Judith K. Moore: Dit bericht werd ontvangen tijdens mijn bezoek aan Sean Sands in Salmon Arm, Brits-Columbia in juli 2019. Tijdens een meditatie werden we geopend voor het eeuwige bewustzijn van de Sophia van Wijsheid. Ze goot haar essentie uit in ons bewustzijn. Het was echt een verlichtende ervaring. Ik voelde me zo verkwikt. Dit bericht is ontvangen na de initiatie.

 

Bericht van Sophia van Wijsheid:

Elk individu heeft de kans om een ​​tegenstrijdige relatie aan te gaan, om een strijdige realiteit te creëren of om te ontwaken tot de bio-energetica van Creatie die een organische kracht van bewustzijn is.
De menselijke geest probeert actie te ondernemen en motiveert de persona om een ​​geloofssysteem over te nemen van een ideologie die beweert dat de werkelijkheid afhankelijk is van goed en fout handelen en van de gevolgen van gedrag. Binnen de menselijke psyche is van nature een parel van wijsheid aanwezig. Die maakt deel uit van een kracht die de Aarde en de balans van de ecosystemen heeft geschapen, of wat jullie de levenscyclus noemen.
In de parel van wijsheid zit de essentie van mededogen. Mededogen is groter dan de behoefte van mensen om controle te hebben over hun bestemming of controle over anderen. Mededogen is het leem van bewustzijn. Mededogen ontwikkelt zich vanuit de bron van Oneindige Eenheid die de liefde heeft gevormd en het bewustzijn van de menselijke ziel heeft gevormd.
Elk individu heeft een relativiteitsveld dat de aandacht trekt van de nieuwsgierige geest met een verlangen om te weten, te onderzoeken en te creëren. Het is juist dit element in de menselijke psyche dat ofwel het menselijk bewustzijn verheft ofwel een verstrengeling creëert met het kleinere zelf in een poging tot beheersing van het perceptuele veld, de perceptuele context van de realiteit van de menselijke psyche.

Opmerking Judith: Dit komt binnen vanuit zo’n enorm gebied van bewustzijn van de wijsheid van Sophia dat het mijn brein uitdaagt om de vibratie te onderscheppen en die bewust te ontvangen, om de uitgestrektheid van Sophia onder woorden over te brengen. Ik heb het gevoel dat het doel hiervan is om een ​​taalsysteem te ontwikkelen zodat haar wijsheid wortel kan schieten in de menselijke psyche. Dus keer ik terug naar een open staat van de gnosis van Sophia en voel ik mezelf meer de diepte ingaan. Het gaat oké met mij nu.

Vervolg bericht Wijsheid van Sophia:
De menselijke psyche is een enorm speelveld voor de expressie van energie door middel van concepten en ideologieën die ofwel de menselijke geest verheffen tot de staat van harmonie met de essentie van de ziel of belemmeringen creëren in de lagere geest die het individu verhinderen gebruik te maken van de pure parel van wijsheid als een natuurlijk gedrag en niet als een staat van bereikbare verlichting.
Deze blokkades in de menselijke psyche zijn ontworpen om te voldoen aan een ​​vanzelfsprekende bestemming waardoor verwachtingen beperkingen worden en waardoor oordeel een gedragssysteem wordt dat relevant lijkt te zijn voor de menselijke geest. Oordeel wordt een gedragssysteem dat de perceptuele realiteit manipuleert. Het beperkt de menselijke psyche omdat er een constante behoefte is aan bevrediging van macht en controle. En elk moment van de menselijke ervaring wordt dan een oordeel over het wel of niet evenaren van datgene wat de menselijke behoefte lijkt te bevredigen.
Oordeel leidt tot een impuls om elke ervaring van moment tot moment te beoordelen en dat creëert goed en fout. Het oordeel over elke ervaring van moment tot moment is een functie van de obsessie van de lagere geest om controle te hebben. Verwachtingen scheppen en het hebben van verwachtingen vormen een profetie in de menselijke psyche die zichzelf vervult. Dus als een persoon zich bezighoudt met slachtoffergedrag, is de verwachting dat hij/zij als slachtoffer behandeld zal blijven worden. In elke situatie waarmee jullie dan te maken hebben, beoordelen jullie of die situatie je pijn doet, je schendt, je verraadt of in de steek laat. Dit beïnvloedt jullie als aspecten van je bestaan. Het beïnvloedt de manier waarop jullie denken over het voedsel dat jullie eten, jullie omgeving en je relatie met andere mensen. Het wordt een dwang. Oordeel is een dwangstoornis.

