COMPASSIE

Uit de transmissie van 19 februari 2008
De linker- en rechterhersenhelft

 

Judith: Ik ben zo gefascineerd door DNA als zijnde een computer, een blauwdruk. DNA heeft een ijking. De meeste mensen denken bij DNA aan de genetica van de erfelijkheid. In die DNA-experimenten praten zij altijd over kweken om DNA-strengen te creëren die verschillend zijn. Maar met de Graalcode is het mogelijk om de trilling [van DNA] te veranderen zonder iets met iemand te doen. Wat je doet is dat je DNA verlicht met of blootstelt aan een trilling van bewustzijn die de lichtdeeltjes opent die in het DNA sluimeren. Die trilling opent de Godcode, de sleutels van bewustzijn om massale verlichting teweeg te brengen. Die sleutels openen een holografisch veld dat de aard van de werkelijkheid op de planeet verandert omdat dit veld het collectief beïnvloedt. In het bijzonder de Graalcode heeft een capaciteit om in het DNA een trilling te ontsluiten die alles overstijgt wat ooit op de planeet is gekend. [De Graalcode] was geschapen via de spiegel van Magdala die holografisch van aard is. Maria Magdalena en Jezus brachten twee lenzen tezamen via het DNA dat zij via hun afstamming droegen: de Solaire lens en de Gaia-lens. Aangezien hij de Zonnelogo was. Toen er werd gezegd dat God zijn Zoon naar de Aarde zond, zond God een trilling in de vorm van een mens die de frequentie van het kosmische, het ziele- en het genetische DNA vasthield. Die frequentie werd met de spiegel van Magdala gecombineerd en ging vervolgens het derde punt van licht binnen ofwel het scheppingselement, waarvan de geboorte van hun kinderen een voorbeeld vormt. Het gaat om het triniteitseffect waaraan het holografische veld wordt blootgesteld.

Het derde element is iedereen op de planeet die de Godcode draagt. Dus de 144.000 en met hen ieder ander. Maar wie draagt de code op een manier die werkelijk geactiveerd is en werkzaam is in een formule die de werkelijkheid beïnvloedt? Ieder mens die aandacht schenkt aan het geheim of ieder mens die het eigen leven via bewustzijn verandert wordt op die manier een holografische lens die voor de Graal het derde lichtpunt vormt. Het is dat machtige hologram dat uiteindelijk de hele aard van de werkelijkheid zal veranderen. Of wat zij [de Arcturianen?] de harde realiteit van het hologram op de planeet noemen. Het is niet iets met iemand doen. Het is het uitzenden of uitstralen van “Ik Ben het Licht” zoals Jezus zei. Het Licht van God is zo’n machtige energie dat alle andere energieën zich daaraan onderwerpen, niet in de zin van gedomineerd worden, maar als overgave eraan via gelukzaligheid. Het draait allemaal om gelukzaligheid, om goddelijke alchemie. Daarom is het belangrijk dat al die goddelijke paren samenkomen en hogere trillingen van seksuele vereniging verkennen. Die [praktijk] vormt een centrale sleutel tot de scheppingsmatrix. De extatische energie schept de manifestatie van iets nieuws in de schepping. Als je die energie in het collectief kunt krijgen, kan het via samenklank worden afgetapt. Ik krijg steeds het beeld door van het hologram van de Christus en het hologram van de Magdala. Zij is de spiegel. Zij is de holografische spiegel en daarom vertelt ze mij steeds dat de dertien tonen van de schepping door de holografische spiegel gaan. Je moet door de spiegel gaan. Dat is allemaal wetenschappelijk materiaal. (…) Je hebt een trilling nodig die een intensiteit bereikt van de 13:13 codes van de schepping. Dat zijn de tonen die we [tijdens de reis van Frankrijk naar Israël] hebben ontvangen. Die harmonische tonen zijn zo belangrijk. Licht- en geluidsfrequenties creëren de waargenomen werkelijkheid via het grotere hologram. Het grotere hologram is niet alleen licht, maar ook geluid.

