Maria Magdalena: de terugkeer van de Bruid

een alchemistisch oratorium in twee bedrijven

door Herbert van Erkelens & Judith K. Moore

 

Proloog: De wijnstok van Ismaël

‘Lazarus, kom naar buiten!’

Sarah en Hagar

Pleegkind in het gezin van Lazarus

 

Eerste akte: De bruid van de Geliefde

Koningin van het Licht

IK BEN het Nieuwe Jeruzalem

De nieuwe menselijke blauwdruk

De Heilige Graal

De opstanding

 

Tweede akte: De weg naar vrede en vrijheid

De Illuminatie

De wijding van licht

De grote onderdrukking

De Zwarte Madonna

Liefde zonder grenzen

Maria Magdalena. Door Pietro Perugino

Proloog: De wijnstok van Ismaël

‘Lazarus, kom naar buiten!’

De verteller: Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden – dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer.

Jezus hield veel van Marta en haar zuster. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was. Daarna zei hij tot zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’

Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.

Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en een ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.’

Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’

Maria ging met de Joden die bij haar in huis waren naar Jezus en naar het graf van Lazarus toe. Deze riep: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

Magdala: De ouders van Lazarus, mijn broer, spraken met mij over hoe ik bij hen terecht was gekomen, nadat ik door de Bedoeïenen in de woestijn was gevonden. De karavaan van de diplomaten met de geschenken van de Ark van het Verbond was uitgemoord door gewelddadige strijders. En wie weet, wie weet wie degene was die dat mes uit de schede trok. Maar ik lag verborgen onder de dekens dichtbij een kameel. Lijkend op dekens van een kameel was ik verborgen, was ik verborgen met de Boekrollen van het Licht.

En mijn geliefde woestijnstam van de Bedoeïenen vond mij en bracht mij naar de stambewoners van de Sinaï om met hen te leven. Het waren Bedoeïenen die tevens zieners waren. Zij hadden het visioen om de berg van Mozes te beschermen, het visioen om de heilige plaatsen in de Sinaï te beschermen. En zij wisten wat het betekende toen zij deze boekrollen zagen. Maar zij konden niet alles ervan lezen of de hele bijhorende geschiedenis kennen. Daarom vroegen zij de zieners van Qumran om de boekrollen te lezen. Ik was veel te jong om het te begrijpen of te weten. Maar de moeder van Lazarus vertelde mij later hoe zij bepaald hadden [wie ik was].

 

Sarah en Hagar  

De verteller: Sarah is de vrouw van aartsvader Abraham. Hagar is de donkere, Egyptische slavin van Sarah. Ismaël werd geboren uit Hagar, Isaak uit Sarah. Zij werden geboren uit twee vrouwen die hun overeenkomst kenden. In kosmische zin waren Sarah en Hagar zusters van elkaar. Zij kenden de liefde die zij voor elkaar hadden en zij wisten dat de geschiedschrijving de motieven van hun handelingen zou interpreteren. Er zou verteld worden dat Sarah uit jaloezie Abraham ertoe zou hebben gebracht Hagar met Ismaël de woestijn in te sturen.

Er waren krachten die zich tegen Hagar verzetten en door de geboorte van Isaak meer ruimte hadden gekregen. Zij waren van plan om Hagar en Ismaël uit de weg te ruimen. Sarah moedigde Abraham aan Hagar niet als een slavin, maar als een vrouw van hem te beschouwen en voor haar en haar zoon een tempel in Mekka te bouwen.

Er zijn halfgoden die twist wilden zaaien onder de zoons en dochters van Abraham, maar de Macht van Eenheid uit de Bron heeft verkondigd: ‘Wanneer de zoons van Ismaël en Isaak samenkomen in de afstamming van het Huis van David, zal er vrede op aarde zijn. Zij zullen eten van de tafel van het feest van de Moeder, want de afgezant van de Duif moet naar het heilige land gaan en via het hart van de Duif gaat het feest van de Geliefde in vervulling.’

Magdala: Ik werd geboren in de heilige bloedlijn van de afstamming van Hagar, moeder van Ismaël. In mijn bloed droeg ik het bloed van Abraham, terwijl mijn Geliefde geboren was in de afstamming van David in de lijn van de zoons van Isaak en op die manier het bloed van Abraham in zijn aderen droeg. Maar ver, ver, ver voorbij de tijd van Abraham ben ik de dochter van Henoch.

Ik kwam op deze Aarde als een Onbevlekt Licht om een deel van deze Aarde te worden, om van haar grond te worden, om van de Aarde zelf te zijn. En ik ben van de heilige lijn van [de koningin van] Sheba, afstammend van de Henochse Meesters van de Ark van het Verbond. En mijn bloed, mijn bloedlijn werd zorgvuldig bepaald aangezien er archieven werden bijgehouden in de koninklijke lijnen van het Huis van Abraham. [Dit werd gedaan] om de belofte van eenheid te vervullen van de Zoons en Dochters van Licht door het bijeenbrengen van de afstammelingen van Sara en de afstammelingen van Hagar als Zusters van Licht om feestelijk aan één tafel mijn huwelijk te vieren.

