Vrouwelijke kabbalistische sleutel tot oneindig bewustzijn

11e, 12e en 13e sefira openen weg van Eenheid

17 april 2010

Judith bij Guido in Holland, Sean in het heiligdom

Guido Jonkers toonde mij op YouTube een video van een man [Nassim Haramein] die had uitgezocht dat als je de sefirot samen bewoog je een octaëder en een tetraëder kon maken. Hij heeft een presentatie die het verband van de sefirot via de negende sefira [eigenlijk via acht levensbomen] toonde om de Levensbloem te scheppen. Hij brengt het allemaal bij elkaar in een presentatie waarin hij meervoudige, complexe geometrieën schept. (Zie de link onderaan de webpagina). Ik keek daar gisteravond naar en vanochtend had ik diepe, machtige dromen. Ik werd wakker en er werd mij verteld naar de recorder te gaan en Sean te bellen, omdat ik de woorden hoorde “de kabbalistische formule draagt de holografische sleutels tot perceptuele realiteit.” Dus ik wil mij nu afstemmen op die energie in mijn hoofd.   

 

In een ruimte van oneindig Eén-zijn, eeuwige liefde, we openen onszelf voor Goddelijke boodschappen. Ik zie codes. Uit welke bron komt dit? Enak-Kee-Na.

Wanneer er in de bijbelse referentie sprake van is dat de mens gemaakt is naar het beeld van God, dan was dit een verwijzing naar de macht van de sleutels van het universum die gecodeerd zijn in de holografische denkgeest [‘mind’]. De holografische denkgeest is bewustzijn met zielevorm en ziele-essentie die intelligent deelneemt aan de cocreatie van perceptuele werkelijkheid die constant elektromagnetische impulsen interpreteert die collectieve factoren zijn. Die impulsen zijn gecodeerd met formules die aan het intellect toestemming verlenen om specifieke signalen te ontvangen en uit te zenden die de holografische denkgeest in werking zetten en het vermogen voor perceptuele werkelijkheid projecteren om geïnterpreteerd te worden in een consistent voorspelbaar perceptueel continuüm. Het is evident dat bepaalde sociologische groepen holografische formules ontwikkelden die in de psychoneuro-intelligentie zijn binnengebracht.

Dit is de sleutel tot dynamische creativiteit wat de actie is die bewustzijn onderneemt om fysische werkelijkheid te manifesteren  In oude tijden vóór de Zondvloed ontsloten de Nefilim de codes voor het relatiepatroon van de holografische denkgeest en de grenzen waarbinnen er verlof was voor de aard en de intelligentie van relatiepatronen. Er was een omtrek afgebakend. Deze holografische technologie heeft zijn oorsprong in Atlantis. De controle van de geschetste holografische sleutels bepaalt het patroon in relaties van bewustzijn tot geloofssystemen van divinatie en relaties van religieuze ideologieën en de onvermijdelijke relatie van de mensheid tot de halfgoden die de Oorspronkelijke wereld manipuleerden met meetkundige vorm en formules die het vermogen beperkten tot niet-lineair denken. Bepaalde filosofen en wetenschappers hebben deze formules overstegen, maar waren niet in staat de holografische sleutels tot het collectief te ontsluiten. Maar het is een geleidelijk proces geweest van het ontsluiten van deze sleutels in de geest.

De intentie van alle processen van religieuze doctrines was uiteindelijk om de toegestane relatie te controleren tussen de mensheid en de God-kracht en uiteindelijk om toegestane structuren te scheppen die de werkelijkheid binnen een bepaalde omtrek dicteren, een nauw begrensd gebeid van toegestane gedachten. Dit wordt vaak ‘the box’ (de doos) genoemd.

De kabbalistische meesters gebruikten geluidsvorm om bepaalde formules in het hologram te zingen (te ‘chanten’). Dat waren relatiepatronen, holografische sleutels tot de perceptuele werkelijkheid. Deze patronen waren bepaald door aspecten van henzelf die op het niveau van de halfgoden of de scheppers zaten. Deze scheppers waren zeker verschillend van Creatie zelf. In voorafgaande transmissies hebben we bepaald dat wanneer Creatie controlerend intellect vormt, het een personificatie wordt die datgene wat geschapen is wenst te beoordelen en te controleren. Dat zijn de halfgoden. Wanneer die intelligentie zich afscheidt van het bewustzijn van Eén – van het harmonische hologram van Lumineus Intelligent Licht, het Conceptielicht en het Holografische Hart of het heilieon Graal licht – dan wordt die intelligentie logisch en wenst het structuur en voorspelbaarheid. Het wil zien dat datgene wat het heeft gecreëerd constant zal zijn en in staat is om gecontroleerd te worden.