Er is een energiecentrum in de rechterhersenhelft dat via harmonische tonen op energieën van de Bron en de macht van manifeste schepping kan worden afgestemd. Dat bijzondere deel van de hersenen kan stralen of gedachteprojecties via de neuronen sturen om [de linkerhersenhelft binnen te gaan]. Die stralen worden in een impuls als frequentiecode naar de linkerhersenhelft gepulst. Er is een gebied in de linkerhersenhelft die de wiskundige formules voor perceptuele werkelijkheid draagt, zodat cognitieve waarneming wordt geschapen. [In de volgende doorgeving wordt dit centrum de perceptuele monitor genoemd]. Het gaat hierbij niet enkel om meetkunde maar om formules die uit lichtdeeltjesvormen bestaan die in fractals georganiseerd zijn en zich vanuit een impuls of een puls of een projectie beginnen te vermenigvuldigen. Als mensen bij voorkeur met hun linkerhersenhelft werken, kan deze de aard van de perceptuele werkelijkheid controleren. De meeste mensen hebben een verzameling patronen die als vroege patroonvorming is ingevoerd door de familie en de cultuur en die een bepaalde frequentie veroorlooft om zichzelf te organiseren in wiskundige vorm in het centrum van de hersenen. Ik zie dat deel van mijn hersenen nu recht voor mij. Begin 2 inch boven je oor en ga daar recht naar binnen naar het centrum van de linkerhersenhelft. Daar is het. Als je hetzelfde aan de rechterkant doet, kom je bij het creatiecentrum uit. Vroeg in de ontwikkeling van de hersenen is er een patroonvorming die plaatsvindt voordat het kind 1 jaar oud is. Het kind is blootgesteld aan de culturele projectie van wat de ouders zeggen en de cultuur ervaart. Alles wat het kind in het eerste jaar ervaart legt bij de meeste mensen een patroon vast. Het gaat om drie verschillende subniveaus van bewustzijn. Maar het is meer dan dat omdat de meeste kinderen in de vroege stadia van ontwikkeling een patroon creëren. Het is een wiskundige matrix van fractallijne velden die holografisch gevormd zijn door geluid en licht die door het kind ervaren zijn in het eerste jaar. Die wiskundige matrix zendt dictaten naar de lagere hersenen of de hersenstam. Dit bepaalt wat een mens nodig heeft om zichzelf als compleet te ervaren. Het zet een systeem van behoeften op.

Wanneer een individu met de natuur verbonden is en vanuit de liefde die door een familie gegenereerd wordt een ervaring heeft van zich veilig en bemind, heel en gezegend voelen en door de ouders wordt ondersteund, [kan een ander proces plaatsvinden. Die ervaring] veroorlooft de energie om zich met de rechterhersenhelft te verbinden waar de creativiteit is gelokaliseerd, omdat het een machtig energiecentrum bevat dat verbonden is met energie van de Bron, met scheppingsenergie en creatief potentieel en dat een vermogen vestigt voor het hologram om zich uit te breiden naar esoterische principes en creativiteit. Het is alsof de Stem van God via de rechterhersenhelft spreekt en die vibratie in geluids- en lichtfrequenties een pulsar frequentie in de bestaande [structuren van de linkerhersenhelft zendt]. (…)

De grootste evolutie van bewustzijn is de evolutie van gedachtevorm. De rechterhersenhelft is degene die in dat specifieke deel van de hersenen vibraties vanuit kosmisch bewustzijn ontvangt. Daarom kiezen zoveel mensen over de hele wereld ervoor om oude patronen te doorbreken. Het is een omwenteling van bewustzijn. Die mensen ontvangen vibraties van de kosmos die als vitale pulsar frequenties vanuit dat deel van het rechterbrein worden uitgezonden. Die frequenties creëren nieuw potentieel gebaseerd op duurzame holografische velden. Duurzaam omdat zij op universele wetten gebaseerd zijn en in balans verkeren met de Matrix van Schepping. Dat deel van het brein in de rechterhersenhelft ontvangt pulsar frequenties van kosmische elementen, scheppingselementen en Bron-energie. Er zijn myriaden effecten van lunaire frequenties in vergelijking tot solaire en stellaire frequenties en het niet-fysieke heelal en de foton-energie en vitale pulsar velden die een stimulus in de rechterhersenhelft creëren. Wanneer dit met een selecte groep individuen gebeurt, kan het via bewustzijn een kritieke massa en kwantumvelden bereiken, zoals die 144.000 waarover wij altijd spreken. Die 144.000 is een wiskundige code die bereikt kan worden. Die schept holografische projectie vanuit het scheppingscentrum in de rechterhersenhelft en doordringt op die manier dat centrum [in de linkerhersenhelft] dat holografisch de wiskundige codes organiseert die de projectie van cultuur, moraal, volksgebruiken, sociale structuren omvat en wat wel of niet geaccepteerd wordt.