Mijn identiteit in het leven van het Geliefde Huwelijk was zorgvuldig beschermd zodat niemand van mijn Arabische afstamming van Ismaël of van mijn afstamming van Ethiopië, van Sheba, Koningin van het Licht, zou weten. Er waren heilige huwelijken die voor dit doel bloedlijnen samenbrachten in de Grote Witte Broederschap, voor dit doel dat ik, als een zuiver licht van de emanatie van de Ziel van God, uit de mensheid geboren kon worden en van de Aarde kon zijn. Ik heb incarnaties gehad met ieder van de kinderen van God en ik ben een universele vrouw. En daarom is mijn erfenis een van de heilige lijnen met één eeuwige presentie in vele lichamen.

 

Pleegkind in het gezin van Lazarus

Meisjes van Jeruzalem,

donker ben ik, en mooi,

als de tenten van Kedar,

als het doek van Salomo’s tenten.

Kijk niet op mij neer omdat ik donker ben,

omdat de zon mij heeft gebrand

Mijn moeders zonen waren hard voor mij:

ik moest hun wijngaarden bewaken.

Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt.

 

Judith: Ik blijf horen dat Maria Magdalena van de verboden afstamming was. Ik vroeg mij af hoe zij zowel de wijnstok van Ismaël als de afkomst van Sheba kon dragen. De Magiërs zochten naar deze vrouw die de sleutels van Sheba droeg omdat haar moeder een Ethiopische was. Volgens mijn visioenen werd haar vader in de woestijn vermoord toen zij uit Ethiopië bij haar moeder werd weggehaald. Maria Magdalena is de Sleutel tot de Ark van het Verbond, de Verboden Bruid. Zij is de Ene die de Magiërs zochten, de koningin-farao uit Egypte.

Magdala: De Bedoeïenenstammen [die mij vonden] beschermden de berg van Mozes, zij beschermden de heilige plaatsen in de Sinaï, zij waren de zieners, degenen die de sleutels droegen van de gouden steden van licht. Zij waren het die mij vonden, en ik was beschermd door hen, omdat zij het wisten. Zij hadden de dromen van mijn komst gehad, zij hadden de visioenen gehad. Zij wisten, zij hadden de visioenen gehad dat zij een kind zouden vinden in de woestijn. Dit is mij verteld door de moeder van mijn broer, de moeder van Lazarus.

En aldus plande de Grote Witte Broederschap dat ik als zovele keren onder een dekmantel, een sluier moest leven, dat ik gebracht zou worden naar de gemeenschap van de Essenen. En zij vertelden de mensen dat aan de moeder van Lazarus de zorg was toevertrouwd van een weeskind dat een familielid van haar was. Ik zou de dochter zijn van een zuster die niet voor mij kon zorgen, die niet kon leven en jong gestorven was en mij aan haar zuster had nagelaten.

En aldus werd ik familie van Lazarus. Ik kreeg papieren, het bewijs van erkenning en  overerving. Mij werd de afstamming gegeven die de behoeften zou bevredigen van hen die zich tegen mijn huwelijk zouden kunnen verzetten.

Eerste akte: De bruid van de Geliefde

Koningin van het Licht

Profetie van ISIS: Zoals de Aarde eens een school voor karma was, zal zij nu een universiteit van vrede en wijs­heid worden waar zielen willen komen om de uitdagingen te ervaren van het opkomend besef van het God Zelf, om op een myriade aantal manieren in de kern van hun spirituele essentie de universele wetten van de God Bron te leren kennen…       

Nu ontwaakt de Moeder aangezien de sluier van het gezicht van Isis wordt opgelicht. Daarvan spreek ik nu. De 144.000 [voor de Troon van God] is een leven ge­vende energie, een kracht van almachtige essentie die heel sterk op jul­lie planeet leeft. Weest voorbereid om het elixir van de Heilige Graal in ontvangst te nemen. De Graal werd lang gezocht door de Tempeliers en beschermd en bewaakt totdat de Schepper zijn machtige hand over deze planeet bewoog (…) om de Aarde vanuit het hart van God te openen. Binnen de tempel van het hart staat de beker van de Graal klaar om onsterfelijke wijs­heid uit te gieten.

