De Brengers van de Dageraad en de alchemie van menselijke evolutie
 

 

Gechannelde boodschap van de Meesters van het Universum en Enak-Kee-Na via Judith  Moore, 30 augustus 2008 

(Deze boodschap is niet bedoeld om geanalyseerd of intellectueel begrepen te worden. De uitbreiding van bewustzijn is de voornaamste reden voor deze doorgeving. Zij werkt als een katalysator voor menselijke evolutie. Bedenkt dat de kosmische intelligentie van de Meesters van het Universum uitgestrekte universele principes proberen over te brengen in een lineaire taal die niet werkelijk voor dat doel geschikt is. In laatste instantie is deze boodschap alchemistisch van aard en bedoeld om bij de lezer het vermogen te verstoren om de werkelijkheid en de bestaande wereld waar te nemen. Zij gaat voorbij het intellect en opent een gebied dat in potentie een nieuwe relatie tussen de mens en het universum vestigt. Dit proces baant een weg voor het te voorschijn komen van nieuwe energievormen en creëert nieuwe infrastructuren voor onze ontluikende wereld.) 

Alles in de wereld om jullie heen gaat door een transformatie heen, van de kleinste moleculen en eencellige organismen tot aan de macrokosmos. Er is een wisselwerking van energie tussen de relaties die deze met elkaar in het fysieke universum hebben. De Aarde is een bron van dynamische energetische relaties voor transformatie. Iedere energetische interactie katalyseert andere dynamische relaties tussen deeltjes en bewustzijn. Deze relaties brengen eeuwig zich bestendigende schepping voort. Eeuwig zich bestendigende schepping motiveert zichzelf en reproduceert zichzelf in energievormen die voorafgaan aan het ontstaan van fysieke structuren en infrastructuren. Jullie wereld is gemaakt van werkelijkheidsvlakken en de dynamische infrastructuren van relatie dienen als de bouwstenen voor zichzelf bestendigende universa. De dynamische relatie van wat nu in een vorm bestaat genaamd fysiek lichaam bestendigt die vorm bewust als een eenheid van expressie met gedachte, zowel bewust als onbewust. 

Deze dynamische relatie creëert perceptuele werkelijkheid. Er bestaat een niveau waarop bewustzijn zich inlaat zowel met het transformatieproces als met [verdere] deelname als een element van schepping via die uitbreiding van bewustzijn die inclusief is eerder dan exclusief. De inclusieve geest staat open voor dat potentieel dat aanwezig is voorbij bestaande structuur, vorm en vermogen om de werkelijkheid en perceptuele velden waar te nemen. De inclusieve geest is intelligent in die zin dat zij geen vooraf bepaalde grenzen aan het (uiteindelijke) vermogen tot perceptie toekent. De inclusieve geest staat altijd open voor verkenning van dynamische relaties van energie [en onderzoekt] hoe deze relaties de aard van de werkelijkheid zelf beïnvloeden. 

Gedurende de Duistere Eeuwen bleef deze creatieve genese beperkt en stagneerde zij. Gedurende de Renaissance stond deze creatieve genese open en werd, bij iedere gelegenheid in een collectief patroon, de menselijke geest verkend op nieuw potentieel en nieuwe wijzen van perceptie. Gedurende de huidige Grote Genesis cyclus is echter de gehele infrastructuur van bewustzijn in een staat van metamorfose. Alles wat hiervoor bestond kende voorspelbare patronen die voorspelbare reeksen van gebeurtenissen vestigden en aan het menselijk bewustzijn vanwege het zich herhalende gedrag een gevoel van zekerheid gaf. 

Deze zich telkens herhalende patronen moeten – vanwege de aard zelf van de schepping in de Genesis tijd – verstoord worden in een omwenteling van bewustzijn waarin de menselijke geest ertoe gebracht moet worden om zijn relatie tot het bestaan te hervormen binnen een van moment tot moment [zich ontwikkelende] creativiteit. Via interpretatieve energieën en intelligentie – die energiepatronen creëren – richten deze [repeterende] patronen de stroom van dynamische energetische relaties en het (menselijk) vermogen tot perceptie zo dat die binnen gegeven normen blijven. Deze normen dicteren op hun beurt de werkelijkheid en dienen als basis voor een holografisch veld waarvan de structuur zelf de formering van massa en materie en hun perceptuele waarneming veroorlooft. Wanneer de vloeibaarheid van energie vorm aanneemt in de geest van mensen en dieren, wordt alles waargenomen als vast, voorspelbaar en fysiek. 