 
 

Cellulaire vernauwing

 

 Loryn: Daarom is de elektrolytische balans zo belangrijk.

Judith: Massa mind control is ingevoerd via excessief zout want dat is niet elektrolytisch en het is niet van dezelfde samenstelling als zeezout. De sporen mineralen zijn vitaal voor het functioneren van de hersenen, maar gewoon zout zet de werking van neuronen terzijde, blokkeert neuronen. Extreme hoeveelheden zout in het lichaam vormen een neuronstopper en het gaat om het eenvoudige keukenzout dat in al ons voedsel en conserveringsmiddelen zit. Al dat zout hindert de neuronpulsen en daarmee de licht- en geluidsfrequenties die vanuit de rechterhersenhelft uitgezonden worden. Wat is er aan de hand wanneer iemand een sprong in evolutie maakt en niet terug kan keren naar het oude patroon? In het begin kunnen mensen bepaalde veranderingen ondergaan, maar terugglijden in het oude neurale patroon. Maar wanneer je een sprong in evolutie maakt en er een verandering in bewustzijn is, dan is er feitelijk sprake van een [nieuw] energieveld dat gevestigd is. Zij tonen het mij als een driehoekig patroon uit de scheppingsmatrix. Het juweel van bewustzijn in de pijnappelklier (pineal gland) zit in het centrum. Zij tonen mij een beeld van de hersenen met het centrum in de rechterhersenhelft en het centrum in de linkerhersenhelft en dan de medulla oblongata (zie plaatje). Bij elkaar vormt het een piramide. 

Vervolgens tonen ze mij de sleutel tot uitscheidingen van de klieren en het uitspuiten van die vitale levenskracht of elixir van de goden vanuit de pijnappelklier. Dat verandert het endocriene systeem en daarmee de biochemie van het lichaam. Dan wordt het allemaal biochemisch via de klieren, de hypofyse (pituitary) en de pijnappelklier. Vervolgens wijzigt het de scheikundige relatie van de cellen en het vermogen van de cellen om zich te openen. De geest is de holografische projectie, het lichaam de holografische projector en iedere cel is bewustzijn. Iedere cel is bewust, zodat cellulaire vernauwing (stenosis) optreedt wanneer de cellen enkel in staat zijn om patroonvorming te ontvangen van de leiding van de frequentiecode uit de wiskundige formules in de linkerhersenhelft. Wanneer je meer uitgebreide toestanden van bewustzijn binnengaat, schep je een nieuw frequentiepatroon in je lichaam die duurzaam en in balans met de universele wet is die een trilling van compassie is. Compassie is de sleutel. Compassie is de sleutel. Let op compassie op iedere manier in iedere ervaring. Bij iedere manier van waarneming, bij alles doe het met compassie. Omdat de trilling van compassie duurzaam is in de grotere Bron-energie van de scheppingstrilling van liefde die potentieel tot uitbreiding aanzet. Mensen komen werkelijk tot verruimd bewustzijn door hun geest lief te hebben, of via dood, geboorte of huwelijk. Dat is het moment waarop zich een nieuwe gelegenheid tot leven voordoet om zich te ontwikkelen op een nieuwe manier omdat er via die connectie van het hart het grootste potentieel, de grootste beschikbaarheid voor de trilling van het lichaam is om zich af te stemmen op Scheppingsenergieën van de Bron. Compassie is de brug. Compassie is de trilling die het grotere geheel in deze vloeibare en flexibele toestand houdt die de weg opent naar trillingen die gemakkelijk door de celwand stromen. Wanneer een individu in een hogere extatische staat van vereniging kan komen met de Geliefde via vereniging met de God-Bron, dan opent dat een frequentieveld in het lichaam dat de celwanden toestaat meer doorlaatbaar te worden, Wanneer de celwanden meer doorlaatbaar zijn, absorberen zij bewustzijn van de God-Bron. Als je je geest voor God gesloten hebt, doen zij dat niet. Compassie is de verbinding. 