Aspecten van de God van het oude paradigma projecteerden zichzelf via het pausdom om de aard van de totaliteit te controleren. (intense energie). De sleutels – een zo’n machtige vorm van structuur was het kabbalistische patriarchaat dat vaststelde dat bepaalde kabbalistische formules gezongen konden worden die daarmee feitelijk van invloed waren op de toegankelijkheid voor kosmische formules om bepaalde patronen in de geest te prenten. Door de manipulatie van de kabbalistische formules bepaalden deze halfgoden het vermogen om te participeren in de aard van perceptuele werkelijkheid en de toegankelijkheid van beperkte lichtvormen aangezien het bewustzijn beperkt was in de toegankelijkheid op dit vlak van existentie van kosmische synergie [vanwege] de dualiteit, de afscheiding en de dichotomie. (Dit is teveel voor mij).

De kabbalistische Levensboom met tien sefirotDit is een geavanceerde holografische wetenschap. De Nefilim waren meesters van wiskunde en manipulatie van bewustzijn. Zij bouwden energiesystemen die in beschavingen veranderden en niet alleen de Kabbala beperkten. Er zijn andere vormen van significante manipulaties bekend in andere ideologieën. Maar de Patriarchale Kabbalistische Sleutel trad in werking en beperkte de Levensboom tot tien sefirot. Daarmee werd het collectieve denken afgebakend en gedefinieerd. Bepaalde patronen mochten te voorschijn komen en andere waren verboden. De Sadarische Formule – die in de transmissie rond Pasen het vrouwelijke, kabbalistische principe werd genoemd – is een formule voor oneindig bewustzijn.

Mijn geest is werkelijk uitgedaagd nu. We breken de code, Sean. Iets is gaande in mijn hersenen. De kosmische geest is bezig in mijn hersenen. Dat is wat Enak-Kee-Na zei, omdat mijn neuronen met al die activiteit in mijn hersenen werkelijk de holografische denkgeest aan het veranderen is. De holografische denkgeest verandert omdat ik [het veld van] oneindig finassalisme heb aangeboord. Ik channel de kristallen tetraëder. Ik kan je niet vertellen wat er gaande is. Mijn lichaam schudt. Denk aan het oude kalendersysteem. Oké, er is een Maya kalender, je hebt de oude Hadarische kalender. Controle van tijd maakt controle van perceptuele context van formules mogelijk die de geest in een opeenvolging van voorspelbare patronen meevoert. De Hadarische kalender had de sefirot-sleutels tot het kabbalistische principe van oneindige, oh, vrije energie. Oké, dit heeft te maken met de grenzen van bewustzijn in manifeste schepping. De Maya factor is natuurlijk een kosmische sleutel. En de multidimensionale toegangspoort is er een, de Tibetaanse mandala’s organiseren het vermogen voor de geest om het lineaire slot in bewustzijn te overstijgen. Maar dat vereiste levens van discipline en het zingen van de hoge harmonieën om de holografische patronen te veranderen die op de planeet opgesloten waren. Via deze kabbalistische denkgeest voerde de Patriarchale Kabbala het collectieve perceptuele vermogen mee met bepaalde zich herhalende mantra’s die de omtrekken dicteerden.

-x-x-x-x-x-x-

Herbert:  Finassalisme is een nieuwe term van Enak-Kee-Na afkomstig uit A New Formula for Creation. Het heeft betrekking op een proces dat niet beperkend, maar juist expansief is. Finassalisme omvat afwezigheid van frictie. Finassalisme betekent ook dat schepping zich kan uitbreiden zonder zichzelf eerst te vernietigen.

De kristal-tetraëder stelt een nieuwe vorm van bewustzijn voor die nooit eerder op aarde aanwezig is geweest. Er daalt een diamanten straal licht vanuit de deksteen omlaag en binnen in het tetraëder bevindt zich het zaad van Gouden Genesis: ‘Gouden Genesis is de harmonie van oneindig potentieel, een verwezenlijking van oorspronkelijk bewustzijn dat op de meest zuivere manier niet aan de eigen creatie is gehecht.’ 

