Herbert: De zeven dagen van 18 tot en met 24 maart 2008 waren van cruciaal belang voor de toekomst van de Aarde. Judith heeft deze dagen intens beleefd en haar ervaringen met ons gedeeld in doorgevingen die niet zo eenvoudig zijn te volgen. Maar de inhoud ervan is zeer de moeite waard. Vandaar dat ik een poging heb ondernomen om hele stukken eruit in het Nederlands te vertalen. Het gaat in zekere zin om de zeven scheppingsdagen van een nieuwe kalender. Op de tweede dag voelde Judith zich niet goed. Ze had intense hoofdpijn en er is geen doorgeving van die dag bekend. De derde dag viel samen met het begin van de lente. De dag daarop was het Goede Vrijdag en ook van die dag is mij geen doorgeving bekend.

De Eerste Scheppingsdag

De aarde was wildrazende afgrond – vormloos. Duisternis dekte oeverloze diepte. Gods Geest streek als een wind heetbroedend over ’t watervlak. God zei: ‘Er zij licht’ en er was licht. God vond het licht goed, dus scheidde God het licht van het duister. (Vertaling: Jacob Soetendorp)

Genesis, 18 maart 2008

Judith: Dit is de 18e maart 2008. Ik ben wakker vanaf drie uur, het is bijna vijf uur. Er stroomt op dit moment een heleboel energie door mijn lichaam. Ik heb dit intenser meegemaakt, maar het is significant. [Hier ontbreekt een stuk op de cassetteband.] De essentie van de drie punten van licht die het grotere hologram van de scheppingsmatrix van de Aarde schiepen zijn doordrongen met een formule van transcendentie, een vereeuwiging van velden van kosmische golven die via bewuste bestaansvlakken uitgezonden worden in harmonische reeksen van octaven die de snelheid van geluidsdeeltjes en lichtgolven ijken en de overdracht van deeltjesvorm. Wat dit betekent is dat de holografische lens van de scheppingsmatrix van het veld van de Aarde is veranderd. De formule die aan bewustzijn toestond om uitgestrekte velden van de holografische matrix te herstellen die slecht functioneerden en achteruitgingen is nu met nieuw potentieel toegerust voor de lens van schepping. (…) Het resultaat hiervan is dat de ascensie-energieën voor de Aarde versneld zijn evenals het vermogen om kosmische golven te benutten en pulsgolven te integreren in de trillingsvlakken en golfvormen die de complexe werkelijkheid samenstellen. Dat vermogen is nu vergroot. Een nieuwe toekomst heeft zich gevormd en een tijdlijn is verfijnd. Het aardse magnetisme is veranderd en de relatie met magnetische deeltjes heeft variabele snelheid en staat snelle overdrachtspatronen vanuit de polaire velden toe die zich aanpassen aan de omgekeerde polariteiten van de magnetische verschuiving op de planeet.

Er zijn velden van energie die de nieuwe frequentie geijkt hebben (ik hoor nu het geluid van het universum, ja, ik hoor het duidelijk), omdat het mechanisme van schepping een kwantumfase is binnengegaan en de relatie van energiedeeltjes [heeft toegestaan om] sferische deeltjesvormen te creëren die de snelheid van het licht versnellen evenals de breking van licht via fractals en zich kopiërende velden. De kwantum matrix is nu gestabiliseerd en de schepping is open om nieuw potentieel te ontvangen. De Aarde is gecodeerd met een nieuwe blauwdruk. Deze is uitgezonden vanuit de oerklank en het licht van schepping. Gebieden van bewustzijn die dichte magnetische vlakken vormden en weerstand tegen metamorfose boden worden nu doordrongen met deze trilling. En de Aarde is een chrysalis-achtig morfogenetisch veld voor alle massa en materie binnengegaan. Alle vorm is gewijzigd [en afgestemd op] de frequentiegolven van het nieuwe patroon. De Aarde is in totale metamorfose. Iedere cel, kern en atoom. Atoomkernen tollen in een nieuw snelheidspatroon dat de aard van atomaire deeltjes verandert. De Aarde is de poort van transcendentie ingegaan, aangezien de tijdloosheid van de ziel van de oude Aarde via een ervaring van doodgaan zich naar het nieuwe kind van schepping buigt. Dit vrouwelijke principe [= de dochter van schepping] geboren uit vereniging en ten volle in staat om haarzelf als volledig te ervaren bevindt zich nu in het scheppingspotentieel dat… (het geluid van het universum is nu erg prominent aanwezig) …erg op de beginstadia van de ontwikkeling van een kind [in de baarmoeder] lijkt, wanneer de vermenigvuldiging van cellen een versneld tijdssjabloon volgt. (…)

Ik ben getuige van bellen van licht. Het ziet eruit als het blazen van een bel uit een bellenblazer van een kind, waarbij de bellenblazer nulpuntsenergie is en de bellen morfogenetische velden zijn die zich uitbreiden tot een nieuwe tijdlijn, een versnelling van tijd, een nieuwe formule voor tijd. Het is de galactische formule voor 2013, het te voorschijn komen van deze grote schijf, deze grote Zonneschijf. Een nieuwe galactische kalender die de toekomst in het nu vorm geeft, maar met verschillend potentieel, verschillende mogelijkheden, nieuwe scheppingscodes en formules voor de organisatie van tijdvelden, en met het volle potentieel voor het oplossen van de oude vervormingen. [Dit alles is] op een kosmisch vlak bereikt en zal volledig ingevoerd worden gedurende deze duizend jaar van vrede wanneer de Aarde de hulp zal hebben – en via zich ontwikkelende morfogenetische velden energetisch gesteund zal worden – om nieuwe scheppingsenergieën te baren binnen oude vormen die gaan transformeren. Het is de totale metamorfose van het morfogenetische veld. (…)