Gedurende de Grote Cycli van Genesis dient een omwenteling ertoe om zulke bestaande infrastructuren te ontmantelen. De huidige planetaire omwentelingen dienen om de dynamische relaties tussen energiedeeltjes, interpretatieve velden en perceptueel vermogen van de geest te verstoren. Perceptueel vermogen van de geest is een essentieel element in deze discussie. Bedenkt dat de geest in de tijd van de Renaissance nieuw potentieel verkende. In de tijd van Genesis loopt alle potentieel gevaar. Alle potentieel en alle bestaande infrastructuren gaan nu een periode van metamorfose binnen. Gedurende deze periode vormt zich een nieuw veld van bestaan dat een tijd van Genesis geboren laat worden. 

De massale opschudding op de planeet gedurende deze tijd dient ertoe om die velden van zich herhalende, zichzelf bestendigende manifestaties van de aard van de wereld te verstoren. In het verleden waren omwentelingen gedurende toestanden van genese zo extreem geworden dat niets van de bestaande infrastructuren overbleef. De uitdaging van de huidige tijd bestaat er voor structuur uit om zich van binnenuit te transformeren. Het hart – en niet het intellect – moet het centrum van perceptie van het Goddelijk Plan zijn opdat de blauwdruk van de nieuwe schepping manifest wordt. De intelligentie van het hart zit in het centrum van het perceptuele veld voor de ontluikende wereld. 

Het is dan verstandig voor de Wakkerschudders (‘Awakeners’) om zich van deze dynamische relatie bewust te zijn [en te beseffen] hoe die het sjabloon voor het zichzelf bestendigend universum wijzigt. Er zijn [verschillende] niveaus van participatie te midden van de gemeenschap van intelligente wezens. De Wakkerschudders dragen een DNA-code die niet in letterlijke zin genetisch is maar meer een kosmische code is gecodeerd met lichtvelden. Deze lichtvelden zijn ontvankelijk voor kosmische deeltjes. Zij ontvangen en verzenden nieuwe lichtvelden en harmonische frequenties die door de Bron van Schepping uitgezonden worden om de Nieuwe Schepping te worden. Dit is in feite geen intelligentie. De lineaire geest kent geen vermogen om dit proces effectief te begrijpen of te controleren. Dit gaat ook niet over controle, eerder over een verlies aan controle. Want controle is (inherent aan) de infrastructuren die de werkelijkheid dicteren en zoals nu op Aarde komt er een tijd wanneer geboorte alleen kan plaatsvinden wanneer alle controle is losgelaten. 

We verwijzen naar niveaus van participatie van de intelligente geest. De Wakkerschudders dragen een kosmische code binnen hun kosmisch DNA, en niet in hun genetisch DNA, dat in planetaire bloedlijnen van voorouderlijke geslachten was gezaaid. Zij hebben altijd autoriteit betwist, creativiteit gezocht en (ferm de basis voor) individualiteit gelegd. Dit zijn de Wakkerschudders die autoriteit betwisten en individualiteit en creativiteit koesteren als primaire velden voor kosmisch DNA om licht te werpen op holografische projecties binnen een kritische massa van mensen met het doel om de aard van de werkelijkheid te veranderen. Op die manier wordt een nieuw holografisch veld gecreëerd uit een alchemistische relatie van de Wakkerschudders, deze pioniers van bewustzijn, en hun vermogen om binnen dit zich bestendigend universum werkelijkheid waar te nemen, te interpreteren en te projecteren. Bedenkt dat de kosmische code en het kosmisch DNA van de ziel het vermogen tot verlichting vormt. 

Het vermogen van de ziel tot verlichting mag niet gelijkgesteld worden aan de actuele staat van het menselijk bewustzijn. Het is via een kosmisch patroon dat alle zielen het vermogen tot verlichting kennen. Maar in het groeiproces van het ziele-zelf, door achtereenvolgende levens heen, breidt dat bewustzijn zich uit voorbij de grenzen van fysieke nood. De staat van bewustzijn wordt (geleidelijk aan) één met universele krachten en universele wetmatigheid. Het geïncarneerde individu hoeft niet op hetzelfde vlak te zitten als zijn ziel en kan zo uitdagingen in zijn groeipatroon ervaren. Dit lijkt bewustzijn te begrenzen, maar de ziel kan in feite op het moment dat om zo te zeggen het licht wordt aangedaan verlicht worden. Dit kan gebeuren door een ‘licht’-ervaring, een bijna-dood-ervaring, een daad van grote compassie of simpelweg een momentane impuls die de fysieke geest, het intellect, doet wegschieten voorbij de problematische dynamiek van zijn speciale fysieke noden van bestaan. Op dat punt wanneer de ziel zich in het oneindige heelal bestendigt kan dat element een poort van metamorfose worden voor het totale bewustzijn van de menselijke geest. 

