Verklarende Woordenlijst

Sommige verklaringen vragen misschien om nog verdere verklaring. De grootheid en de geweldige rijkdom van de kosmos laten zich echter niet in één boekje beschrijven en uitleggen. Bedenk ook dat er veel is waarvoor in aardse talen gewoon geen woorden bestaan.

A

Adam Kadmon: kinderen van het licht, die geëvalueerd zijn voorbij het 3D lichaam en hun lichtlichaam hebben geactiveerd

Adam Kadmon Blauwdruk: de Adam Kadmon blauwdruk is de blauwdruk voor het volledig ontwikkelde menselijke DNA, wat een 13-strengen DNA is. Deze blauwdruk wordt ook genoemd de dertiende stam van Israël.

Akasha archieven: de archieven van de ziel. Hogere akasha archieven bevatten de goddelijke overeenkomst van de cycli van incarnaties van de ziel, lagere akasha archieven bevatten vervormingen uit traumatische ervaringen in vroegere levens waarin een ziel een geloofssysteem van slachtofferschap ontwikkelde, wat manipulatie van het plan van de ziel door disharmonische energieën toelaat.

Alchemie (alchemisch): oude mystieke kunst van transformatie van massa en materie op spiritueel niveau. Goddelijke alchemie bereidt energievelden voor de ascentie van vorm tot resonantie op een hoger vlak van bewustzijn.

Angstraster: Aarde stemde in met het ervaren van dualiteit, waarbij de ‘donkere broeders’ werden gemanifesteerd en de strijd tussen goed en kwaad begon. Er manifesteerde zich een energieveld rond de planeet dat de mogelijkheid beperkte dat de mensheid eenheid met de hogere rijken bereikt. Dit energieveld is een lagere elektromagnetische energie die angst genoemd wordt.

Annunaki: wezens die, lang geleden, instemden met het ervaren vanuit dualiteit, macht en controle over de Aarde, menende dat ze goden waren, en de mensheid bevalen hen te gehoorzamen. Wezens die, om hun eigen egoïstische redenen, de aarde manipuleerden, interferend met het goddelijke plan voor aarde.

Aquatonische stralingsbundels: frequenties van hoge trilling uit de etherische dimensie

Archieven van Ra: de kosmische zaal van de archieven, het grote kosmische plan voor alle manifeste creatie

Arcturus: de helderste ster van het Noordelijk halfrond, in het sterrenstelsel Boötes (ook Berenhoeder genoemd)

Arcturianen: welwillende hogere wezens oorspronkelijk van Arcturus; ze bevinden zich in de 7e en hogere dimensies, helpen bij het ascentie proces van de aarde en ze maken de meeste graancirkels

Ark van het Verbond: het energieveld dat naar aarde afdaalde en de codering meebracht voor de versnelling van alle energie-vlakken voor ascentie van de aarde. Het is bekend dat de ark zich fysiek in Ethiopië bevindt maar dat is niet de enige ark. De ark van Noë is het volledige DNA voertuig voor ascentie zoals dat in deze wereld meegebracht werd door de zoon van Enoch.

Armageddon: de beslissende veldslag tussen de krachten vann goed en kwaad volgens het bijbelboek Openbaringen

Ascensie: in spirituele ontwikkeling stijgen naar een volgend stadium, gekenmerkt door een toename in frequentie

Ascentiecorridor: een kosmische corridor voor ascentie van de Aarde

Astraal portaal: doorgang naar het astrale vlak Astraal vlak: het eerste hogere vlak voorbij de derde dimensie waarin we leven; het bevat onze emoties, gedachten en ons collectieve bewustzijn. Het is een rijk dat werkt als een bewaarplaats voor energieën die oplossing vereisen voordat een ziel verlicht wordt.

Atlantis: een beschaving vóór de onze, verondersteld in deAtlatische Oceaan, verzonken door een aardbeving

Aura: de fijnstoffelijke energie om het menselijk lichaam

Avatar: in de Hindoe godsdienst een god die in lichamelijke vorm naar de Aarde komt

B

Biosfeer: de laag van levende schepselen op aarde Bundelhouders: in de Inheems-Amerikaanse traditie degenen die een doek hebben die verschillende voorwerpen bevat die te maken heben met hun contact met Aarde, helend werk enz.