En nu kan ik zien dat er een veld van zielen, een geboorteplaats van zielen voortkomt uit deze nieuwe schepping, materiaal voor schepping, deze nieuwe essentie van de nieuwe Bron, deze uitbreiding van de Bron-energieën. Een grote gouden spiraal. En ik kan het vormen van de nieuwe ziele-essentie zien, nieuwe ziele-materie, wat niet diezelfde zielen zijn die vanuit schepping zijn voortgekomen en zijn voortgegaan om de perceptuele werkelijkheid mede te scheppen via hun ervaringen met keuze. Nu ontwikkelt zich een nieuwe ziele-matrix. En deze ziele-essentie brengt vijfdimensionale zielen voort, zielen die volledig bij kennis zijn met bewustzijn en zelfrealisatie en die volledig ontwaakt worden geboren, met het Ka-lichaam verbonden. Dit zijn de kinderen van onsterfelijke bestemming. Zij zullen op de Aarde-golf geboren worden, als de Kosmische Christuskinderen de weg hebben gebaand voor de zielen van de kinderen van onsterfelijke bestemming om de Aarde te bevolken. Wanneer de huidige generatie het lichaam verlaat, zullen hun zielen een geheel nieuwe ziele-essentie krijgen zonder door de verstrooiing van de ziel te hoeven gaan. Zij zullen via de hallen van onsterfelijkheid gebracht worden en nieuwe ziele-wezens voortbrengen die volledig bewust zijn van het eigen bestaan voorafgaande aan het punt van te voorschijn komen. En deze zielen zullen als een brug functioneren. Wanneer zij op aarde geboren worden, zullen zij zich de fouten uit het verleden herinneren en zij zullen de manier geleerd hebben om met elkaar om te gaan (?) via bewust samenzijn en compassie en dan leraren en profeten te zijn. De Aarde zal een myriade aan opkomende socio-economische structuren uitdrukken die profijt trekken van de herinnering en de wijsheid ontleend aan herinnering, eerder dan dat zij holografisch meegenomen wordt in zichzelf kopiërende patronen die zelfvernietigend zijn. (…)

We betreden juist nu een punt van licht. Vandaag is het de 18e, morgen is het de 19e en op de 20e vindt het toppunt plaats. Ik zie een kegel van licht die we binnengaan, dit spectrale veld. We bewegen naar punt nul op de 20e en dan gaat de kegel weer uit elkaar. Op de 20e is het toppunt en een hele nieuwe schepping begint. Er is een periode van zes dagen met het toppunt op de 20e maart, de lente equinox [dag en nachtevening]. Het is een periode met de totale instroming van het licht van schepping en het is nulpuntsenergie. (…) De oude Moeder is gestorven. We zijn tegelijkertijd in het proces van dood en het proces van leven, net zoals bij de nog jonge embryo van wie de cellen zich snel delen. Omdat de ziel van dit nieuwe kind van schepping uit vereniging is geboren; deze vrouwelijke Terra Gaia, de dochter van SaRa en de meester van schepping. Zij is geboren uit vereniging omdat SaRa, het nieuwe element van schepping, dit nieuwe scheppend wezen, de ziel van de nieuwe Terra Gaia heeft voortgebracht en zij is nu in [een proces van] morfogenese. En het morfogenetische veld is compleet veranderd. (…)

Adam Kadmon. Hildegard von Bingen: Liber Divinorum Operum.

Adam Kadmon. Hildegard von Bingen: Liber Divinorum Operum.

Het zijn de zeven dagen van schepping die we binnengaan met Paasmaandag als de zevende dag. Vanwege de perceptuele werkelijkheid moet het nog in het menselijk bewustzijn geïntegreerd worden. Dit is de integratie van de Nieuwe Scheppingsmatrix en dat wordt de Duizend Jaar van Vrede genoemd. Dat is de integratie. Ze zeggen deze ochtend dat iedere ziel die deze planeet verlaat door de Poorten van Onsterfelijkheid zal gaan en een nieuwe scheppingssjabloon zal krijgen om terug te keren met de blauwdruk om de nieuwe schepping op te bouwen. (…) Bedenk dat aan het eind van iedere schepping alle zielen verstrooid werden. Dit keer [aan het eind van de 8e schepping] worden de zielen niet verstrooid, zij gaan door de Poort van Onsterfelijkheid. En de formule van Osiris schept nieuwe zielen van de substantie van de essentie van schepping. (…) Zielen die nooit eerder geschapen zijn zullen geschapen worden. Zij worden de Kinderen van Onsterfelijke Bestemming genoemd. Zij gaan op aarde geboren worden met de hele scheppingsmatrix, met het hologram van schepping compleet in hun DNA. Zoals zij de dingen zullen waarnemen! Zij zullen in een totaal anders perceptueel veld staan dan de oude mens. Het is de Adam Kadmon blauwdruk.* Dat is aan het ontstaan. (…) We gaan die zeven dagen van schepping binnen en te beginnen met Paasmaandag moet het potentieel voor de te voorschijn komende schepping uitgedragen worden via kleine daden en woorden en handelingen. (…) De perceptuele velden zijn als nooit tevoren beschikbaar voor snelle metamorfose en de opkomst van het nieuwe paradigma. (…)

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens © 2009

– De Adam Kadmon blauwdruk is de blauwdruk voor het volledig ontwikkelde menselijke DNA, wat een 13-strengen DNA is. Deze blauwdruk wordt ook genoemd de dertiende stam van Israël. (Zie: De Taal van Graancirkels)