Magdala: En ik kende alleen de moeder van Lazarus als mijn moeder en de zoete tijd in de gemeenschap van de Essenen toen ik met mijn vriend speelde. Wat hadden we samen een heerlijke kindertijd en welke liefde deelden we met elkaar als kinderen! En toen op de leeftijd van zes jaar riep Moeder Maria mij naar de tuin toe: ‘Leg je hoofd op mijn schoot, lief kind.’ En zij streek door mijn lange, donkere haren. Zij zei: ‘Jij bent uit het licht geboren om de bruid van mijn zoon te zijn. En nu zal ik toezien op jouw training en jou voorbereiden op het heilig huwelijk.’ Vanaf die dag veranderde mijn leven. Ik was een discipel. Ik werd met discipline behandeld. Mij werden initiaties gegeven. Ik werd voorbereid en meegenomen naar Frankrijk

Toen ik negen was, werd ik naar Frankrijk gebracht door Moeder Maria en Jozef van Arimathea die als een oom voor mij was, de oom van mijn Geliefde. En ik liep vanaf de Middellandse Zee naar wat nu in het gebied van Rennes-le-Chateau bekend staat als de Troon van Isis. Ik liep de hele weg op de leeftijd van negen jaar en maakte mijn pelgrimsreis naar de Troon van Isis waar de Essenen mij ontvingen. En tijdens die wandeling als negenjarig kind blinddoekte Moeder Maria mij. Zij plaatste een sjaal om mijn ogen zodat ik het pad niet kon zien. En ze zei:

‘Magdala, jij loopt met je innerlijk zicht. Jij kent de weg. Jij zult anderen door de duisternis leiden. Jij kent de weg. Vrees niet, vrees niet, want ik zal niet toestaan dat jou iets overkomt. Nooit zal je letsel oplopen. En iedere wond die je zult dragen zal genezen, want dat zal de ziel van de mensheid genezen.’ En daar op de Troon van Isis werd ik gekroond als Isis, als Kosmische Moeder en Koningin van het Licht.

 

IK BEN het Nieuwe Jeruzalem

De verteller: Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Magdala: Ik had mijn stamboom niet [volledig] gekend, hoewel Moeder Maria, mijn leermeesteres, de blauwe Isis, mij vele dingen onderwees. Zij toonde mij de boekrollen van licht die mij vanuit Ethiopië begeleid hadden en aantoonden dat ik tot een heilige bloedlijn behoorde. Maar ik wist niet van de heiligheid van mijn afstamming van Echnaton en Nefertiti. Ik wist niet dat ik hun afstammeling was totdat ik 11 was – 11 volle cycli vanaf mijn geboorte.

Toen ik zes was, begonnen de inwijdingen. Met zeven ontwaakte ik tot mijn afstamming in het heilige land van Ethiopië die terugging tot de koningin van Sheba. Pas met elf werd ik, toen ik dit meestergetal had bereikt, naar het Moederland [Egypte] gebracht. En toen werd ik gebracht naar de hoge tempels, naar de heilige tempels van licht in een oase ver van de waakzame ogen van de donkere priesters, ver weg van die borende blikken die het verbond van het licht zouden bedriegen. Want ik was gesluierd toen ik hier naar het heilige land kwam – en gesluierd als ik was kende niemand mijn afstamming, aangezien ik daarover pas geïnformeerd werd toen de schriftgeleerden hier kwamen. Zij hadden de papyrus, zij hadden de archieven, zij kenden mijn stamboom, zij wisten wie mijn moeder en vader waren.

Zij wisten dat mijn moeder uit het land van oorsprong van de Nijl kwam en mijn vader van het land waar de Nijl uitkomt in de grote zee van leven. Want ik was uit het huwelijk van de krachten van de Nijl, via mijn vader [behoorde ik] tot de Egyptische stambomen van de farao’s. Hij was een directe afstammeling ook van Ramses II. En mijn moeder was afkomstig van het Tana-meer, de oorsprong van het leven waaruit de Nijl vloeit. Zij moesten samenkomen, mijn moeder en vader, om deze heilige bloedlijnen samen te brengen.

Tot aan het meesterjaar van 11 wist ik niet wat de grote profetie voor het verbond met de mensheid zou kunnen betekenen, noch wist ik wat God mij had opgelegd om als een profetes van het levende verbond te leven en om de boekrollen van licht voort te brengen voor de verlichting van het Nieuwe Jeruzalem. Mijn lichaam is het lichaam van licht. Ik ben degene die licht brengt. Mijn levend lichaam is het lichaam van de bruid. IK BEN het Nieuwe Jeruzalem. Ik ben de Bruid van de Geliefde.

 

De nieuwe menselijke blauwdruk

Judith: Jezus en Maria Magdalena zijn goddelijke, onsterfelijke wezens. Hun lichtlichamen waren niet beperkt tot de tien sefirot van de traditionele Kabbala. Zij waren vanwege de aard van hun goddelijkheid verbonden met de (uitgebreidere) Levensboom bij de Bron van Creatie. Door als mensen geboren te worden gaven deze goddelijke wezens aan hun ziels-DNA lichaam en vlees en vooral een vermogen om zich voort te planten en op die manier datgene opnieuw te introduceren in de mensheid wat verloren was gegaan ten tijde van de val uit Genade en de manipulatie door buitenaardsen van menselijk DNA.