C

Cellulair geheugen: geheugen van de lichaamscellen

Chakra’s: energie centra, gelegen langs de wervelkolom, vanaf de stuit naar boven naar de kruin, voor de uitwisseling van levensenergie met de kosmos. Judith werkt i.p.v. met 7, met 13 kosmische chakra’s

Christuswezen: een van de 144.000 die de DNA codes van licht dragen voor het ontwaken van het Christusbewustzijn op aarde

Christusbewustzijn: het bewustzijn van onvoorwaardelijke goddelijke liefde. Jezus heeft door zijn wederopstanding door middel van Christusenergie het latente Christusbewustzijn in alle mensen geactiveerd. De religie die zich christendom noemt heeft ten onrechte het begrip Christus gemonopoliseerd door het te gebruiken als naam voor de persoon Jezus en het met hem te vereenzelvigen.

Christuscode: DNA code voor de activering van wat genoemd wordt de 144.000 quantum-code voor het ontwaken van het Christusbewustzijn

Circulaire tijd: een tijd waarin het verleden kan worden bereikt via de toekomst en omgekeerd

Creatie: [de] Schepping

D

De 13/13: de hoofdcode in het DNA die de goddelijke blauwdruk voor creatie aan de bron bevat, niet beïnvloed door de vervormingen in het hologram van creatie in de lagere rijken

De 144.000: alchemische DNA formule met berekening van de tijd om te worden geactiveerd door specifieke kosmische krachten die ontstaan tijdens het einde van de grote cycli van de tijd, en het verschijnen van het nieuwe paradigma. Deze DNA code activeert het Christusbewustzijn in alle planetaire DNA, wat een geometrische formule is voor de nieuwe creatie.

Dhyan Chohans: Dhyan Chohans of planeetgeesten of goden. De mens heeft een oorsprong in een type dat veel hoger staat dan hijzelf en dit is het type van de ‘hemelse mens.’

Dimensies: stadia van ontwikkeling van de ziel op zijn weg van de meest dichte 3e dimensie, waarin de meesten van ons op Aarde nog leven, terug naar de Bron (God); de 13e wordt gewoonlijk beschouwd te hoogste te zijn voordat de Bron weer wordt bereikt

DNA gecodeerd: sleutels van licht die zich bevinden in het DNA en onze verschijnende werkelijkheid op een hoger vlak begeleiden

DNA pulsar codes: electromagnetische pulsen die de licht codes in slapend DNA activeren

Dolfijnsteden: vijfde-dimensionele dolfijnen-biosferen waaruit de dolfijnenwezens de mensheid helpen

Donkere broeders: een deel van het Godzelf dat vergeten is dat het liefde is en deel van de eenheid, zichzelf als angst ervarende in plaats van als liefde

E

Eden: de oorspronkelijke blauwdruk voor het verschijnen van de vijfde-dimensionele Aarde

Eden beginsel: het grote plan voor het verschijnen van het nieuwe paradigma

Etherisch kristal: ons kristallijnen lichtlichaam in de ethers

Etherisch vlak: vlak van bewustzijn dat de trilling bevat die ons toegang geeft tot onze hogere lichtlichamen, bevrijd van de beperkingen van de emotionele lichamen in het astrale vlak

F

Fractaal: een element in een geometrisch patroon dat zich onbeperkt herhaalt zowel stijgend als dalend

Finassalisme: een nieuwe term [van Enak-Kee-Na] afkomstig uit A New Formula for Creation. Het heeft betrekking op eindigheid die niet beperkend, maar juist expansief is. Finassalisme omvat afwezigheid van frictie. Finassalisme betekent ook dat schepping zich kan uitbreiden zonder zichzelf eerst te vernietigen.