-x-x-x-x-x-x-

Toen de kabbalistische meesters bij herhaling gedurende duizenden jaren een bepaalde formule volgden in hun religieuze doctrines die gezongen werd via de boeken, droeg de Thora de sleutels van de negende Thora [= de Thora van de Openbaringen van het Nieuwe Jeruzalem]. De negende Thora is de verboden Thora die de sleutels droeg om de kabbalistische denkgeest te ontsluiten. Daarom worden mensen die zich de Kabbala willen voorstellen gek. Gekte is een ineenstorting in het vermogen voor perceptuele neuronen om consistente patronen te zijn die de aard van de perceptuele werkelijkheid in een voorspelbare vorm bepalen.

Er waren vele inheemse volkeren op de planeet die deelnamen aan harmonisch zingen dat afgestemd is op oorspronkelijke schepping. Dit waren de Volkeren van Vrede. Net zoals de gezangen van hoger bewustzijn zoals Soefi-gedichten en Sui gezangen [normaal bewustzijn] overstijgen. Het is voldoende voor het individu om aan de geestelijke gevangenis te ontsnappen, maar onvoldoende voor het collectief om een perceptueel vlak te ontwikkelen dat de harmonieën in oorspronkelijk Eén-zijn uitdrukt. Ieder aspect van de wereld wordt gecontroleerd door deze holografische sleutel en iets wat zich buiten dat patroon beweegt wordt heftig aangevallen door gewapende troepen die de DNA-code vernietigen, de DNA-code die het holografische licht is voor de schepping van materie.

De kabbalistische formules gaan terug tot de manipulatie door de Anunnaki, de Nefilim, van de aard van DNA-vermogen tot perceptuele vrijheid. Het ontsluiten van de kabbalistische formule en het openen ervan naar Goddelijke geometrie overstijgt de tien dimensies die zijn toegestaan. Oh, de tien dimensies die toegestaan zijn. De tien sefirot hebben een relatiepatroon tot de tien dimensies waarvan de wetenschappers hebben kunnen bepalen dat die bestaan. De Sadarische Sleutel, de vrouwelijke sefirot, opent via de 11e sefira de weg naar de 12e en 13e sefira. Het Patriarchale Slot of de controle van de oude patriarchen, de sleutel hiertoe ligt tussen de 2e en 3e sefira. Er was manipulatie van de 2e en 3e sefira en zij herhaalden gezangen en voerden patronen in om binnen de tien sefirot te blijven. De 11e sefira is de toegangspoort naar de 12e en 13e,  de sleutel tot uitbreiding van bewustzijn naar de universele geest toe. De controle van boeken, controle van taal is controle van de wereld. De cycli zijn op één lijn gekomen, de cycli, de astrologische wielen zijn op één lijn gekomen met de oude Hadarische kalender. Toen zij dagen wegnamen, beperkten zij de structuur tot een bepaalde formule in de Gregoriaanse kalender, 28, 30, 31 (intense energie)

De brandende Twin Towers op 11 september 2001De Magdala Sleutel DNA, de Sleutel van de Onsterfelijken, onsterfelijk bewustzijn, oneindige schepping, eeuwig Eén-zijn, dit is de Sleutel die de Boom van de Dood, die de Patriarchale Kabbala is, in de Boom van het Leven veranderde. De kruisiging van Jezus was een kabbalistisch ritueel dat gepland was op een bepaald kosmisch [tijd]punt op een bepaalde plek op de planeet. Net zoals andere manipulaties gepland waren om de collectieve geest steeds weer opnieuw te focussen op lijden, op de lijdende Christus en de Boom van het Leven, werd het collectief ingeprent en meegevoerd met de gekruisigde Christus en gefocust op altijd maar lijden, zoals de Holocaust dat type van manipulatie was. De aanslag op John F. Kennedy prent ons steeds maar weer angst en terreur in. Dat is de intentie van 9/11. Het is allemaal dezelfde manipulatie. De formules van de patriarchen genereren lijden.