Het membraam

 

 

Nu tonen zij mij het DNA en zij laten mij een DNA helix zien met de kleurcodering van verschillende DNA attributen die inherent of geschapen zijn. Vroeg in de patroonvorming bij een kind creëert het centrum in de hersenen (het linker centrum?) een wiskundige formule die het DNA veroorlooft op de aard van de werkelijkheid te reageren. Als je licht waarneemt en ontvangt, interpreteer je wat je ziet of hoort, en je handelt als respons op die interpretatie. Heel vroeg in de ontwikkeling van het brein ontvangen de neuroreceptoren, zelfs al in de baarmoeder, wiskundige imprints om DNA structuren of superstructuren te creëren. Daarom tonen ze mij nu hoe het DNA genetische RNA- en DNA-codes draagt. Tussen die genetische codes zit een ruimte, zoals de ruimte tussen de cellen, en die ruimte is de ruimte van het God-zelf. Er gebeurt nu veel met mij. Zij laten mij het DNA zien en ook het oorspronkelijke DNA dat samenkomt wanneer zaad- en eicel versmelten en de vermenigvuldiging van cellen begint. Vervolgens voegt input met de DNA-codes structuur en potentieel toe. Dat zou input zijn op wat het kind aan het ontwikkelen was, input dat sociaal en emotioneel van de ouders en de cultuur ontvangen wordt. Die moeders die fluit spelen voor hun baby’s brengen daarmee in het DNA een nieuw potentieel aan, een potentieel om toegang te hebben tot dat deel van het bewustzijn dat gewoonlijk afgegrensd is omdat het menselijk bewustzijn voor het grootste deel ontleend is aan functies van de linkerhersenhelft. Zij tonen mij de genetica, RNA, DNA en dan die kleine microfilm van energie die tussen de structuren van de genetische codes in ligt. Dat is het meest machtige aspect van DNA, omdat het een holografische film is. Er zit een holografische film in het DNA, Sean. Ik kan het DNA zien. Zij tonen mij de baby. Zij laten mij de vereniging van de zaadcel en eicel zien, de daarop volgende vermenigvuldiging van cellen en het DNA dat zich ontwikkelt uit de codes van die oorspronkelijke vereniging. Maar nu laten ze mij de holografische film zien die er net als een klein membraam uitziet.

Bepaalde frequenties drukken het vermogen van dat hologram omlaag. De meeste pulsen en impulsen werken vanuit een nauw continuüm aan beperkte sinus golfpatronen vanwege de aard van de input vanuit de genetica en de omgeving. Dat heeft alles te maken met de structuur die zich in het DNA ontwikkelt en de meestercode vormt voor de fysieke, emotionele en psychologische ontwikkeling van de foetus. Wanneer een kind aan geweld is blootgesteld, creëert het een dichte energie. De eerste drie maanden zijn van vitaal belang omdat de vermenigvuldiging van de cellen de lichtsnelheid overschrijdt en daarom niet tot lineaire tijd beperkt is. Het transcendeert het ruimtetijdcontinuüm en de snelheid van licht en geluid. Het gaat voorbij de grenzen omdat het in de eerste beginfasen van genetische ontwikkeling om een erg versneld tijdveld gaat. De entiteit, het lichaam, het vat dat de ziel en de geest gaat bevatten is [in de baarmoeder] voorbereid via alle input [van buiten] en het is [in de ontwikkeling] zo versneld dat het constant input van RNA en DNA ontvangt, maar ook input van het lichaam van de moeder en dat van de vader vanwege de cellulaire verwantschap met de genetische code en de trillingen van gedachtevormen. De gedachtevormen die de ouders hebben bepalen de ontwikkeling van de gedachtevormen van het kind op dat punt. Het membraam ontwikkelt zich het eerst. Het is de bouwsteen van het DNA. Maar dan schuift fysieke patroonvorming het vermogen van het DNA opzij om te reageren op dit membraam dat direct met de God-Bron verbonden is. Het ziet er als een membraam uit, maar het is een holografische film. Ik kan mij niet voorstellen hoe wetenschappers [momenteel] zouden kunnen weten dat het belangrijk is. Het ziet eruit als een membraam. Een kind is blootgesteld aan de trillingen van het hart van de moeder, het vrouwelijke principe van schepping. De man draagt meer bij tot de codering van de linker hemisfeer van de hersenen. De rechter hemisfeer is meer het vrouwelijke principe en de hartenergie van de moeder is de energie die ik kan zien. Het gaat niet enkel om de hartslag, maar om de hartenergie en het uitzenden van de compassie en de liefde die de moeder voor het kind heeft. Zelfs onder moeilijke omstandigheden. Het is instinctief zoals de vogeltrek, het is het moederinstinct dat pulsen zendt naar de hartenergie die helpt om de film te vormen of erbij helpt dat de film zichzelf in de genetische make-up vestigt. (…)