Opmerking Judith: Ah, een grote reactie van het 3e oog op die verklaring. Mijn 3e oog zoemt.

Vervolg bericht:
Oordeel is een dwangmatige aandoening van de lagere geest. Het blokkeert het vermogen van het individu om deel te nemen aan de stroom van Creatie en van het scheppingsprincipe, gecreëerd door liefde met de essentie van mededogen. Liefde schept mededogen. Mededogen is het vruchtbare leem. Het is de rijke bodem van bewustzijn. Oordeel is een dwang en een behoefte om de omgeving en gebeurtenissen te beheersen door middel van actie die verwachte resultaten manifesteert. Verwachtingen zijn direct gerelateerd aan onbalans en vormen de gebruikelijke perceptieve beoordelingsstoornis.

Opmerking Judith: Sophia van Wijsheid drukt door mij een concept uit dat de menselijke psyche bevrijdt.

Vervolg bericht:
De aard van de menselijke ziel is een voortdurende identiteit met de elementen van Creatie die de natuurlijke synergie van de werkelijkheid als een continuüm vormen. Dat is een progressief continuüm van bewustzijn dat door de bio-organische aard van de menselijke psyche stroomt en in harmonie is met de natuurlijke orde van het bestaan. Dat is de reden waarom mensen die naar de wildernis gaan door de geschiedenis heen een identiteit herwinnen met het patroon van Creatie. Mensen die in de wildernis leven stemmen hun bewustzijn af op de bio-energetische eigenschappen van het ecosysteem in balans en harmonie met Creatie. En daardoor zijn ze in staat om de werkelijkheid waar te nemen als patronen die diversiteit, schoonheid en natuurlijke orde vormen. Dat is de reden waarom de grote wijzen zich uit de materiële wereld terugtrokken. Die wereld ervoeren ze als een afleiding die hen betrok bij verwachtingen en oordeel.
Nu maakt de menselijke psyche een verschuiving door. Het bewustzijn opent zich en door goddelijk ontwerp breidt de menselijke ziel zich uit. Creatie breidt zich uit en de menselijke psyche breidt zich uit samen met Creatie.
Massa’s mensen verlangen van nature naar verandering, om daarbij van de plek van verwachting en oordeel over te stappen naar een plek van puur vertrouwen. Vertrouwen op het patroon van Universele Eenheid die zich manifesteert in Creatie en de samenhang van het bestaan ​​vormt.
Dit houdt rechtstreeks verband met het vermogen van de menselijke geest om een ​​staat van gnosis met Creatie te bereiken die de geest en het emotionele lichaam voedt met het manna, de levende vibratie van Creatie die vorm aanneemt in het natuurlijke bestaan. Alles van schoonheid waarvan je getuige bent in de natuurlijke wereld, is manna gevormd tot perceptuele velden die als de perceptuele realiteit worden waargenomen. Terwijl de velden in feite een bewegende levende vibratie zijn die constant in beweging is met de balans van Universele Eenheid.
Door de aard van de uitbreiding van het bestaan ​​ontwikkelt de menselijke psyche een vaardigheid die de extatische aard van liefde en mededogen versterkt en de mens doordrenkt met het manna van liefde. Dit schakelt van nature een kracht in de psyche in die alle systemen binnen de geloofssystemen, de perceptuele realiteit, de geest en het emotionele lichaam in evenwicht brengt. Net zoals de planten die in een organische tuin worden gekweekt, vol en rijk zijn, is het leem van bewustzijn het organische leem voor de groei van het bewustzijn in de menselijke ziel, het verstand, het lichaam en de geest. Creatie vormt zichzelf als een manifestatie van het leem van bewustzijn van de Oneindige Eenheid. Creatie vormt zichzelf van bewustzijn naar vorm en de menselijke psyche is het leem van bewustzijn voor dit creatieve proces.