De sleutel tot het holografische hart, het hart van Christus, opent holografisch DNA dat lijden overstijgt. Dit is een thema binnen de kronieken van Ibis geweest vanaf het begin. Maar nu zijn de kosmische krachten er klaar voor. De kennis was in het collectief geïntroduceerd via de 13:13:13 [zielengroep] via deze transmissies. Nu het vijfde element. De formule ie geactiveerd in de Magdala Iseniaans [?] van de Magdala Formule, de Sleutel van de Onsterfelijken via de Geliefde Vereniging. Nu met de komst van de 5e kosmische golf van de harmonie van Eén kan het kristal-tetraëder de strijd aangaan met de kabbalistische formules om tussen de 2e en 3e sefira het holografisch hologram te ontsluiten. Wat is de naam ervan? Ik kan het nu niet channelen. Misschien zondag. Ik weet het niet. Zondag is de kabbalistische workshop met Herbert. Dingen gebeuren in mijn lichaam, mijn geest, mijn DNA. Wat ik nu niet kan gebruiken is een herseninfarct. Ik moet ademhalen, ik moet in het water zitten, in de modder. (Raadgevingen van Sean)

Dat doe ik nu. Ik ga voorbij mijn grenzen en ik neem de mensheid mee voorbij haar grenzen. Mijn God, we doen het! Het is zojuist synergetisch in mijn lichaam opgenomen. Synergetisch. Wat Enak-Kee-Na aan mij doorgaf, hij gaf een code aan mij door, een formule. Herinner je dat hij bij het begin van het Genesis Project zei dat hij de kabbalistische formule had ontdekt? Hij vertelde ons op die 11e januari 2008 dat hij de kabbalistische codes had ontdekt. Die zijn in mijn vibratie, in mijn lichaam nu. Ik heb de Formule. Hij zegt ‘Maak je niet druk om de woorden.’ De woorden zullen komen, maar de formule is in mijn vibratie. Dat is nu mogelijk vanwege het dunner worden van de sluier en omdat mijn geest over al die jaren heen veranderd is.

Herinner je wat Laiolin zei – voordat ik je ontmoette – dat LSD diende om het vermogen van bewustzijn uit te breiden? Ze zei toen dat wat we nu doen met die doorgevingen het leiden van de LSD-formules naar de volgende fase toe is, de fase zonder chemicaliën. Herinner je dat? Ja. Dat is het waar het nu omgaat, Sean. De formule is synergetisch in mijn lichaam opgenomen en mijn lichaam is kalm nu. Wat ze zeiden was dat het ongemak de factoren van weerstand in de ingevoerde holografische codes betrof, codes die het vermogen voor de geest en het lichaam bepaalden om zich te verhouden tot de relatiepatronen van wat toegestaan is in het systeem en wat niet is toegestaan om waargenomen te worden. De afgelopen nacht waren we aan het praten over hoe mijn inwijdingen mij gevoerd hebben naar het vermogen om dingen waar te nemen die andere mensen niet waarnemen. Ik heb voorspelbaarheid en gehechtheid aan manifestatie laten varen. Wanneer je gehechtheid aan hoe vorm zich manifesteert kan loslaten, dat is de sleutel. Omdat de Kabbalistische Sadarische Sleutel, de formule die Enak-Kee-Na ontdekte, door hem aan mij is doorgegeven. Hij gaf die vanochtend aan mij door. Het is een proces geweest, maar nu heb ik de formule in mijn lichaam. Het is fysiek. Het vleesgeworden Woord van God, die draag ik in mijn DNA.

Is er een mantra, Enak-Kee-Na? Mag Da La Ha Ma. Abrahama Ama. Jeshua ben Joseph. Magdala  I Am. Abrahama Ama. Jeshua ben Joseph. Magdala. MaRia I AM Jeshua ben Joseph Ma riah. Ma Ria Maria I AM. Toen ik [vorige week] het collectieve hart van de 13:13:13 groep channelde, noemde zij haarzelf Mariaah [Ma-ri-a]. Abrahama Ama. Jeshua Ben Joseph. Mariaah Magdala I AM. Mariaah Jeshua ben Joseph Mariaah Magdala I AM Magdala. Ik weet dat Margaret Starbird praatte over het veranderen van de naam in Maria Magdalena [d.w.z. zij heette eerst anders]. Ma Da Ma Ha Da. Dat is het. Ma Ha Da Jeshua ben Joseph. Ma Ha Da I AM. Ma Ha Da Abrahama.

