericht zijn vaten van vloeibaarheid te zijn speciaal gedurende deze periode van drie maanden. Tegen de tijd van de lente-equinox zal er een verschuiving in het collectief optreden. Maar bepaalde elementen zullen tegen verandering weerstand bieden.

De totale beving van datgene wat weerstand biedt tegen liefde zal op een emotionele aardbeving lijken. Dit zal een tijd zijn waar er op ieder niveau meer wispelturige gevoelens zullen zijn. Het openen van het collectieve hologram naar nieuwe wegen van organiseren en waarnemen van elke situatie zal verstoringen van de energievelden gaan uitlokken en gepaard gaan met gelegenheden om vanuit de hartmatrix problemen op te lossen. Dit zal een tijd zijn wanneer tegenstellingen, gedachtepatronen aan tegengestelde uiteinden van het spectrum, magnetisch tot elkaar aangetrokken zullen worden. Er zullen zich omstandigheden ontwikkelen die relaties ertoe dwingen om deel te nemen aan oplossing in energie eerder dan aan intellectuele dynamiek waarbij juist en onjuist onderscheiden worden.

Het is een tijd waarin je moet laten varen wat volgens jou goed en fout was. Open jezelf tot het simpelweg met liefde omarmen van alles wat naar je toekomt. Je zult gedurende deze drie maanden extremen aantrekken. Ieder persoon zal op zijn eigen manier extremen aantrekken. Dat wat je altijd onacceptabel hebt gevonden, dingen waarmee je geen relatie kon aangaan, dat zijn het soort dingen die je naar jezelf toe zou kunnen trekken. Bijvoorbeeld zou je als je een verdediger van mensenrechten bent, jezelf geconfronteerd vinden met iemand die absoluut gelooft in zijn eigen superioriteit en in zijn recht om de rechten van anderen te overtreden. Juist die situaties die je tot nu toe hebt gemeden zouden nu best eens langs magnetische weg gedurende deze periode naar je toegetrokken kunnen worden. Dat komt omdat tezamen met het hele tijdveld jouw hele werkelijkheidshologram aan het verschuiven is. Deze magnetische vlakken trekken elkaar aan om in energie opgelost te worden. Je zult ontdekken dat er een grotere harmonie aan het eind van deze periode is juist omdat er in relaties zulke extremen bestonden. Als deel van een gemeenschap van licht zul je in staat zijn in het centrum van de hartmatrix te zijn en zul je deze energieën zonder oordeel door je heen kunnen laten stromen.

Dit is niet een tijd van oordeel, aangezien dar alleen maar weerstand zal creëren. Dit is in de meest diepe zin bedoeld voor iedere relatie in je leven, iedere ervaring via de nieuwsmedia, etc. Herinner je dat de extremen zich gedurende deze periode tot elkaar aangetrokken zullen voelen. De oplossing van deze energieën wordt ondersteund door de doorlaatbare velden van het bewustzijn waarnaar alle gemeenschappen en punten van licht zich geopend hebben: multidimensionele ervaringen, zowel de hartmatrix als de verbinding naar de wereld en het kosmische raster.

Dit zal een periode van extremen zijn, maar ook een periode die een goede gelegenheid biedt tot snelle oplossing van energie. Dit is in je persoonlijk leven duidelijk geworden. Je hebt ervaringen gehad met dit effect, om je voor te bereiden. Maar je moet je weg vinden door wat er komen gaat in geloof, want in werkelijkheid kan er geen voorbereiding zijn op wat er op aarde gedurende deze periode van drie maanden uitgewasemd wordt. Dit te weten zou misschien een manier van voorbereiden zijn. De komende ervaring zal uniek op aarde zijn. Het is nieuw en niemand heeft werkelijk eerder het vermogen ontwikkeld om met deze komende situaties om te gaan gebaseerd op wat tot nu toe logisch gezien voor jou werkzaam was. De enige manier vooruit zal via je hart zijn en via geloof, door energie door je heen te laten stromen eerder dan te proberen de uitkomst [van processen] te controleren. Je hebt nu geen controle over de energie op aarde. Je kunt op dit moment de bestemming van de Aarde niet controleren. Alles is in absolute beweging, absolute transformatie, evolutie en involutie tegelijkertijd. Als Brengers van de Dageraad, als de Wakker-schudders, als diegenen die ermee instemden om dit te gaan doen, is het laten stromen van liefde door jullie heen de grootste dienst die jullie de mensheid gedurende deze drie maanden kunnen bieden: ervaar vreugde, laat die in iedere omstandigheid door je heen stromen. Dat is wat het centreren van de energieën zal vergemakkelijken.

Rond de lente-equinox zal het collectief significant hergestructureerd zijn. Er zullen wegen van energie in het collectief aanwezig zijn die de transformatie van bewustzijn zullen vergemakkelijken als jullie je bewegen door de komende kritische jaren tussen 2009 en 2013. Wanneer je ademt, adem met de Adem van God. Wanneer je lief hebt, heb lief met de Liefde van God. Wanneer je omarmt, doe het met de omarming van de Geliefde en laat geloof jouw gids zijn, want door alle tijden in de menselijke geschiedenis heen zijn er zulke perioden wanneer het geloof van het mosterdzaadje* het bewustzijn transformeert. Het is zowel een individuele als collectieve ervaring.

Het zij zo en het is zo.”

  • De equinox is de dag-en-nacht-evening. Bij het begin van de lente en het begin van de herfst zijn de dagen even lang als de nachten.
  • Involutie betekent letterlijk zich inrollen, inwikkelen. Het is het omgekeerde van evolutie wat zich uitwikkelen betekent.
  • Mattheüs 17:20: ‘Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben, ook al is het zo klein als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’