Iedere lichaamscel luistert. Zij praten nu over de kosmische frequentie. Die schept rijkdom (?). Omdat die trillingen de menselijke make-up en dat membraam binnenstromen. Dat schept lichtdeeltjesvorm met een hoger potentieel voor de scheppingsenergieën om via de trilling van compassie uitgezonden te worden, het is gevestigd via de hartslag en het moederinstinct. Dat is vitaal in de ontwikkeling van de hartenergie van mededogen en de Bron-energieën van de hartmatrix. De Goddelijke Liefde die coderingen toelaat voor doorlaatbaarheid van de cel en geest en voor meer flexibiliteit. Het wordt dan fysisch van aard, maar het is holografisch. Dit is de sleutel tot de Heilige Graal. Omdat de Grote Moeder van al het leven de grootste bron van compassie is. En zij brengt die puls naar ons over via ditzelfde moederinstinct wanneer zij ons omhelst. Het element van de Grote Moeder omarmt ons op dit moment met deze grote compassie. Het element van de Geliefde is het samenbrengen van de scheppingselementen van de Alfa en Omega in de polariteit van mannelijk en vrouwelijk. Dat schept een trilling die de grenzen van structuur en vorm in onze planetaire matrix overstijgt. Verslaving, gedragsstoornissen, alles kan gedragen worden door die trilling te openen in dat centrum in de rechterhersenhelft dat de pulsarvelden schept die deze doorlaatbaarheid van de cellen creëert. Via stimulatie van de pijnappelklier en de hypofyse dringt [die hogere trilling] het endocriene systeem binnen en wordt een onderdeel van de bio-energetische en biochemische functie van het lichaam. De chemie van het lichaam verandert op een bepaald punt. Dat begrijp ik nu. Maar ik word zo gefrustreerd omdat ik zo weinig onderwijs [op dit gebied] heb genoten. Ik kan wel het begin van dit alles zien waarom het is zoals het is. 

 

HERPROGRAMMERING VAN HET HOLOGRAM
 

 

Uit de transmissie van 20 februari 2008
 

 

Judith: Zij tonen mij het deel van de hersenen dat een wiskundige codering in de linker hemisfeer heeft die de parameters bepaalt voor acceptabel gedrag en perceptuele velden die worden toegestaan door de filter heen te gaan. Die wiskundige codering is gevestigd vanaf de vroege programmering van het DNA in de kindertijd en staat bepaalde frequenties toe om geïnterpreteerd te worden en blokkeert andere. Zij noemen dat deel van de linker hemisfeer van de hersenen de perceptuele monitor. Het is een vooraf gezet holografisch veld dat de neuronen veroorlooft om sensoren te erkennen en te interpreteren via het bestaande auditief en optisch zintuiglijke zenuwstelsel. Dat deel van de hersenen is gestructureerd om in het bijzonder gecontroleerd te worden door het groepshologram of de groepsgeest, het collectief, de sociale structuur, politiek, religieus en geografisch. Er zijn aspecten van geografie die minder ontvankelijk zijn voor licht en de zintuiglijke waarnemingen van spectrale velden van licht in gebieden waar er een extreem dicht holografisch veld is. Het blijft werken als een filter voor wat toelaatbaar is in de perceptuele interpretatie van frequenties via het wiskundige centrum dat lineaire structuur organiseert.