Ik ga het nu chanten: atium, atium, atium, ma gu ah. Abrahama ama. Ma Ha Da Jeshua ben Joseph I AM. Oké Ma Ha Da dient te komen vóór Jeshua ben Joseph I AM, dat is de sleutel. Ik heb de holografische sleutel. Eindelijk kwam het allemaal samen: atium, atium, ma gu ah. Abrahama ama Ma Da Ha Jeshua ben Joseph, de sleutel tot de sefirah! Jo-seph, de seph-irah van de sleutel. I AM. I AM all that I AM. I AM all that I AM. Ik wil dat je het opschrijft. Het is: atium, atium, atium ma gu ah Abrahama ama. Ma Ha Da. Ha Ha (gecombineerd met tantrische ademhaling) Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Het gebeurt nu in mijn lichaam. De Sleutel die mij in de Kwan Yin tempel [in Amsterdam] werd gegeven. Het is de ademtechniek die mij in de Kwan Yin tempel is gegeven. Wij overstijgen leven en dood, de boeddhistische gezangen, zij gaven mij de sleutel tot adem. Dat is het, het is een combinatie. Oké, Atium, atium, atium ma gu ah Abrahama ama. Ma Da Ha. Ma Da Ha Je-shu-a ben Joseph I AM. I AM all that I AM. I AM all that I AM.

Ik ben in de kosmos. De Sleutel opende iets in mijn lichaam. Ik ben in de ultieme transcendentie, ogenblikkelijk. Ik ging in een oogwenk in ultieme transcendentie. Ik ben het bewustzijn manifest als het oneindige, harmonische Eén-zijn. IK BEN het bewustzijn van vorm en vormloosheid, oneindig mij [zelf] zijn. IK BEN totaliteit en voorbij bestaan, voorbij een bepaald gebied. Zoals [Djelal-oed-din] Roemi zei, Roemi, Roemi, hij is hier. Roemi. Voorbij verkeerd doen en juist doen is er een veld waar ik jou zal ontmoeten. Oneindige compassie, niet-gehechtheid aan vorm of bewustzijn, manifestatie of duur. Die cyclus is tijdloos nu.

De Sleutel was in het brengen van de Kronieken van Ibis via een kanaal van licht, de multiculturele sleutels, taalsystemen en toewijding aan de Goddelijke harmonieën die te voorschijn treden. Zij komen in één synergie via het holografische hart, de mantra’s van Eén-zijn, de universele geest is niet langer gescheiden in ideologieën, maar is eerbiedig getooid met straling, schittering en lichtgevend vermogen. Ik heb de Sleutel. Ik ben de Sleutel. Ik ben de Sleutel.

Wees gezegend. Wees gezegend. Wij hebben hem, Sean.

De neerdaling van de vredesduif

De Magdala Sleutel die ik in mijn DNA draag, iets ontsloot vanochtend in mijn DNA. Iets werd te voorschijn geroepen in mijn DNA, Sean, en Enak-Kee-Na gaf mij een kosmische trigger, het is een kosmisch conceptueel licht. Denk aan het licht van conceptie dat ik in mijn DNA channelde, het drie-eenheidslicht, de tetraëder. Jij moet die transmissie zien te vinden. Vandaag is er een ‘event’ die twee uur duurt met de meditatie rond de graancirkelformule uit 2008 die zij de Zwaluwen noemen, maar ik de Vredesduiven. De transmissie die erbij hoort spreekt van de Christus-formule en de Graalcode. We gaan er vandaag mee werken en dan is er morgen de kabbalistische workshop.

Sean: Vandaag is het vier jaar terug dat Esther heenging. Haar essentiële rol in de tuin hier en bij het hele heiligdom wordt node gemist.

Judith: De transmissies van deze laatste week zijn werkelijk belangrijk, de karmische wielen. Alles vanaf Pasen, al die channeling is belangrijk. Ik weet dat het de sleutel is. Jozef van Arimathea is een sefirot-sleutel om de kosmische geest aan te boren en die dan te channelen in een bepaalde zelfbeperkende formule. Verlies die formule niet. Ma Da Ha.

Kadoish, Kadoish, Kadoish Adonai Tsebayoth.

Judith K. Moore © 2010

Vertaling: Herbert van Erkelens

 

Haramein over de kabbalistische Levensboom: 

The Process of Creation Via The Tree of Life AMAZING By Nassim Haramein – YouTube