De Nieuwe Holografische Aarde 
Meesters van het Universum en Laiolin via Judith, 15 mei 2008 

Geliefde meesters van licht, jullie zijn de boodschappers van de Toekomstige Aarde. Jullie visioen van eenheid (‘oneness’) en jullie geloof zijn machtiger dan jullie kunnen beseffen. Jullie zijn nu in staat om samen met de Goddelijke Machten van Creatie een nieuwe perceptuele werkelijkheid te scheppen. De [verschillende] gelegenheden om uitgebreid bewustzijn te manifesteren zijn in deze tijd eindeloos. We verzekeren jullie dat de aard van de holografische Aarde veranderd is. 

We spreken tot jullie via het medium [Judith Moore] vanuit de uitgestrekte aard van de Universele Geest. We zijn alom-intelligente niet-fysieke wezens. We participeren als aspecten in wat jullie de geest van God noemen, maar we zijn geen half-goden. We oefenen geen controle uit over de aard van de fysieke werkelijkheid noch orkestreren we die. We vormen een manifestatie van de krachten van creatie en als zodanig participeren in de manifestatie van het goddelijk scheppingsplan. De term ‘Meesters van het Universum’ is gekozen om ons in jullie geest te identificeren met de meester-rijken, om een punt van identiteit te scheppen die het voor jullie bewustzijn gemakkelijker maakt om de krachten te vatten die door deze boodschap heenwerken. We behoren tot een niet-lineaire werkelijkheid die ruimte en tijd overstijgt. Onze essentie is wat jullie zuivere liefde en compassie noemen. De aard van deze kosmische essentie is eenheid. 

We schiepen wat jullie de verrezen meesters noemen als lijnen van communicatie die in staat waren het fysieke universum te betreden en de mensheid te gidsen naar hogere toestanden van bewustzijn en evolutie van hogere geest[vermogens]. Het bovenbewustzijn [‘higher mind’] is een deel van jullie bewustzijn dat één is met de geest van de Schepper. Toegang tot het bovenbewustzijn opent voor mensen de weg om te communiceren met wijsheid die dualiteit overstijgt. Vanwege de aard van jullie evoluerende wereld is het nu voor de mensheid mogelijk om een toestand van eenheid te betreden en te communiceren via het bovenbewustzijn, een vaardigheid die alleen een paar pioniers van bewustzijn in het verleden bezaten. Aangezien de sluiers van jullie wereld dunner worden, is jullie bewustzijn geopend naar de uitgestrekte aard van het niet-fysieke universum. 

Jullie fysieke werkelijkheid is minuscuul. Binnen jullie microkosmische schepping is totaliteit uitgedrukt in fysieke vorm. De aard van jullie werkelijkheid was door dualiteit gedefinieerd wat nu veranderd is daar jullie fysieke universum eenheid binnengaat. Eenheid is een toestand van harmonische balans van de elektromagnetische velden die de aard van het hologram van de derde dimensie bevatten.

Het doel van deze doorgeving is om de collectieve capaciteit te vergroten voor de ontvangst van instortingen van wijsheid en compassie vanuit onze niet-fysieke werkelijkheid. Het doel van deze boodschap is om jullie capaciteit te vergroten tot het betreden van hogere toestanden van bewustzijn die toegang hebben tot het bovenbewustzijn. Vanuit die staat van zijn staan jullie open om te participeren [in de schepping] als mede-scheppers met de Godskracht. Dit is niet een staat van zijn die ernaar verlangt om te manipuleren of te controleren, het is een staat van zijn die bewust één is met de goddelijke aard van creatie. Zo kunnen jullie gedachtevormen een toestand van vereniging met de krachten van creatie aangaan en samenwerken met de manifestatie van het vlees geworden Woord van God, wat een manier van zeggen is voor de manifestatie van bron-energieën in het fysieke universum.

Jullie wereld verandert in zo’n snel tempo dat jullie perceptie de snelle metamorfose niet kan vatten. Dus zien jullie de wereld als onveranderd terwijl in feite de aard zelf van jullie werkelijkheid is veranderd. Jullie hebben nu toegang, als jullie willen, tot de holografische trilling van het nieuwe paradigma om jullie persoonlijke transformatie en spiritueel ontwaken te vergemakkelijken. De blauwdruk voor de nieuwe Holografische Aarde is nu beschikbaar. Dit betekent dat jullie je kunnen verbinden met de te voorschijn komende blauwdruk en door dat te doen zullen jullie een verhoogde toestand van genade ervaren. De aard zelf van de trillingen op jullie planeet is veranderd en opent de weg tot de manifestatie van een geheel nieuw perceptueel veld. De trillingen die uitgaan van de nieuwe Holografische Aarde zijn compassie en eenheid. Dit betekent dat er meer energie beschikbaar is om een veld van genade in jullie perceptueel blikveld te manifesteren. 

Jullie zouden kunnen betwijfelen of dit het geval is, omdat de wereld in zo’n beroering en chaos lijkt te zijn. Het lijkt dat dualiteit sterker is geworden, maar dat is niet het geval. Jullie bevinden je in een overgangsperiode waarin alle gedachtevormen die de diepe lagen van het menselijk onderbewustzijn controleerden zichtbaar zijn als nooit tevoren. Het oude paradigma werd op zijn plaats gehouden door een stagnerend en dicht trillingsveld. De beroering en opschudding en de veranderingen van de Aarde zijn een gevolg van de massieve transformatie in de aard van de Holografische Aarde. De oude holografische patronen, manifest in de vorm van dogma, hebzucht en angst, moeten naar de oppervlakte komen om de Aarde te zuiveren van de oude patronen van haat en lijden.