Dit bijzondere centrum in de hersenen wordt gebruikt bij gedragsmodificatie en is het gemakkelijkst onderworpen aan manipulatie door gedachtevormen op te leggen die bij het bio-energetische lichaam de gevoeligheid opzij kan schuiven van de respons op de universele wet en uitgebalanceerde natuurlijke elementen in de biochemie van het zenuwstelsel. Dit bijzondere deel van de hersenen kan gemakkelijk getriggerd worden door individuele gedachtevormen die afhankelijkheid van sociale structuur en interactie creëren. Dit creëert vorm die voorspelbaar is en de illusie dat je wezen beperkt is tot de beschikbaarheid van kracht. Dit bijzondere deel van de hersenen is in de grond ontvankelijk voor het ik-zelf en de overlevingsmodus. Omdat het voorgeprogrammeerd is met bestaande ideologieën, of ze nu fout zijn of niet, worden die ideologieën op neurologisch niveau gekoppeld [aan bepaalde delen van het brein?] waarbij de neuronen een illusoire afhankelijkheid creëren en de interpretatie van sociale aanvaardbaarheid wordt verward met het centrum in de hersenen dat vanuit de medulla longata en het lagere brein geregeerd wordt dat op overleving is gericht. Wanneer dit overlevingsinstinct neurologisch verbonden is met de koppeling [‘cross matching’] van neuronen, dan krijgt het hologram repeterende frequentiepatronen ingezaaid die holografische projectie genereren en stagnerende en rigide gedachtevormen in het collectieve hologram creëren. Dit bijzondere veld vermenigvuldigt zich in fractals en via het principe van de koppeling [‘cross matching’] van wiskundige coderingen wordt het interpretatiecentrum van de hersenen een instrument voor zelfvernietiging in gewoonte-response (…) die de boodschap afgeeft dat deze response de overleving dient. In feite is deze illusie doordrongen van een holografische formule die wiskundig van aard is en zichzelf alsmaar kopieert.

Dit vormt de basis voor holografische controle omdat dit veld wiskundig gemanipuleerd kan worden door frequentiepulsen die wiskundig gecodeerd zijn om een response teweeg te brengen die repeterend en overbodig is en niet op uitbreiding is gericht. Op die manier wordt de formule eindig. Dit inzicht is wezenlijk voor de aard en make-up van foutieve holografische projecties die voorzien zijn van patronen die de vrije wil en keuze alleen maar beperken. Logisch gezien heeft ieder individu keuzevrijheid maar deze zelfbeperkende wiskundige holografische formules veroorloven geen perceptie buiten een gevestigd holografisch veld dat wiskundig gezien niet logisch in elkaar zit, maar blijft werken als een programma dat de illusie van keuzevrijheid schept wanneer opties beperkt zijn door de macht van perceptie.

Dit hologram van sociale orde dat zelfvernietigend is op de planeet is in de grond van de zaak een organisch computerbrein dat zichzelf controleert via zelf opgelegde en zelf beperkende wiskundige holografische velden. Maar deze holografische velden worden nog steeds beïnvloed door de aard van de holografische schede in het DNA. (…) Het holografische veld dat we nu bespreken is stagnerend en ondoordringbaar en beperkt de uitwisseling van lichtdeeltjesvormen op cellulair niveau. Dus het individu dat holografisch op deze manier in een patroon en in deze wiskundige projectie gevangen is, kan momenten ervaren van verheffing en hoger bewustzijn via meditatie of een beleving van de natuurlijke wereld. Deze myriaden frequenties zijn in ionisch opzicht divers en de elektromagnetische impulsen die het holografische veld binnengaan en zij hebben een invloed op perceptie en openen nieuw potentieel. Maar afhankelijk van het meegevoerd worden door de wiskundige kopiëring van zelfbeperkende holografische principes kan het binnenstromen van lichtdeeltjesvormen en elektromodulaire en equi-elektronische balans in de elektronen moeilijk vast te houden zijn.