G

Galactisch: behorende tot ons zonnestelsel

Galactische Federatie: binnengalactische organisatie vergelijkbaar met Verenigde Naties

Galactische Zon: de belichaming van de grote Centrale zon in ons galactische centrum

Genetisch DNA: een van de 3 typen DNA die de mens heeft: het fysieke of genetische DNA, het kosmische DNA en het ziele-DNA; het genetische DNA bevat de DNA codes die fysiek geërfd zijn in de afstamming

Genetische manipulatie: wetenschappelijke manipulatie van genen voor een gewenste uitkomst, pogingen om erfelijke kwaliteiten te veranderen

Gouverneurlijn: een acupunctuurlijn die loopt vaaf de bovenlip over het hoofd, naar beneden langs de wervelkolom en eindigt bij het stuitchakra

Grote Centrale Zon: het hoogste spirituele bewustzijnsniveau van dit universum

Grote verandering: het verschijnen van een nieuwe scheppingscyclus, het einde van de oude tijd, het verschijnen van het nieuwe paradigma

Grote Witte Broederschap: broeder-/zusterschap van licht, een zielengroep die geïncarneerd is met de Grote Kennis, geleid door de hogere rijken om bewaarders te zijn van het Grote Plan voor het ontwaken van Aarde

H

HAARP: (High-Frequency Active Auroral Research Project) een wapen dat massieve hoeveelheden energie gebruikt die in de ionosfeer gestraald worden, naar elke plaats op aarde gericht kunnen worden, met de mogelijkheid ecosystemen te vernietigen, het weer te manipuleren en zelfs mentale toestanden van mensen te beïnvloeden

De Hallen van Amenti worden genoemd in de Smaragden Tafelen van Thoth

Harmonische Convergentie: begonnen in 1987, de vijfentwintigjarige voorbereiding voor het keerpunt in de 26.000-jarige omloopcyclus van de aarde

Hart Graal: hartcentrum dat verblijfplaats is voor het ontwaakte Christusbewustzijn

Heilionlicht : puur licht van de Bron van Creatie, het licht van de Heilige Graal. Heilion licht kan zich alleen manifesteren als zuivere liefde.

Henoch:

Heren van de Tijd: Heren van de Rijken die tijd beheren zoals die multidimensioneel ervaren wordt op alle niveaus van creatie

Heren van de Tijd van de Maya’s: bewaarders van de tijdcodes, de mechanismen van de Maya kalender op een kosmisch vlak. Ze werken met de formules voor creatie en integreren de grote kosmische kalender in het aardse vlak omdat hij wiskundig moet aansluiten bij de beweging van de Aarde door de kosmos

Heren van Schepping: scheppingskrachten die tegen het einde van de grote tijdcyli in aardse lichamen op Aarde terugkeren

Hoax: Engelse benaming van “nep-cirkel”, een graancirkel door mensen gemaakt

Hogere Zelf: dat deel van onszelf dat niet in het derde-dimensionele lichaam paste, zich als een kralensnoer uitstrekkende van de vijfde dimensie tot aan de Bron

Hologram: in de fysica een fotografisch patroon, gecreëerd door interferentie van twee coherente lichtbundels vanaf hetzelfde object; elk deel van het hologram bevat informatie over het volledige object. Evenzo in kosmische taal alles dat informatie bevat over iets dat groter is.

Hopi: Inheemse Amerikanen die in Arizona leven; zij zijn dragers van de tafelen van [de] schepping en profetie

Hopi Profetieën: volgens een voorspelling van de Hopi-Indianen zou de Nieuwe Tijd aanbreken als de kachina’s, de spirituele wezens van de inheemse Amerikanen, op de marktplaatsen zouden dansen. Een van de kachina’s is Kokopelli, de verborgen meester en grappenmaker die op zijn rug een zak met zaden draagt en met zijn fluitspel langs de marktplaatsen trekt. Wanneer Kokopelli verschijnt, kan het spel van de negende Schepping beginnen. Gedurende de tijd van overgang bestaan de achtste en de negende Schepping tegelijkertijd. De Aarde is dan een tuin waarvan de grond wordt voorbereid om de zaden van bewustzijn te accepteren

Huis van David: letterlijk de afstammelingen van de oud-testamentische Koning David, in kosmisch verband een zielengroep die DNA draagt voor het ontwaken van het Christusbewustzijn

Hyperborea / Hyperborese ras: het Hyperborese (vuur) Ras behoort tot de mensheid van het tweede wortelras. De eerste twee en een half Rassen waren meer geestelijk, half astraal en half menselijk. De oorspronkelijke mens was astraal, evenals het tweede Ras, het derde Ras half-astraal. De Hyperboreeërs waren een niet-geslachtelijk Ras, (als de oorspronkelijke goddelijke) hermafrodieten, ze vermenigvuldigden zichzelf. Na het gehoor zintuig uit het element aether ontwikkelde zich het tweede zintuig, de tastzin uit het element lucht. Judith gebruikt zowel Hyperborea als Hyperbornea.

