Jullie en het hologram van de werkelijkheid

Laiolin en de Raad van Abboraha 

De Schepping is een hologram, en de sleutel voor het persoonlijke hologram bevat de sleutel voor de grotere werkelijkheid. Alles is met alles verbonden, ‘Mitakyue Oyasin’, zoals de Oudsten zeggen. Wij zelf zijn een holografische projector voor het collectieve bewustzijn en de aard van de werkelijkheid die we verkiezen te projecteren. Het licht in het hart van de mens heeft de invloed van het angstraster op de collectieve geest overwonnen. Heling van de eigen schaduw is een krachtige bron voor de uitbreiding van de goddelijke schepping, de heling van onze wereld en de schepping van Hemel op Aarde. Welke keuzes maak je? De Heilige Graal is de blauwdruk voor de Nieuwe Schepping. Het Heilige Graal-DNA is het volledig ontwikkelde 13/13 DNA en de scheppingskracht voor de Nieuwe Schepping. Het is de trilling van de zuivere Liefde van de Goddelijke Schepping die het Goddelijke Plan uitbreidt. De kristallijnen lichtcodes in ons DNA worden geactiveerd. Het Graal-DNA heeft de kritieke massa bereikt terwijl het Christusbewustzijn in ons ontwaakt. De Aarde bevindt zich in de ascentiecorridor.

Gegroet, geliefden. Neem een ogenblik wanneer je deze tekst begint te lezen en vul jezelf met de goedheid van de Schepping. Spreek dankbaarheid uit voor de overvloedige aanwezige zegeningen. Voel, terwijl de zoete trilling van liefde je met blijdschap vervult. Straal deze nu uit, geef hem vrijelijk weg terwijl je ademt, met de intentie dat de hele Schepping deze zegeningen ontvangt.

Graancirkel ‘Grand Finale’ 13 augustus 2001 Milk Hill, Wiltshire, Engeland.* De Nieuwe Levensbloem, Hennie Aleida Hendriks, www.helende-mandalas.nl

De Schepping is een hologram – De sleutel voor het persoonlijke hologram bevat de sleutel voor de grotere werkelijkheid

De straling die je uitzendt is een holografisch energieveld dat de waargenomen werkelijkheid van jouw wereld krachtig beïnvloedt. De Schepping is een hologram. Om de werkelijkheid waar te nemen, moet licht eerst door een reflectorveld komen dat multidimensionaal is, waardoor de derde dimensionale werkelijkheid wordt geschapen. Zoals jullie weten heeft elke bankpas nu een hologram op de voorzijde; als je dat verknipt en een holografische bundel stuurt door het kleinste stukje zal het hele hologram geprojecteerd worden. Dit is een vereenvoudigd voorbeeld van een groot principe dat sleutels bevat voor de aard van de waargenomen werkelijkheid.

De Bijbel zegt dat de mens gemaakt is naar het Beeld van God. God is een woord dat de alomtegenwoordigheid beschrijft van de Intelligentie van de Schepping, de Goddelijke Ene. Omdat je holografisch van aard bent, ben je een holografische projector voor het Licht van God dat binnenkomt en geprojecteerd wordt als waargenomen werkelijkheid. Dan ervaar je die werkelijkheid in je leven en trekt energie aan die het holografische veld in stand houdt. Wanneer je je holografische velden verschuift, verschuift je werkelijkheid.

Dit is makkelijk te zien in het leven van iemand die het slachtoffer-zijn overwint. Een slachtoffer op een bepaald gebied trekt anderen aan die in dezelfde holografische trilling leven, de trilling van het zijn van slachtoffer van wat dan ook en het gedrag dat iemands vermogen saboteert om zich te gedragen op een manier waarop hij gezond blijft. Een slachtoffer van wat dan ook zal onvermijdelijk vrienden aantrekken die het holografische patroon herhalen, tot hij/zij de gedachtenvormen verandert die zich in het celgeheugen bevinden en een andere werkelijkheid projecteert. De aard van iemands werkelijkheid verandert in kracht en vrijheid en het leven wordt beter. Dit lijkt de zoveelste cursus om je leven te veranderen, maar het is de basis om je wereld te veranderen. De sleutel voor het persoonlijke hologram bevat de sleutel voor de grotere werkelijkheid.