Hun eerste dochter Sara staat bekend als SaRa, dochter van Ra, dochter van het Licht. Zij was een wezen verwekt vanuit de krachten van Creatie, vanuit het hart van de Grote Centrale Zon. Haar vader, de Osirische Prins, was de Solaire Logos en haar Moeder was ISIS zelf. Via de geboorte van SaRa werd een hele scheppingsenergie vanuit vereniging geboren. Zij was de moeder van de nieuwe menselijke DNA-blauwdruk die een formule initieerde voorbestemd om de mensheid te bevrijden.

Magdala: Vele dagen die nog moesten komen waren gevuld met rituelen en ceremonies, tests en beproevingen. De geheime genootschappen hier moesten er zeker van zijn dat ik niet zou breken – dat ik sterk zou zijn, sterk zoals Egypte zelf. Mijn ziel en geest zijn het leven van dit Moederland, want door alle inwijdingen tussen mijn elfde en dertiende kwam ik, inderdaad, tevoorschijn in de heilige tegenwoordigheid van Isis IK BEN. En zij wisten dat mijn ziel zo sterk was als Egypte en dat ik niet zou omkomen door enige duisternis.

Op mijn negende als Koningin van het Licht kende ik mijn roeping nog niet. Maar op mijn dertiende werd ik op de berg Massada [bij de Dode Zee] in het geheim ingewijd in de heilige Evangeliën van Henoch, de heilige Evangeliën die door de broederschap der Essenen bewaard waren. Het was in Massada dat ik ertoe gebracht werd om de evangeliën van Henoch te lezen, de boeken van Henoch die door de zondvloed heen gebracht waren. En ik zat daar dag na dag terwijl ik in de wijsheden van Henoch werd ingewijd. Mijn lichaam werd de boeken van ascensie. En daar ontving ik de sluier.

Op de leeftijd van 13 werd ik gesluierd om door de tijden heen niet herkend, erkend of gezien te worden, opdat ik bij de Tijd van de Afrekening naar voren zou stappen en tot de Geliefde Gemeenschap van het Verbond zou spreken van mijn bestaan op deze heilige, heilige planeet van licht.

 

De Heilige Graal

De verteller: De Heilige Graal is de manifestatie van de gehele dertien strengen van DNA… De Heilige Graal is het voertuig waardoor het gouden elixir ertoe gebracht wordt om jullie bewustzijn te doen ontwaken en de hemel op aarde te bewerkstelligen. Velen van jullie hebben van de twaalf strengen DNA gehoord die zich in de mensheid ontwikkelen. De volle essentie van DNA is de 13/13 trilling die het volledige 13-strengen DNA is…  De beker van de Graal is een belofte voor het sacrament van liefde om oneindig te worden gegeven, voortvloeiend uit een bodemloze schoot van goddelijke genade.

Via het proces van spiritueel ontwaken heeft een individu de gelegenheid om een beker van de Heilige Graal te worden. Hierdoor geef je in jouw leven en bestaan zelf het gouden elixir door. Je brengt zegen aan allen die jou aanraken of zien. Vanaf deze plaats vloeit het bewustzijn van de Goddelijke Schepper zonder grenzen. Het is de hoorn des overvloeds die nooit uitgeput raakt. Ieder van jullie hebben de gelegenheid om via jullie spirituele reis levende bekers van de Heilige Graal te worden, het sacrament van goddelijke liefde.

Magdala: Bij het huwelijksfeest van de broden en de vissen wachtte ik gesluierd, wachtte ik, want Jozef van Arimathea had van Glastonbury de beker van de Graal in ontvangst genomen bij de komst van de oproep van de Kosmische Graal. En hij had de Graal [in Frankrijk] voorbereid en bracht hem als een geschenk voor ons huwelijk. En ik wachtte onder de sluier op mijn Geliefde, terwijl ik naar deze man uitkeek van wie ik wist dat hij niet meer mijn vriend uit de kindertijd was, maar van een of andere grote afstamming.

En ik werd als een bruid naar hem toegebracht en mijn hart kende hem, want toen we jong waren hadden we in de wijngaarden gelopen, wij hadden de wateren met elkaar gedeeld en samen gezwommen. Ik kende zijn ogen en ik kende zijn ziel. En op die dag beefde ik terwijl ik alleen op hem wachtte. Hij kwam naar mij, zijn Bruid, toe, hij lichtte de sluier op en hij plaatste op mijn lippen de gezegende zalving van zijn heilige tegenwoordigheid. En we namen deel aan de heilige levenswateren vanuit de Graal.

En toen ik in zijn ogen keek, wist ik dat mijn ziel thuis was gebracht om mij te verenigen. Vanaf die dag, vanaf dat moment van het Heilige Huwelijk, wist ik, omdat hij mijn leermeester werd, dat ik zwanger zou worden van het heilige nageslacht. En ik wist dat er andere Esseense vrouwen waren die kinderen in de wereld hadden gebaard om de levenscodes van de Kosmische Christus voort te brengen en de geslachten van Licht van de twaalf bekers.