In het (huidige) massale ontwaken van de mensheid zijn er mensen die afwachten totdat de aard van de werkelijkheid verandert voordat zij zich met die nieuwe werkelijkheid inlaten. Deze individuen worden grotendeels gemotiveerd door fysieke nood en praktisch bestaan. Zij zijn minder geneigd om nieuwe wijzen van zien te zoeken. Een groot deel van de mensheid is gewillig om bestaande structuren te aanvaarden, aangezien deze aan hun leven voorspelbaarheid en een gevoel van verleden geven. We hebben dus twee dynamische groepen binnen de mensheid. De Wakkerschudders bereiden energetisch velden voor, maar dicteren de werkelijkheid niet. Op dit moment worden de pioniers van bewustzijn sterk uitgedaagd om controle over te geven, om in totaal geloof te leven en zich in te laten met energieën voorbij hun intellectuele vermogen tot volledig begrijpen of vatten. 

Zo wordt intuïtie vanuit het hart het fundamentele gebied in dit labyrint van vlakken van perceptie. De pioniers van bewustzijn bewegen door perceptuele velden heen en leren om multidimensionaal te zijn en om bewustzijn toe te staan om samen met de universele geest door hen heen te stromen zonder dogmatische structuren te creëren die de werkelijkheid zouden kunnen dicteren. Dit dient gezien te worden als een geschenk en het voornaamste doel van deze metamorfose. 

Voor de eerste keer sinds het begin van het Genesis proces op Aarde is er een kritische massa van de mensheid die voor de ziel voldoende incarnatiepatronen (achtereenvolgende levens) heeft gehad voor de ziel om kosmische wijsheid te winnen en het vermogen om een relatie te leggen met de verlichte geest en de aard van het bestaan. Er is een waarneembaar aantal van deze zielen op Aarde nu. Zij dienen als een kracht die alleen kan bestaan wanneer een collectief bassin van zielen een continuüm aan reïncarnatiepatronen vestigt in groei van bewustzijn en in de verkenning van de droom van een Nieuwe Wereld van Vrede. Deze menigten aan zielen op de planeet hebben altijd een ideaal voorbij het wereldse hooggehouden en hebben door vele zielecycli heen de ‘bron’ gezocht in hun relatie tot de Schepper en tot vrijheid in een creatieve geest. De oude zielen op de planeet zijn nu gevuld met zulke bewuste wezens die voorbereid zijn op en klaar voor het moment van gewaarzijn wanneer de collectieve geest een nieuwe staat van verlichting bereikt. En in deze nieuwe staat ontvangt verlichting zichzelf als Eén met de Bron van Goddelijke Liefde en dynamische schepping. 

In alle voorafgaande cycli van het aardse evolutionaire continuüm heeft dit verschijnsel nooit plaatsgevonden. 

Denkt bij jezelf, geliefden, als aan vitale energievelden in een continuüm van ziele-bestaan die ruimte en tijd transcendeert. Dus wat je hier op dit moment “nu” noemt wordt holografisch gespiegeld in iedere ervaring die je ziel ooit heeft gehad en ook holografisch gespiegeld in het Goddelijk “Nu.” Jullie zijn dus de ene en de velen. Wanneer je je creatieve intelligentie toestaat een idee te verkennen, besef dan dat je als een van de Broeders van Licht een dynamisch energieveld creëert. Dit veld is in de vlakken en parallelle dimensies van al het bestaan en van alle tijd en ruimte consistent met de machtige collectieve kracht die in een dynamische relatie verkeert met de elementen van schepping en de krachten van de universele geest; deze geest participeert in de menselijke geest bij het mede-scheppen van een nieuwe matrix, een nieuw holografisch sjabloon: Genesis. 

Je ziel is dus alles wat je ooit bent geweest en in dit Genesis proces zul je nieuw potentieel bereiken in de relatie van energie naar vorm. Het universum ondersteunt dit proces. Je wordt bijgestaan, zoals je weet, door de meesters en gidsen en vele niet-fysieke wezens die zich met jou inlaten. Iedere keer dat je een relatie met een niet-fysiek wezen hebt is het een meester, een engelachtig wezen, een geliefde, of een intelligente kosmische geest. De energetische dynamica van relatie tussen fysieke en niet-fysieke schepping is versterkt en wijzigt daarbij de dynamische patronen van schepping op dit vlak van bestaan dat deze patronen vervolgens holografisch spiegelt in wat het zich bestendigend universum is genoemd. 