I

De Icoon van Isis was duizenden jaren lang een machtige talisman voor de priesteressen van Isis. Het is de om de kracht van het Goddelijk Vrouwelijke te herstellen en de energie van de Icoon uit de onderwereld terug te brengen om zo op de planeet aarde de energie van de Godin te bekrachtigen. Het herstel van de Icoon van Isis zal een heleboel mensen doen ontwaken die een zieleverbinding met de cultus van Isis hebben.

IK BEN Aanwezigheid: aspect van ons wezen dat in eenheid is met de God bron en zichzelf kent als zelf-gerealiseerd

Indigo kinderen: een type kinderen, geboren ongeveer in de laatste 40 jaar, met ongewone vermogens, waarvan de zielen geïncarneerd zijn met het doel de mensheid te helpen in deze tijd van transformatie (soms nieuwe-tijds kinderen genoemd)

Interdimensioneel: tussen dimensies

Intergalactisch: tussen zonnestelsels

Interplanetair: tussen planeten

Interstellair: tussen sterren

J

K

Ka-lichaam: ook genoemd prana lichaam, spirituele of etherische tweeling, een duplicaat van het fysieke lichaam en de energievelden ervan, maar in een meer subtiele energietoestand

Kabbala(h): de oudste verzameling van wijsheid, bevat de sleutels voor de geheimen van het universum en voor de mysteries van het menselijk hart en de ziel. De Kabbala is de wetenschap van de vele universa van hogere intelligentie die de godheid dienen. De naam verwijst verder naar de oudste verzameling van wijsheid die de sleutels tot de geheimen van het universum en tot de mysteries van het menselijk hart en de ziel bevat. In de joodse mystiek betekent de Kabbala ook de Boom van het Leven.

Karma: de optelsom van alles wat iemand in vorige levens heeft gedaan, verondersteld het huidige leven te bepalen

Kinderen van de gouden straal: een trilling van zielen die afkomstig zijn van de Bron

Kinderen van de zon: een groep zielen die op aarde geïncarneerd zijn en de solaire codes dragen van de grote Centrale Zon

Kosmisch bewustzijn: het vermogen om de grenzen van de lineaire werkelijkheid te overstijgen en de sferische velden binnen te gaan van de multidimensionele kosmische geest

Kosmisch DNA: een van de drie typen die mensen hebben, het fysieke of genetische DNA, het ziels-DNA en het kosmische DNA. Het bevat codes binnen het DNA die het kosmische geheugen dragen van alles wat de ziel ervaren heeft als kosmisch wezen, het grotere aspect van onze kosmische ziel

Kosmische Christus: de mens Jezus belichaamde een kosmisch principe van manifestatie van Eenheid vanuit de Bron van Al dat Is, Goddelijke Creatie, “de Zoon van God”. De kosmische Christus is de brug van licht voorbij het aardse rijk naar de Grotere Christusenergie, niet beperkt door dualiteit zoals die op aarde wordt ervaren.

Kosmische Geest: onze geest zoals verbonden met de grote Geest van Creatie of de Geest van God

Kosmische Moeder: de Grote Moeder van het Leven, de Moeder God

Kristallen kinderen: zie Indigo kinderen

Kristallijnen DNA: de levende bibliotheek van licht die zich bevindt binnen het DNA en ons toegang geeft tot onze grotere werkelijkheid

Kritische massa: een minimum aantaldingen of mensen, nodig om een kwantumveld van oneindige expansie te bereiken

Kronieken van Ra: zie Archieven van Ra

Kundalini: een sterke kracht, opstijgend langs de wervelkolom, die geactiveerd kan worden door bepaalde yoga oefeningen

Kundalini activering: het opstijgen van prana energieën door de chakra’s waardoor iemand toegang krijgt tot hogere rijken van bewustzijn

L

Lemurië: een beschaving vóór Atlantis. In esoterische leringen aangeduid als het derde wortelras, de bakermat van de mensheid – van het stoffelijke geslachtelijke wezen dat zich in de loop van lange aeonen uit de aetherische hermafrodieten materialiseerde.