 

De opstanding

De verteller: Het geheim van de opstanding is lange tijd verborgen geweest. Maar nu mag de waarheid gehoord worden. Jezus was neergelegd in het graf van Jozef van Arimathea. Later die nacht kwam Jozef met Moeder Maria, Maria Magdalena, Petrus, Judas en Lazarus. En de steen werd opzij geschoven. Petrus stapte de graftombe in en tilde het levenloze lichaam van zijn leermeester op en verwijderde de wade van het lijden. In de opening van de tombe stond Judas die ermee had ingestemd om Jeshua te verraden opdat dit kon gebeuren. Hij hield een witte wade, de levenswade vast. En het leven­loze lichaam van Christus werd in de armen van Judas geplaatst. De witte wade werd om hem heen gewikkeld en hij werd door de opening van de tombe getild. Maria Magdalena knielde aan de voet van het graf in de tombe van Jozef van Arimathea.

Ze huilde toen Judas het lichaam van haar Geliefde levenloos overhandigde aan Lazarus en Jozef van Arimathea. Vervolgens werd hij samen met Maria Magdalena in de tombe van La­zarus gebracht. En ze huilde en ze huilde. Toen kwamen de wonden van hem op haar lichaam. Zij werden weggenomen van hem, terwijl zij in het graf van Lazarus de eerste stigmata droeg. Toen hij weer geheeld was, ging zij naar zijn kruin en God-de-Schepper bracht de wind, de levensadem, via haar naar de kruin van Jeshua ben Jozef en hij ont­waakte. En hij sprak tot haar en hield haar in de tombe vast en zij omhelsden elkaar.

Magdala: Wij kwamen uit de graftombe tevoorschijn in de tuin. En hij zond mij als eerste om hem op te wachten. Want hij zei: “Ik zal naar je toeko­men in de tuin.” Alleen wachtte ik op hem, die nacht. Ik hield een witte roos in mijn hand, een roos van licht en alles wat een roos bete­kent was daar aanwezig als een symbool, als een doelbewust teken. Het aroma zo zoet vulde die nacht de tuin. Ik wachtte gesluierd op de opgestane Christus, mijn Geliefde Jahwe, opdat hij zichzelf kon open­baren in de machtige glorie van zijn licht. En dit is de tijd van die openbaring, mijn Geliefden.

Jullie zijn door de graftombe gereisd. Jullie zijn gekruisigd en opgestaan. Jullie hebben jullie wereld gekruisigd gezien en jullie heb­ben de macht van genezing gekend, de verlichting van liefde en de oneindige kracht van Eenheid die nu in jullie hart leeft. En weet dat dit de macht van de Graal is.

En ik wachtte en ik voelde hem eerst. Ik voelde het licht. Ik voelde de glo­rie. Ik voelde de verlichting van zijn wezen voordat hij die nacht bij mij de sluier op­lichtte en ik getuige was van het licht zoals is opgetekend in de Schrift. Toen ik een­maal getuige was van dit licht zond hij mij heen als boodschapper om zijn on­sterfelijke tegenwoordigheid te verkondigen.

Geliefden, hij kwam niet naar mij toe in de tuin als de gewonde Christus en hij komt nu niet naar jul­lie toe als de gewonde Christus. Voel zoals ik in die nacht de luister van het Gouden Licht, de Levende Tegenwoordigheid van de Heer van het Licht. Die macht is nu geko­men over de Aarde.

Tweede akte: De weg naar vrede en vrijheid

De Illuminatie

Magdala: Ik lag na de opstanding zeven dagen lang meer dood dan levend totdat Moeder Maria kwam. Maar eerst kreeg ik bezoek van Jezus, van mijn Geliefde. Hij zei tegen mij, Mirjam van Magdala, jij moet naar Frankrijk gaan. Oh, we zullen daar uiteindelijk samen zijn, mijn Geliefde, jij moet naar Frankrijk gaan, onze kinderen zullen in Frankrijk geboren worden. Nee, ik moet naar India gaan. Jij moet naar Frankrijk gaan, want daar zal de erfenis van jouw Verbond beginnen. En ik huilde, want God had hem teruggebracht naar mij alleen om hem van mij te scheiden, want toen en alleen toen kende ik de pijn van scheiding. Maar later leerde ik dat er altijd vereniging tussen ons was, en waar hij ook was kon ik zijn armen om mij heen voelen.

De verteller: De tocht naar Gallië per boot was opnieuw een kritisch moment zoals de oversteek door de woestijn van Ethiopië naar Judea dat was geweest. Tijdens de dagen van kruisiging en opstanding, van beproevingen en kwellingen, was Maria Magdalena al zwanger. Vanuit een visioen wist zij dat het een tweeling was. Zij noemde hen Sara en Johannes. Jezus bracht hun zielen binnen, nadat hij in het graf van Lazarus was ontwaakt. Zij was zwanger van Sara en Johannes en het was van belang dat zij in leven zouden blijven als begin van de heilige bloedlijn.