De bedoeling van deze communicatie is om in de menselijke psyche het besef tot stand te brengen dat er een natuurlijk scheppingsproces is dat de menselijke psyche opent voor het vermogen voor de mensheid om de parel van wijsheid te ervaren die mededogen als het leem van bewustzijn vormt.

Jullie zijn er getuige van geweest dat de natuurlijke omgeving heeft gereageerd op de onbalans in de menselijke psyche die is ontstaan ​​door beperkingen ten gevolge van oordeelsvorming. Oordeel schept verwachtingen, hebzucht en gulzigheid. De Aarde reageert op de onbalans in de menselijke psyche die door oordeel is ontstaan. Oordeel creëerde scheiding en dus hebben mensen een god aanbeden die over hen oordeelde en controle had over hun bestaan. Door deze godheid te aanbidden hebben mensen vervorming en scheiding gecreëerd als zijnde een actie van de god die ze aanbaden, die over hen oordeelde zodat zij over anderen zouden oordelen. Oordeel werd een archetypische kracht in de menselijke psyche die het bestaan ​​bepaalde. Je houdt ergens van of je houdt niet ergens van. Je bemint of je haat. Oordeel schiep goed en kwaad.
Wanneer men begrijpt dat Creatie zelf in een staat van conceptie en Genesis ​​is, komt het individu op één lijn met de wijsheid van Creatie. Genesis is het ontmoetingspunt tussen bewustzijn en vorm. Jullie wereld, jullie Aarde, is een genenpoel van alles in Creatie. Weest gerust, de Aarde heeft DNA van alles wat ooit in vorm is gekomen. Alles wat ooit is gevormd vanuit de essentie van bewustzijn in vorm, is aanwezig in het DNA van deze planeet.
Terwijl het Goddeeltje ontwaakt, verlevendigt dit deeltje de Genesis ​​van menselijk bestaan ​​en de natuurlijke stroom van Creatie via de menselijke ziel naar de psyche.
Het manna van Creatie is de vruchtbare grond van de bewuste evolutie van het DNA van deze planeet. De menselijke psyche neemt deel aan de uitbreiding van het bewustzijn en de evolutie van Creatie via het proces van ascensie dat natuurlijk verloopt en bio-energetisch van aard en organisch is in jullie psyche. Organisch impliceert iets dat puur is en de pure elementen van de natuurlijke componenten bevat die nodig zijn voor de optimale uitwisseling van leven van het ene deeltje naar het andere.

Mededogen is het organische leem, de grond van bewustzijn, zoals Creatie het ontstaan ​​ervaart. Genesis is een actieve kracht, de ontmoetingsplaats tussen bewustzijn en vorm en de vorm die het bewustzijn aanneemt en een bestaan ​​op het materiële vlak schept. Door de aard van deze kracht van Genesis ervaren elke soort, elk levend wezen en zelfs de organische aard van mineralen, water, het plantenrijk, het dierenrijk en de mensen (als onderdeel van het dierenrijk) het ontstaan vanuit Genesis ​​dat aan de basis ligt van de structuur van de werkelijkheid. De schakel van bewustzijn bestaat in de intelligentie van alle levende wezens. Echt, degenen onder jullie die bewust zijn weten dat planten bewust zijn, water is bewust, stenen zijn bewust. Het bewustzijn van jullie bestaan ​​wordt gevoeliger voor de bio-energetica van de Genesis van Creatie.
Mensen zijn niet de enige soorten die een organische transformatie van de werkelijkheid doormaken. Ook de planten ervaren dit. Door de aard van planten zijn ze een pure bron van liefde en zijn ze bewuste wezens. Ze zijn de uiting van liefde. Wanneer een plant ziek wordt door een chemische onbalans, gaat zij snel achteruit en begint zichzelf te vernietigen. Jullie lichaam en de omgeving doen dat ook.