Nu ervaart je geest op bewust niveau in sterk reële zin alles wat je hebt ervaren in je vorige levens. We hebben dus twee soorten van relatie: die van het zelf en die van het zelf tot anderen. In het gebied dat we de pioniers van bewustzijn of de Wakkerschudders noemen is die gemeenschap snel aan het uitbreiden. Als je meer leert over vorige levens, reis je voorbij dit bestaansvlak. Als je communiceert met andere dimensies, leer je meer over bestaan voorbij dit [bestaans]vlak, en op die manier worden een energetische dynamiek en infrastructuur gevestigd. Wanneer de nieuwe infrastructuur eenmaal gevestigd en op de fysieke en niet-fysieke vlakken verankerd is, wordt die dynamische infrastructuur een element van schepping, omdat perceptie gedicteerd wordt door projectie van en ontvankelijkheid voor gedachtevormen. Je neemt dus deel aan de evolutie van de nieuwe geest en de nieuwe dynamische relatie tussen de eenheid van het individuele zelf en het collectief. Maar het collectieve nu is uitgebreid voorbij het vermogen tot (?) van de groep, voorbij dat vermogen in menselijk bestaan. 

De aard zelf van deze doorgeving breidt het potentieel uit en verandert de geest hierin dat zij de perceptuele velden en de intelligentie van jullie niet-lineaire geest opent. Welnu, vat deze boodschap, neemt haar waar en maakt er gebruik van. Er zit een formule in bevat om jullie te laten participeren in de evolutie van een nieuw potentieel van een zich bestendigend universum. 

Zeven is een essentiële code voor de numerologie van dit proces. Zeven wordt gevestigd via de doorgeving van de dynamica van schepping van een naar twee naar de drie-eenheid en verder naar de schepping van vier die [samen met de drie-eenheid] gelijk is aan zeven. Zeven is de sleutel tot de meetkundige formulering van energiestructuren, vandaar de betekenis van zeven als een heilig getal. De vestiging van zeven als een heilig getal in een menigte van menselijke structuren heeft een formule op zijn plek gezet die een energetische matrix vormt. Je zou kunnen zeggen dat deze formule klaar is voor bewustzijn om in deze nieuwe dynamica gestopt te worden. [De formule] zal onmiddellijk vorm aannemen in een structuur van bewustzijn die zelf bestendigend en constant is. De energiestructuur van zeven is als een fundering van de scheppingsmatrix en was aan het Boek van Genesis gegeven als het aantal scheppingsdagen. Zeven is de energieformule voor dynamische structuur. Acht is het punt van uitbreiding en oneindigheid, en negen is het getal van voleinding. Deze getallen zijn simpelweg in deze discussie tussengevoegd om formules binnen het bewustzijn van individuen te stimuleren die deze boodschap lezen of ontvangen. 

***** Ja. Elk van de pioniers van bewustzijn, van de individuen die Wakkerschudders genoemd zijn, vormt een deel van zielegroepen die dynamische holografische lenzen (het woord dynamisch komt veel naar voren) vormen en een sleutel tot ascensie staat jouw geest toe om Goddelijke balans in een toestand van chaos te ontvangen. Dus de elementen van chaos brengen zichzelf achteraf gezien in balans. 

Dit brengt terugwerkend de aard van schepping in balans die reeds historisch gezien geweest is, aangezien ieder moment dat we ervaren in de stroom van het Goddelijke te midden van de chaos alchemistisch is in zijn aard om perceptuele werkelijkheid te transformeren in de bestaansvlakken binnen het zich bestendigend universum. Dus een nieuw wiel vervangt een oud pendulum.

 De aard van het universum is gewijzigd omdat het zich bestendigend universum niet naar een punt gaat waar het terug moet slingeren naar een ander punt; het voltooit een cirkel in de stroom van Goddelijke relatie waarbij die stroom constant is eerder dan dat zij de periode van vernietiging vereist die gevolgd wordt door een periode van schepping: chaos vooraf bestaand aan schepping. 

(Hier is Judith aan het woord: ‘De shakti in mijn voeten brandt op dit moment hevig op. Ik heb het gevoel dat er vuur van mijn voeten in de Aarde gaat en zij zeggen dat de verklaring hiervoor het heilion licht [van de kosmische Graal] is. Ik krijg nu een heleboel licht omdat deze boodschap niet enkel een verkenning van een idee is: zij is een dynamisch energiepatroon van heilion licht en frequenties van de Graal Code. Zij vormt onderdeel van een proces van het vormen van nieuw potentieel, niet enkel een verkenning van wat er intellectueel gebeurt. Het is een proces van participatie met de Goddelijke aard van Genesis. 

Ik kan voelen dat de hele mensheid deel is van dit Grote Plan voor Gaia, zowel degenen die hun leven op basis van hun behoeftestructuren leven als degenen die pioniers van bewustzijn zijn.’)