Mitakyue Oyasin

De derde dimensie is de projectie van het collectieve hologram. De Oudsten van de inheemse Amerikanen leerden veel mensen tijdens ceremonies te zeggen ‘we zijn allemaal familie’ of ‘Mitakyue Oyasin’. Dit drukt duidelijk uit hoeveel iedereen verantwoordelijk is voor wat hij projecteert, omdat dit het grotere hologram van de werkelijkheid sterk beïnvloedt. De uitdrukking ‘element’ in de chaostheorie, gevoelige afhankelijkheid van begincondities, wordt geïllustreerd doordat het wapperen van de vleugels van een vlinder in Bejing van invloed is op het weer in New York.

Drie aspecten van het DNA

Het kristallijnen DNA is de levende bibliotheek van licht voor de ervaring van Creatie die het collectieve hologram is. DNA bevat de blauwdruk voor de Schepping en de blauwdruk voor de waargenomen werkelijkheid. Er zijn drie aspecten aan DNA: je genetische codes, je zielscodes en je kosmische codes. Het DNA bepaalt de vorm en bewustzijn van je persoonlijke schepping en van de hele schepping. Omdat de mens gemaakt is naar het evenbeeld van God hebben mensen een krachtig effect op de aard van de werkelijkheid, en DNA is een sleutel. Tijd is een illusie, alles in de Schepping wordt precies op dit moment ervaren. Je DNA projecteert holografisch de ervaringen van de reis van je ziel in de collectieve werkelijkheid. Wanneer je incarneert en ervaart wat vorige levens genoemd worden, codeert je levende bibliotheek van licht die energie-velden en projecteert ze als jouw persoonlijke werkelijkheid en de waargenomen werkelijkheid van het collectieve bewustzijn.

Ascension Dome, Ines Ligthart Schenk, pastels in kosmische taal, 2006. www.rose-of-jericho.nl

Holografische bibliotheken in het DNA

Mensen die helen dragen de holografische bibliotheken in hun DNA waardoor ze aangetrokken worden tot helend werk in dit leven, en hetzelfde geldt voor tirannen en degenen die angst zaaien. Het schijnt dat veel zielen levens gekozen hebben om beide extremen van de tweedeling te ervaren. De Aarde bevindt zich in een veld van dualiteit; elk mens afzonderlijk draagt het hele hologram en projecteert dit voortdurend. Als je de werkelijkheid van jouw wereld niet leuk vindt, is de vrije wil de sleutel om die werkelijkheid te veranderen. Je kunt een andere werkelijkheid kiezen door middel van het proces van heling en persoonlijke metamorfose. Dit is de weg van verlichting en ontwaken. Niemand kan jou iets aandoen dat je als een gedachtenvorm niet accepteert en via je persoonlijke holografische veld projecteert om jouw waargenomen werkelijkheid te worden. Jouw DNA is de blauwdruk voor dit hologram.

Het angstraster en het massabewustzijn

De massa’s weerspiegelen de collectieve werkelijkheid omdat zij holografische projectors zijn voor gedachtenvormen die zij als waarheid accepteren. De perceptie van waarheid in de derde dimensie wordt echter beperkt door het collectieve hologram. Er is een angstraster over jullie planeet gespreid, dat een vervorming is van de Blauwdruk van de Schepping. Het angstraster is een dicht energieveld dat voor de mensheid de mogelijkheid vermindert tot het ontvangen van het Licht van God, of de zuivere trillingen uit het hart van de Goddelijke Schepping. Alle leringen op Aarde zijn door deze vervormingen beïnvloed. Zo is het Woord van God vervormd. Door de aard van het hologram was de mensheid zich niet bewust van deze vervorming en niet in staat om te onderscheiden wat niet ten dienste van het hoogste goed is.