Levensbloem geometrie: geometrische matrix voor manifeste creatie in Mandelbrot patronen

Leylijnen: lijnen juist boven of onder de aardoppervlakte waarlangs aarde- energieën worden getransporteerd

Leycentrum: een kruising van leylijnen, dikwijls een krachtplaats of een heilige plaats

Lichtraster: een raster op aarde dat bezig is het bestaande angstraster te vervangen

Lichtlichaam: lichaam dat niet langer gebaseerd is koolstof maar ontwikkeld is tot een op kristal gebaseerd lichaam, wat zal plaatsvinden tijdens ascentie naar de vijfde dimensie

Lineaire tijd: de tijd waarin we leven, met verleden, heden en toekomst na elkaar (zie ook circulaire tijd)

M

Mandelbrot set: (wiskunde) een fractaal of vorm die zichzelf repliceert

Matrix: een voorvorm of matrijs waarin een latere manifestatie gegoten kan worden

Malaupi Aya: naam van een kosmisch wezen dat van de walvissen op Aarde de boodschap vernam dat de tijd van de Grote Oproep was gekomen

Medicijnwiel: bij de Inheemse Amerikanen: een cirkelvormige figuur, op de grond gelegd met stenen en andere elementen, als kosmische energie-inrichting

Meesters van Tijd: zie Heren van de Tijd

Merkaba: een lichtvoertuig, in de vorm van een ster tetraëder (twee driehoekige piramiden in elkaar geschoven), om het menselijke lichaam heen, waarmee we door tijd en ruimte zouden kunnen reizen

Mu: de oorsprong van de beschaving van Lemurië, de “Moeder” van Lemurië

N

Namasté: “het goddelijke in mij groet het goddelijke in jou”

Nepcirkels (ook hoaxes): door mensen gemaakte cirkels

Nirwana: staat van volmaakte gelukzaligheid

O

Olief: ‘olief’ is een nieuw woord. Het verwijst hier naar een nieuwe letter van de Nieuwe Schepping.

Oog van Creatie:  het Alziende Oog van God, het Oog van God in het hart, via het hart van eenheid. Ook wel genoemd het [openen van] oog van Horus

Overziel: een bewustzijn dat een groep individuele zielen of zielenwezens omvat

P

Paradigma: het geheel van waarden en overtuigingen die in een samenleving worden gedeeld

Parallelle dimensies: er bestaan andere dimensies en werkelijkheden dan die waarin we menen te leven; deze kunnen gelijktijdig met de waargenomen werkelijkheid worden ervaren

Perceptuele werkelijkheid (waargenomen werkelijkheid): holografische projectie van schijnbare werkelijkheid zoals de geest het grotere hologram interpreteert en het individuele geloofssysteem projecteert, waarbij de werkelijkheid gemanifesteerd wordt op een bepaald niveau van bewustzijn. De werkelijkheid zoals wij die waarnemen, maar er zijn andere

Philadelphia experiment: experiment met de tijd door de Amerikaanse marine in 1943

Planetaire Christus: manifestatie van het Woord van God, vleesgeworden in het derde-dimensionele fysieke rijk van creatie, een zuiver bewustzijn van liefde dat alleen eenheid kent, manifest om disharmonische dualiteit op te lossen

Poolverschuiving: verandering in het aardmagnetisme (Noord- en Zuidpool), elke 26.000 jaar optredend

Prana: de essentie van Gods levenskracht, creatie, adem

Psychotronische resonantie: tijdens helderziende transmissies uitgezonden energieën die door wetenschappelijke instrumenten kunnen worden gemeten

Q

R

Raad van Aboraha: Raad van licht van de kosmische Elohim, lichtwezens van de kosmische Christus

S

Saint Germain: meester van de alchemie die ervoor gekozen heeft alle rijken en dimensies binnen te gaan, om zichzelf te ervaren binnen de grenzen en beperkingen van deze dimensies, met als doel het transformeren van bewustzijn tot de zuiverste en hoogste resonantie. Saint Germain manifesteerde als opgestegen meester in het aardse vlak.