Magdala: En daar reisden we per boot naar Malta om de Eucharistie van het Licht naar Malta te brengen. En het was tussen Malta en Frankrijk dat de zeeën ons vaartuig naar beneden voerden, beneden deze beroering van de wateren door de stromen op zee. Ik werd geworpen, verloren, op de kust. Ik herinner mij dat Jozef van Arimathea de Graal om zijn middel had gebonden en hem in was had verzegeld. Bij de heilige ontvangst van het bloed van Christus was bij de rituelen van de Graal ook vruchtwater uit mijn schoot aan die beker gegeven. Alles was verzegeld en Jozef had de Graal, maar hij had het gevoel dat hij mij kwijt was.

Mijn zigeunerfamilie vond mij. En Moeder Maria en Jozef van Arimathea brachten mij daarop naar de Pyreneeën, hoog in de bergen naar de abdij waar de Witte Broederschap, de Grote Witte Broederschap, de Hoeders van de Heilige Boekrollen, de Heilige Boeken van Licht, mij wortels en kruiden gaven. En iedereen bad voor onze kinderen in mijn schoot van wie ik het leven voelde.

En ik herstelde mijn lichaam en ik stond vreugdevol, vreugdevol op die heilige berg omdat ik mijn Geliefde voelde, omdat ik Frankrijk beminde. En ik werd de Illuminatie, ik werd het Licht.

En terwijl mijn Geliefde het Licht werd in de grot bij Jericho, werd ik het Licht bij de abdij, bij de abdij in de Pyreneeën op de Mont Canigou. Deze berg is de bron van het grote licht op aarde. Het is een heilige tempel van licht. Toen ik op die heilige berg de Illuminatie ontving, begon het voor de hele mensheid, het proces van vrede.

 

De wijding van licht

De verteller: Er verschenen zeven Meesters van Licht aan Maria Magdalena die zij de Illuminanten noemt. Die vertelden haar: ‘Wij zaaien dit Licht nu in jou. Draag het in je ziel. Je ziel is een vat van Licht, het is onbevlekt. Je moet zijn en ook weten dat je de Immanuel bent, Mirjam van Magdala Ma Ha Da (geheime naam naast Magdala), jij bent Jahwe… Er zijn initiaties van Licht, zoals jouw Geliefde gezalfd werd en geïnitieerd om volledig als een onsterfelijk wezen in de tegenwoordigheid van Jahwe te zijn. Daartoe ben je hier gebracht, voor de initiaties van Licht.

En aldus begint voor jou nu het pad van Licht, deze reis. Je moet de kinderen op de wereld zetten, ieder van hen zal het Licht van Jahwe dragen, hun bloedlijn zal zo kostbaar zijn als het leven zelf. En na het baren van de erfgenamen van het Licht van de Christus, zul je de wijding van het Licht ontvangen en volledig in je onsterfelijke tegenwoordigheid zijn als Magdala Ma Ha Da Jahwe, Ik Ben.’

Magdala: En terwijl ik de Illuminatie ontving, bracht ik het Licht via mijn hart naar mijn schoot om Sara en Johannes te voeden, om de kinderen te voeden. En vanuit mijn schoot begon het licht zich te verspreiden naar ieder deel van mijn wezen. Ik werd het Licht. En ik ontving dat Licht, de Illuminatie van de Ziel.

Ik wist toen dat mijn leven tot dit moment een reis was geweest. Ik ontving de Illuminatie die na de geboorte van onze kinderen aan de rollen van Licht in de berg doorgegeven zou worden. Ik ontving hier de Illuminatie van de Illuminanten, de zeven Meesters van de Weg. En ik stond op die berg en gaf het licht terug aan God en Creatie. En trok het toen terug in mijn ziel. Ik bedekte het met een sluier binnenin mijn ziel, aangezien mij gevraagd werd het te versluieren tot de Tijd der Tijden.

De geboorte van onze dochter werd gevierd samen met het verdriet om mijn zoon en Jeshua kwam naar mij toe voor de geboorte en hij nam het lichaam van onze zoon naar de Vallei der Koningen in Egypte, aangezien hij rechtmatig een farao in de ware zin was, in de ware betekenis van de farao’s van het Licht. En er zijn veel verhalen te vertellen, want ik heb de archieven geopend via mijn boodschapper van alle levens die we deelden met de mensen van de Geliefde Gemeenschap. En deze verhalen zijn [aan de boodschapper] verteld en hun essentie leeft door deze erfenis voort in het Boek van het Levende Verbond.