Een spontane gebeurtenis kan een opening creëren, maar om die te handhaven is een hele uitdaging voor de meeste mensen. Wanneer een individu een ervaring heeft die bewustzijn actualiseert, dan is er een massale instroom van lichtdeeltjesvormen die in elektromagnetisch opzicht homeostatisch zijn (in balans komen). Maar het opgesloten zitten in het andere veld wordt gedomineerd door positieve ionische velden. Wanneer de homeostatische trillingen het energiesysteem binnentreden dat licht en deeltjesvorm met een elektro-modulaire zenuwresponse verbindt, dan breidt de hele premisse van de perceptuele velden zich uit en herprogrammeert de holografische sensors. Op die manier ervaart het individu een doorlaatbaar veld van ontvankelijkheid voor kosmische frequenties. De kosmische frequenties die lichtdeeltjesvormen dragen die trillingen van Eenheid uitzenden worden het duurzaam frequentieveld voor de respons van het individu op zintuiglijke input. De interpretatie in perceptuele velden wordt gewijzigd als nieuw potentieel in sferische velden wordt geschapen die holografisch van aard zijn. Vanwege de aard van een hologram gaat het om het spiegelen van lichtstralen. Maar het grotere holografische universum is een sferisch hologram, niet een lineaire projectie. Lineaire holografische projectie is zelf beperkend en vatbaar voor verdraaiing.

Het universele hologram

De aard van het universele hologram is oneindig en zichzelf genererend. De meeste individuen interpreteren holografische velden vanuit één bepaalde vorm waaraan zij in hun logisch begrip zijn blootgesteld. Maar de aard van hologrammen en de perceptie van perceptuele werkelijkheid is een myriade aan licht- en geluidsfrequenties die door energievelden als door prisma’s gebroken worden. Het overstijgen van tijd en ruimte met gedachtevormen afkomstig van hen naar wie als de Meesters van het Universum verwezen wordt [kan alleen maar plaatsvinden als die gedachtevormen] binnengebracht worden via sferische holografische velden. Op die manier wordt het potentieel geschapen voor een oneindige, zelf genererende holografische bol die de opgesloten holografische Aarde aan straling blootstelt met trillingen van Eenheid en compassie. Er bestaat oneindig scheppingspotentieel in deze sferische holografische velden die in ultieme zin soeverein zijn. Soevereine energie is afgestemd op Bron-energie. Bron-energie is de God-Bron, de macht van ultiem scheppingspotentieel.

Dus als we zeggen dat het holografische brein nieuwe patronen krijgt, [dan betekent het dat] de sferische velden neurotransmitters vestigen die het zintuiglijke interpretatieve systeem in de neurosensors doordringen en een nieuw potentieel scheppen voor keuzevrijheid, soevereiniteit en verbinding door het binnenstromen van lichtdeeltjes met hoge snelheid die de dichtheid van het bestaande holografische programma doordringen. Deze doorgeving verklaart de aard van de paradigmaverschuiving vanuit het holografische en elektromagnetische perspectief. Het gewaarzijn van deze informatie is meer dan alleen maar informatie die verbaal vrijgegeven wordt. Het gewaarzijn van deze doorgeving is niet beperkt tot de verbale aspecten die jij hoort en interpreteert. Het doel van deze doorgeving is het op het niveau van zenuwen vestigen van een werkzame gevoeligheid in de holografische geest van het medium. Zij heeft het vermogen om tegelijkertijd in de rechter- en de linkerhemisfeer te vertoeven en heeft al communicatiepatronen gevestigd vanuit het creativiteitscentrum in de rechterhersenhelft die pulsar velden naar de wiskundige, holografische linkerhersenhelft projecteert. Deze energiesystemen werden gevestigd door haar mediumschap en doordat het DNA dat jullie drieën met elkaar delen onmiddellijk via jullie 3 perceptuele velden naar een triniteit is overgebracht. Die triniteit is de formule voor duurzaamheid in het grotere hologram. De sleutel tot het ontsluiten van deze lichtvelden wordt gevonden in het Graal-DNA in de holografische schede waarover gisteren gesproken is [= het membraam]. Hoewel alle elementen van de fysieke werkelijkheid holografisch zijn, bedenk dat er een verschil bestaat tussen een holografische cel en een holografische lens. De schede tussen de DNA-coderingen is een holografische lens. Daarin ligt de Lens van God, de Christus Lens, de machtige holografische lens die het God-zelf verbindt met schepping van holografische projecties die de aard van de werkelijkheid doordringen.