Scribe: een optekenaar, een persoon die als beroep boeken of documenten met de hand schrijft en de stad helpt bij vastleggen van zijn documentatie. Het beroep, dat vroeger in een of andere vorm in alle geletterde (schrift) culturen bestond, heeft met de komst van de drukkunst (het meeste van) zijn belangrijkheid en status verloren. Het werk kon betrekking hebben op boeken copiëren, inclusief heilige teksten, of secretariële en administratieve taken, zoals bevelen of dictaten opnemen en zaken vastleggen, gerechtelijke en historische vastleggingen voor koningen, adelstand, tempels en steden. Later ontwikkelde het beroep zich tot ambtenaren, journalisten, accountants, typisten en advocaten. Tegenwoordige verwijst het naar schrijver, klerk, secretaris en (bijbel) schriftgeleerde of kopiist. Scribe: het begrip ‘scribe’ in de engelse teksten wordt in dit licht vertaald als ‘klerk’, in de betekenis van ‘optekenaar’

Sterrengliefen: universele taal van licht vanuit de Archieven van Creatie, de Archieven van Ra, universeel aan alle wezens bekend op diep zielsniveau

Sterrenpoort: een poort voor sterrenschepen naar niveaus in andere dimensies

Sterrenschepen: hetzelfde als ruimteschepen

Sterrenkinderen of sterrenwezens: oorspronkelijk van andere sterrenstelsels of universa afkomstige zielen die de oproep hebben beantwoord om de Aarde te helpen in haar ascentie-proces

Sterrenzaden: zielen die vanuit andere sterrenstelsels geïncarneerd zijn om bruggen van communicatie naar andere dimensies te zijn, met als doel de Aarde te helpen bij haar ascensie

Stonehenge: een monument uit de steentijd in Z.-W. Engeland

T

Taal van licht: een hogerdimensionele vorm van communicatie, soms zichtbaar in gliefs en heilige geometrie; de code voor het begrijpen ervan ligt in ons DNA

Tektonische platen: in de geologie, grote ondergrondse gesteente-platen die langzaam kunnen verschuiven

Thaedra veld: Het Thaedra veld is de uitdrukking van God in een alomtegenwoordige vorm. Het Thaedra veld is een constante duurzame trilling die alle aspecten van schepping doordringt. Het verenigde veld is een essentie en het Thaedra veld is de grondslag van essentie. Thaedra veld is het kwantumveld van alle potenties

Tijdpoort: toegangspoort naar andere tijdlijnen

Tijdportaal: hetzelfde als tijdpoort

Tijdtunnel: een middel om tijdlijnen te manipuleren vanuit een andere tijdlijn

Tonen: meditatief produceren van geluiden vanuit het hart door het keelchakra

Transmutatie: een alchemisch proces waarin iets van lagere orde getransformeerd wordt tot iets van hogere orde. Transmutatie verwijst naar het stoffelijk nieau, trnasformatie verwijst naar het ziele-niveau en transcendentie naar het geestelijk niveau

U

V

W

Waargenomen werkelijkheid: de werkelijkheid zoals wij die waarnemen, maar er zijn andere werkelijkheden

Walk-in: een multidimensioneel aspect van iemands ziel dat niet in staat was belichaming in de derde dimensie te ervaren. Er zijn twee soorten walk ins: de ene wanneer het zielscontract afgelopen is en die ziel een andere ziel het lichaam laat binnen gegaan en gebruiken. voor werk dat op aarde gedaan moet worden en niet kan wachten op het proces van geboorte en volwassen worden. De andere vorm van een walk-in is multidimensionele versmelting met een ander aspect van zichzelf in een parallelle werkelijkheid

Wet van de Ene: wet van (een aspect van) Spirit, de Bron, God, van Eenheid

Z

Zaal van de Archieven: Archieven van Grotere Kennis en Wijsheid (zie ook Archieven van Ra)

Ziels-DNA: de kristallen DNA bibliotheken die de archieven bevatten van alles wat de ziel ervaren heeft sinds manifestatie vanuit de Bron van schepping. Dit is een van de drie soorten die mensen hebben, het fysieke of genetische DNA, het ziels-DNA en het kosmische DNA.