De aard van de perceptuele werkelijkheid is diep meegesleurd door die dichte holografische velden die in een toestand van ontwrichting en chaos zijn. De chaos is productief, niet destructief. Deze vorm van chaos veroorlooft het oude paradigma om op te breken en los te worden gelaten. Telkens wanneer jullie oude, onproductieve gedachtevormen loslaten, dragen jullie bij tot het zuiveren van het oude hologram en het te voorschijn komen van de Nieuwe Holografische Aarde. 

Een voldoende aantal mensen heeft nu voor compassie gekozen en daarmee veroorzaakt dat het collectief een kwantumtoestand binnengaat. Dit betekent dat de energie voor positieve hervorming en verandering beschikbaar is en dat jullie perceptie meer een deel van de verandering is dan jullie kunnen beseffen. De derde dimensie is een holografische illusie geschapen door perceptuele velden in jullie geest. Jullie gedachtevormen vormen een essentieel aspect van de werkelijkheid die jullie waarnemen. De essentiële aard van jullie werkelijkheid wordt gedicteerd dor de beschikbaarheid van hoge-energie licht- en geluidsfrequenties die met jullie perceptuele centra samenwerken om het bestaande holografische veld te projecteren.

De planeet ontvangt nu grote instortingen van kosmische lichtdeeltjes en harmonische trillingen uit de Bron van Creatie. Deze trillingen komen uit de oerbron. Zij hebben de bestaande velden doordrongen en zijn begonnen nieuwe holografische velden te creëren. De trillingen openen de weg voor de perceptuele velden in het collectieve bewustzijn om de werkelijkheid op een nieuwe manier te begrijpen. In de grond van de zaak waren de perceptuele velden beperkt tot een nauw en lineair patroon, toen de planeet [energetisch] erg dicht was. De nieuwe perceptuele velden zijn sferisch van aard. De sferische velden zijn duurzame energiesystemen die heelheid en welzijn ondersteunen. De trillingen op aarde zijn niet alleen verhoogd, maar de aard van geluid en licht is intenser en machtiger en kent een breder continuüm aan vibraties. Dit brede continuüm breidt de aard van de feitelijke werkelijkheid uit. Deze verschilt aanzienlijk van de perceptuele werkelijkheid. De perceptuele werkelijkheid is een holografische projectie, de feitelijke werkelijkheid is de absolute blauwdruk voor het holografische veld.

Aarde

Jullie zijn mede-scheppers van deze nieuwe werkelijkheid maar hoe jullie deze werkelijkheid interpreteren heeft alles te maken met hoe zij zich ontwikkelt. Lijden kan zichzelf tot in alle eeuwigheid voortzetten en wordt alleen ondersteund wanneer jullie jezelf toestaan om slachtoffer te zijn van alles wat jullie machtiger vinden dan jullie eigen goddelijk licht. Wanneer jullie je realiseren dat jullie oneindige wezens van licht en liefde zijn, zijn jullie niet langer slachtoffers en gevangenen van je eigen perceptie. Jullie openen je dan om een nieuw perceptueel veld te manifesteren, een veld dat goddelijke orde en balans kent. Jullie weten diep in jullie eigen wezen dat alles in goddelijke orde verkeert. Deze kennis bevrijdt jullie van de beperkingen van het oude paradigma en opent voor jullie de weg naar een uitgebreide interactie met de Nieuwe Holografische Aarde. Jullie beginnen goddelijke synchroniciteit op te merken en intuïtieve leiding te volgen. Jullie staan in interactie met de Nieuwe Holografische Aarde. Jullie worden gedwongen je perceptie te veranderen omdat de aard van de feitelijke werkelijkheid veranderd is. Jullie worden gedwongen door de nieuwe licht[deeltjes] en de harmonische trillingen om deel te nemen aan de manifestatie van het nieuwe paradigma. Wanneer jullie bewuste besef deze toestand van genade betreedt, worden jullie machtige holografische projectors van het nieuwe perceptuele veld. Ieder afzonderlijk deeltje van bewustzijn waarmee jullie in relatie treden interpreteert dan het nieuwe hologram en integreert het in de macht van perceptie. 

De Aarde bevindt zich in een toestand van genese (Genesis). De krachten van creatie breiden de cycli van creatie uit op een manier die alleen ervaren werd tijdens de creatie van jullie wereld. En, geliefden, deze creatie-energieën zijn nu machtiger dan in welke tijd ook van de aardse geschiedenis. Dat komt omdat jullie planeet een kostbare moeder is en als moeder-planeet een nieuw holografisch veld voor het heelal geboren doet worden. Jullie zijn een onderdeel van dat geboorteproces, daar jullie jezelf herboren laten worden in een nieuwe toestand van vreugde, genade, welwillendheid en compassie. De Nieuwe Holografische Aarde ondersteunt jullie vermogen om eenheid te kiezen en naar die keuze te handelen.

* Gepubliceerd in de Sedona Journal of Emergence, vertaling Herbert Erkelens