Het bewustzijn dat jullie planeet in angst wenste te beheersen ontvangt vervormde holografische projecties en projecteert deze in het massabewustzijn, of het onbewuste van de massa. Dan worden de massa’s instrumenten van angst, hebzucht en onderwerping. Deze beheersing van de geest van de massa werd opzettelijk gerealiseerd door het gebruik van DNA-beperking in tijden toen wezens die de holografische projecties droegen van de extremen van dualiteit en angst, jullie planeet binnendrongen en controleerden. Slaven worden gemaakt, niet geboren. Alle wezens worden geboren om vrij te zijn, omdat vrijheid gecodeerd is in de holografische velden van het DNA.

Zoektocht naar vrijheid en liefde

De geschiedenis heeft aangetoond dat, ongeacht de pogingen om de massa’s in bedwang te houden, in angst en slavernij, de mensheid blijft zoeken naar vrijheid en liefde blijft hoogachten. Met andere woorden: zelfs hoewel het hologram van de collectieve werkelijkheid vervormd is en gecontroleerd, heeft de mensheid met succes het Licht van God gezocht en in liefde geëerd. Door de lange donkere nacht van de mensheid schijnt een licht door ons hart. Dit feit maakt het nu mogelijk dat het hologram wordt hersteld tot de Goddelijke Blauwdruk en dat een nieuwe werkelijkheid wordt waargenomen en als werkelijkheid in de derde dimensie wordt geprojecteerd. Dit hologram is er een van vrijheid, heling, goddelijke goedheid en goddelijke schepping. Het hart is de bron

De mensen zijn geconditioneerd om op te zien tegen hun meesters, leraren en priesters voor begeleiding. Dit heeft een valse gedachtenvorm doen ontstaan dat de waarheid buiten jezelf ligt. Je hart is de bron van goddelijke intuïtie en onderscheidingsvermogen. Je hart is de bron waarmee je het Licht van de Schepping op een zuivere manier zonder vervorming ervaart. De waarheid ligt binnenin. Wanneer je je eigen schaduw heelt, kun je het licht van de waarheid ontvangen en een krachtige bron zijn voor de uitbreiding van de Goddelijke Schepping, de heling van jullie wereld en de schepping van de Hemel op Aarde.

Het Heilige Graal-DNA

De gezegende Jezus Christus en zijn goddelijke complement Maria Magdalena kwamen om de blauwdruk van het hologram van de werkelijkheid te veranderen voor het ontvangen van zuivere God-essentie. De vereniging van dit Goddelijke Paar voltooide een DNA-code die een scheppingskracht activeerde die in jullie mythologie gecodeerd is als de Heilige Graal. De Heilige Graal is de blauwdruk voor de Nieuwe Schepping. Het Heilige Graal-DNA is het volledig ontwikkelde 13/13 DNA. Het is de trilling van de zuivere liefde van de Goddelijke Schepping die het Goddelijke Plan uitbreidt en de lichtcodes voltooit om te ontwikklen tot de volle dertien strengen van DNA.

De 144.000 zielengroep

Als leraren en ‘bewustmakers’ begonnen zij en de zielengroep die deel uitmaakte van de geometrische formule van de goddelijke matrix, een potentiëel voor een nieuw veld van waarneming in de collectieve werkelijkheid te introduceren. De benaming voor deze zielengroep is de 144.000. De ‘144.000’ is een codering die een geometrische DNA-formule is voor de Nieuwe Schepping. Dit waarnemingsveld veranderde het hologram en creëerde voor de mensheid de mogelijkheid om het Licht van God te ontvangen zonder de vervormingen van het angstraster, waarbij de Goddelijke Blauwdruk van de Schepping wordt hersteld, waardoor de Hemel op Aarde zal verschijnen.