Er zijn nog steeds gebieden op de planeet die wildernis zijn waardoor het plantenrijk daar het vermogen heeft om zichzelf als één met Creatie te ervaren en Genesis ​​te ervaren. Deze heilige plaatsen zijn essentieel voor het bestaan ​​van de planeet. Mensen worden door deze gebieden aangetrokken om Genesis ​​op een pure manier te ervaren, niet verstoord door de elementen van de chaos in de wereld. Jullie worden op natuurlijke wijze aangetrokken door de minerale beddingen en het manna van de heilige plaatsen. Jullie ervaren de kracht van Creatie in het water, de planten, de ongelooflijke schoonheid die jullie bio-energetica in staat stelt een synthese te bereiken waardoor de opname en het vermogen van de psyche om de gaven van Creatie te ontvangen worden geoptimaliseerd. Het is alsof je biologische groenten eten uit een tuin die met liefde is gekweekt. De Aarde is de Tuin van Creatie. De vibratie van de natuurlijke wereld voedt jullie geest, lichaam en ziel. Dit is een optimale omgeving voor jullie ziel om gevoed te worden of door bewustwording de Genesisfactor in zich op te nemen. Omdat de Genesisfactor veel voorkomt in het DNA van die heilige plaats. Als je het gevoel had dat je God daar ervaart, dan deed je dat. Dat is een eenvoudige manier om het te zeggen. Je DNA resoneert met de bio-energetica van de Genesisfactor in de biosynthese van de wildernis in de omgeving.

Sean en Judith, als schrijver en orakel van Ibis werden jullie geschapen om een ​​schakel te zijn in de psyche van het menselijk bestaan ​​via de Kronieken van Ibis. Als orakel is het de rol van Judith om als katalysator en trigger te functioneren voor menselijk bewustzijn die nieuw is voor het collectief. Seans rol is om het vruchtbare leem te vormen zoals hij dat heeft gedaan in zijn biologische tuin, door bio-organische substantie te composteren tot voedingsstoffen voor de menselijke psyche. Dat is de rol van de schrijver van Ibis. Mijn bewustzijn (als Sophia) werd geleid en intuïtief geleid, net zoals die van jullie. Ik zag jullie in Creatie en ik zag het doel van jullie ziel en ik zag de reden waarom jullie werden geschapen. Ik was getuige van de jaren van jullie doel, roeping en missie. Ik was getuige van jullie commitment, jullie overgave, jullie toewijding, jullie oprechtheid. Ik wist dat jullie er klaar voor waren om op een microdeeltjesniveau van jullie psyche en jullie bewustzijn doordrenkt te worden met de essentie van het leem van mijn bewustzijn, de Sophia van Wijsheid die mededogen is, gevormd uit liefde. Nu geven jullie dit door aan anderen.

Het is tijd. Het universum kent een stroom van harmonieuze gebeurtenissen en disharmonische patronen die verbonden zijn met de werkelijkheid. En door goddelijke timing zijn alle elementen die in bewustzijn en vorm op deze planeet aanwezig zijn actief bezig met de Genesis van Creatie die een wonderbaarlijke kracht activeert in de psyche en in de bio-energie van massa en materie.
Terwijl het manna voortvloeit uit Creatie, bevindt Creatie zich in een staat van geboorte die Genesis wordt genoemd. Het manna vloeit voort uit de schoot van leven, zoals de kracht van de mantra’s Ra Ka Na en Ra Ka Ma Na die Maria Magdalena in het graf van Lazarus zong voor de hemelvaart van de Christus via het levende lichaam van Christus Jezus en de Vereniging van de Geliefde, de vrouwelijke Christus via Maria Magdalena, de aardse belichaming van Isis.
Mijn aanwezigheid zal sterker worden in de wereld en de wijsheid in de ziel van de mensheid doen ontwaken. De krachtige essentie van de goddelijke vrouwelijke kracht van Creatie vloeit voort uit de Bron van Al Wat Is. Het manna bekrachtigt het vrouwelijke principe van het bewustzijn van de mensheid. Staat open voor mijn licht om mijn essentie te kunnen ontvangen. Ik ben aanwezig in jullie wereld als een archetypische kracht van verandering en transformatie van het oude paradigma naar het Nieuwe Tijdperk van Vrede. Vrede zal vanuit jullie ziel tevoorschijn komen en de wereld binnenstromen als een kracht van liefde vanuit de Bron van Creatie.

 

Judith K. Moore en Sean Sands, 24 juli 2019

Nederlandse vertaling:

Herbert van Erkelens© maart 2021

 

Nadere informatie vanuit kosmisch perspectief:

De God-code in de mensheid