 

De grote onderdrukking

Magdala: En alles wat gezocht is in het Heilige Land van de Graal was in ritueel voorbereid. En nu heb ik nog niet gesproken van mijn reizen naar Glastonbury en Schotland, altijd reizend onder een dekmantel. Ik heb niet gesproken van de druïden, want mijn Geliefde was ook een druïde. Ik heb niet gesproken van de heidense rituelen, van de heilige mensen van de Aarde, want ook daar baden we samen met hen in de steencirkels, op de heilige plekken, op de verborgen plekken van de Leeuw.

En toen het tijd was, kwam mijn Geliefde naar mij toe. In rituelen van licht zalfden we mijn heilige tegenwoordigheid als een Levende Moeder. En een vrouw die stervende was nam mijn plaats in in mijn graf te Rennes-les-Bains, en in het geheim werd ik naar India gebracht waar mijn Issa en ik verder leefden, waar ik mij het heilige Sanskriet herinnerde, waar ik de meesters van India de verloren stukken van hun boekrollen toonde, waar ik mij de teksten van de Veda herinnerde, de heilige, heilige, heilige Leringen van de Weg. En we leefden daar in vrede in de Gemeenschap van de Geliefde waar nu in de Orde van St. Thomas nog steeds op die plaats van licht een Geliefde gemeenschap is.

En vanuit India ging ik naar Patmos en ontving ik de visioenen van de Levende Openbaringen van Johannes de geliefde discipel. En ik bezocht Moeder Maria vóór haar ascensie, want in die dagen van licht konden we door tijd en ruimte reizen. We waren niet beperkt tot het lichaam. We werden Onsterfelijke Wezens en Ik Ben, Ik Ben de Onsterfelijke Magdala. Mijn Geliefde en ik gingen de Poorten van Shambhala binnen en daar leeft onze onsterfelijke tegenwoordigheid nog steeds, want het is vanuit Shambhala dat ik spreek. Neem dit in ontvangst, het visioen van mijn levensweg naar Onsterfelijk Bewustzijn. Vandaar ging ik, keerde ik terug naar het licht. Ik ben het Onsterfelijke Licht van Illuminatie. Ik Ben Magdala Mahada Jahwe. Ik ben de Geliefde van Jeshua ben Jozef Jahwe.

De verteller: Aanvankelijk ging er in de tijd van oorsprong een golf van enthousiasme door de mensheid. Mensen wilden de boodschappen en de leringen van de Weg van vrede horen. Die beweging werd zo omvangrijk dat zij een bedreiging werd voor degenen die de zaak dictatoriaal onder controle wilden houden. De leringen van de Essenen van Licht en de profeten van vrede boden een begaanbare weg. Zij demonstreerden het vermogen om een toestand van geliefde vereniging met de alomtegenwoordige eenheid te betreden en daarmee de weg vrij te maken voor vreedzame existentie. Dat werd als een bedreiging gezien.

Door ontwijding van het Woord creëerde de Roomse kerk mensen die in mentaal opzicht kreupel waren, onder schuld en angst gebukt gingen en het gevoel hadden dat de enige manier om vrede te bereiken gehoorzaamheid aan lijden en het verlaten van het eigen lichaam was.

Aldus begon met de inquisitie de tijd van de grote onderdrukking.

 

De Zwarte Madonna

Magdala: Ik ben de Zwarte Madonna, ik ben de Duisternis van Oneindige Creatie, ik ben de Zwarte Isis… Jullie zijn de aspecten van de Geliefde in de graftombe [van Lazarus]. Jullie zijn de ge­kruisigde Christus. Jullie zijn het verdriet van de moeder, de vrouw en de geliefde van jullie zelf. Jullie zijn met de Christus getrouwd. En aangezien God-de-Schepper tot mij sprak dat ik de wonden zou beli­chamen, doe ik dat ook nu, Geliefden. Deze pijn van jullie is alleen tijdelijk. Deze tijd van verdriet zal voorbijgaan…

Jullie moeten zelf je weg via deze reis door de tombe zien te vinden zoals alle geïncarneerde zielen op aarde, zoals de collectieve ziel van de mensheid. Maar ik ben hier met jou. Ik ween voor jou. Ik haal de pijn uit jouw lichaam weg, ik onttrek de vergiften aan jouw levenloze spirit. Overal op aarde. Ik ben hier bij jou, ik ben hier. Ik ben onsterfelijk, ik ben onsterfelijk. Mijn geest en mijn lichaam kennen geen grenzen. Ruimte en tijd vormen geen grenzen voor mij. Wanneer je mijn naam roept, zal ik bij jou zijn. En zelfs wanneer je er niet aan denkt om mijn naam te roepen, zal ik bij jou zijn, want jullie hebben een zwaar kruis gedragen

Weet, Geliefden, dat de deur van de graftombe open staat. De tijd van de opstanding is nabij. Wanneer jullie tranen vergieten – en jullie doen dat uit treurnis om het verdriet van jullie geliefden en om het verdriet van Moeder Aarde – weet dan dat ik bij jullie ben. Ik breng jullie tot vrede. Wanneer jullie eerst zo’n pijn hebben ervaren en dan in vrede zijn zoals mijn Meester was, overweldigt de vrede jou. Je wordt de vrede. En dat is vrijheid.