Het Goddelijk Paar en de leringen

De leringen die zij brachten werden als zijn leringen vastgelegd, terwijl ze in feite de leringen waren van het Goddelijk Paar. De Moeder-Vader-God, manifest in de vorm van een fysiek paar van een man en een vrouw. De waarheid werd onderdrukt vanwege een gedachtenvorm die alleen een Vader-God erkende, een God van vervorming, manipulatie van macht en controle, waardoor de planeet werd gedomineerd door angst. Het ontkennen van de Moeder-God is het ontkennen van het eigenlijke hart van de Schepping.

Zelfs door deze vervorming heen is de waarheid van de leringen bewaard. Hij is in de geschiedenis bekend als ketter en rebel. Zij kwamen om de wereld te verandeen, het hologram te helen en de Goddelijke Blauwdruk te herstellen. Zij kwamen om de macht van liefde te vergroten. Hun leringen dragen coderingen, sleutels voor vrijheid en heling. Deze sleutels zijn nodig om de blauwdruk te veranderen van het hologram dat de perceptie van de werkelijkheid is. Ze worden gevonden in de volgende parabels: de waarheid zal je vrijmaken; het koninkrijk der hemelen bevindt zich binnenin je; richt een feest aan voor je vijanden; keer de andere wang toe; als je in verbinding wilt komen met God, ga alleen in een kamer want God bevindt zich binnenin; het is makkelijk de splinter te zien in het oog van je buurman en de balk in je eigen oog te missen; bemin je naaste als jezelf; wek het geloof van een mosterdzaadje; je geloof heeft je genezen; je hebt het vermogen duivels uit te drijven in mijn naam; dat wat verborgen was zal geopenbaard worden. Veel van wat ze werkelijk leerden werd vervormd door vertalingen met de bedoeling om de macht van het Woord te verzwakken. De wisseling van tijdperk is de komst van een tijd waarin het Woord zal worden gehoord en ontvangen als waarheid.

Deze woorden zijn zaden van waarheid, neem ze op in je hart, besproei ze met tranen van heling en voedt ze met liefde. Jullie hart is de vruchtbare grond waarvan hij sprak, waarop graan zal opgroeien om de wereld te voeden. Het voedsel is vrijheid, want zonder vrijheid is vrede een illusie.

Ontwaken van het Christusbewustzijn in het hart

De tweede komst van Cristus is het ontwaken van het Christusbewustzijn in je hart. Je hart is de bron voor het DNA dat de lichtcodes draagt van de ‘144.000’. Je draagt de Heilige Graal-codes van licht in je DNA om het nieuwe paradigma te projecteren voor het verschijnen van de Hemel op Aarde. Het ontwaken van een Nieuwe Wereld van Vrede, Vrijheid en Kracht staat voor de deur.

Je maakt de Wisseling van Tijdperk mee. De Wisseling van Tijdperk markeert een tijd van grote onrust, alle paradigma’s moeten veranderen. Het hologram bevindt zich in een toestand van transformatie, het is momenteel niet stabiel. Er zijn veel illusies die ronddrijven tijdens deze periode van onstabiliteit. Deze onstabiliteit is voorspeld en wordt de tijd van zuivering genoemd. Het hologram is gereed om de perceptie, de waarneming, te klaren, en alles dat door de vervorming in de blauwdruk ontvangen is moet worden gezien, waargenomen en getransformeerd.

De mensheid op een kruispunt

De Hopi Profetie zegt dat de mensheid op een kruispunt staat. De keuze is nabij, kies je extreme zuivering of de geleidelijke weg? Je keuze maakt uit of Moeder Aarde een vlotte bevalling heeft of een moeilijke. Kies je ervoor om de principes van het leven te leven? Kies je ervoor om te blijven meedoen met hersenspoeling? Kies je ervoor om een schaap van een verdwaalde herder te zijn? Kies je ervoor om de leugen te geloven en de vervorming dat de mensheid onmogelijk vrij kan zijn en tot gehoorzaamheid moet worden gedwongen?