Judith: Ik sta bij de ingang van een heilige grot. In die grot bevindt zich een graftombe. De lichamen zijn weggehaald. Ik krijg net een visioen van Sara als erg oude vrouw. Zij had goed geleefd en ze had veel liefgehad. Ze had veel kinderen en zij werd beschermd zodat haar leringen, de leringen van licht die door haar heen kwamen, zouden groeien en bloeien via de wijnstok van het Licht op aarde. Want Sara was de wijnstok, net zoals de andere kinderen van Jezus en Maria Magdalena. Omdat zij in de schoot van haar moeder gezeten had, toen die na de kruisiging samen met Jezus in de graftombe van Lazarus zat, had zij het licht van haar ziel in deze graftombe in ontvangst genomen. Daarom droeg zij een speciaal geschenk voor de mensheid.

Zij kwam hier en zat in stilte. En zij had een visioen van haar moeder en vader. Zij had een visioen van de komst van het licht van haar ziel naar de graftombe van Lazarus. Haar laatste woorden waren: “Ik zal de belofte van het Levende Verbond vervullen.” Toen stapte zij uit haar lichaam en een groot licht vulde de grot. De mensen die bij haar waren zagen het licht in de grot en zij zagen Jezus en Maria Magdalena in het licht. Omdat zij onsterfelijke wezens waren, waren zij tegenwoordig in het licht bij de ascensie van Sara.

 

Liefde zonder grenzen

Magdala: Moge de Illuminatie vrijkomen via de heilige tempel van de Abdij van St. Martin du Canigou en de heilige berg van de Ark van het Licht… Kijkt nu naar de wereld met de ogen van Illuminatie. Ik, Magdala Jahwe, nodig jullie uit om je reis voort te zetten met de visie van de Illuminatie. Want waar jullie schoonheid en licht zien, daarvan ben ik de getuige, waar jullie de Illuminatie ook zien, in een straal zonlicht, in het gezicht van een kind, of het vreedzaam vertrek van een geliefde die zijn of haar lichaam verlaat.

Wanneer jullie de Illuminatie zien, ziet haar met de ogen van jullie hart. Voelt de Illuminatie met de bron van jullie ziel. Weest het levende lichaam van de Illuminatie. Ik nodig jullie uit tot Eenheid, de tijd is nu, geliefden. Vrede is niet alleen mogelijk op deze planeet, maar vrede leeft nu. De Illuminatie stroomt door de graftombe van Sara, mijn dochter van het Licht, en van haar graftombe naar de heilige schoot van Jeruzalem.

Magdala: Ik spreek nu tot jullie vanuit de pure extase die ik ervoer toen ik voor het eerst als vrouw in zijn ogen keek als man en diep in het blauwe, blauwe licht van zijn ziel viel. Onze ogen ontmoetten en omarmden elkaar… Belichaamden wij in die dagen de Ene Levende God? Vast en zeker, omdat wij door deze vereniging, die volmaakt en goddelijk was, de weg plaveiden voor de mensheid om liefde zonder grenzen te ervaren. Jullie zijn waarlijk als kinderen van God in staat om te leven en lief te hebben zonder elkaar schade te berokkenen. En dat is genade.

Opent jullie nu, opent jullie nu voor deze belofte van vereniging en ontmoet jullie (hogere) zelf in de spiegel van jullie zielen. Ontmoet de ander opdat jullie waarlijk de extase van eeuwige vereniging mogen kennen, opdat ieder moment dat jullie ademen een moment van liefde is en een doel heeft voor jullie bestaan

Aldus leeft deze Graal nu op deze planeet. Zij is ontwaakt. De Heilige Graal is geen plaats waarop jullie niet zouden kunnen rekenen of een mystieke kracht die jullie niet voor jezelf kunnen opeisen. De Graal wordt gevonden in jullie hart, Geliefden, en in jullie pelgrimsreis van liefde. Weest als IK BEN. IK BEN Magdala Jahwe.

-x-x-x-x-x-

Deze teksten zijn ontleend aan De spiegel van Magdala en Maria Magdalena. Profetes van het levende verbond. Ze zijn aangevuld vanuit transmissies die Judith ontving na 2013 en op deze website of op www.herbertvanerkelens.nl zijn gepubliceerd. Het is praktisch onmogelijk om alles bijeen te brengen in een samenhangend verhaal. Deze teksten zijn bedoeld voor inspiratie in een tijd die snakt naar een grotere waarheid. Alleen waarheid kan ons bevrijden. De aanleiding om de teksten als een libretto te presenteren werd gevormd door ‘The Gospel According to the Other Mary’ van de componist John Adams. Een Engelse versie van het alchemistische oratorium is in voorbereiding.

 

Herbert van Erkelens

22 februari 2019