Welke keuze maak jij ?

Waarin wil jij deelnemen, wat is jouw keuze? Telkens wanneer je terechtkomt in negatieve gedachtenvormen en energievelden en deze accepteert als je persoonlijke werkelijkheid, ben je deelnemer als holografische projector voor het collectieve bewustzijn. Telkens wanneer je je gevoelens honoreert en oude patronen loslaat die je in schaamte, angst en schuld houden, maak je je holografische projector helder. Telkens wanneer je negatieve energie naar iemand stuurt, maak je een wolk voor je holografische projector. De negatieve pijlen die je uitzendt worden vergroot in het hologram en geprojecteerd in het collectieve bewustzijn. Wanneer je ervoor kiest de leugen te geloven, projecteer je de leugen in het collectieve bewustzijn. Wanneer je waarheid kiest, kracht, heling, vrijheid, barmhartigheid, compassie en liefde, projecteer je dat in het collectieve bewustzijn. De keuze is aan jou.

De kristallijnen lichtcodes in je DNA worden geactiveerd. Het Graal-DNA heeft de kritieke massa bereikt terwijl het Christusbewustzijn in je ontwaakt. Je hebt nu de mogelijkheid een nieuwe werkelijkheid te kiezen. Je bent deel van de 144.000; dat wat je ontvangt en projecteert heeft een krachtig effect op het creëren van het hologram van de werkelijkheid. De keuzes die je maakt worden thans snel manifestaties van de werkelijkheid.

Kritische massa bereikt, de Aarde ascendeert

Door de aard zelf van het Goddelijke Plan, kiezen massa’s mensen hogere trillingen, omdat het eigenlijk goed voelt om heel en gezond te zijn, dat is veel beter dan lijden. Kritische massa is bereikt, en ongeacht pogingen de oude wereld van angst en controle te projecteren, is dat hologram aan het verdwijnen.

Sta een ogenblik stil en denk aan alle voorspellingen die niet uitgekomen zijn. Er zijn talloze voorbeelden van voorspeld onheil die niet uitgekomen zijn. De illusie is ontvangen en geloofd; toch gebeurde het niet. Al deze voorspellingen werden ontvangen uit holografische tijdlijnen die niet langer bestaan. De Armageddon-tijdlijn is ingestort, de ascensiecorridor is nu open, en de Aarde bevindt zich in het geboortekanaal.

De hele Aarde ascendeert, niemand zal achtergelaten worden. Het Goddelijke Plan is eenheid in verscheidenheid, door vrijheid, heling en het ontwaken van de Hemel op Aarde. Liefde heeft de oorlog van de dualiteit gewonnen. Geloof mij niet, maar kijk in je hart, je hart is de plaats om de waarheid te onderscheiden. Je vragen en opmerkingen zijn welkom. Gezegend is je reis, en vergeet niet dat lachen de beste medicijn is voor deze ongewone tijden. Lach tegen en met jezelf en je lichtfamilie. Ga in vrijheid en vrede.

Je kunt dit praktisch toepassen, m.b.v.: Meditatie: Zaaien van de Nieuwe Schepping.

  • Bron: De Taal van Graancirkels, Judith K. Moore en Johan Keijser, pg. 260 – 265. Aanhangsel B ‘Jullie en het Hologram van de Werkelijkheid’. Uitgave Johan Keijser Publishing, 2006
  • Toelichting bij deze graancirkel: pg 205 en 99 in Taal van Graancirkels.
  • Afbeeldingen geplaatst met toestemming van Ines Ligthart Schenk en Hennie Aleida Hendriks.