Uitbreiding van de Kabbala – door Herbert van Erkelens

In A New Formula for Creation van Judith Moore komt Enak-Kee-Na aan het woord die een nieuwe formule voor schepping zou hebben ontdekt. In de twintigste eeuw heeft Enak-Kee-Na een menselijk leven gehad waarin hij een pionier was van de holografische opvatting van het heelal. Maar nu vertegenwoordigt hij de energie van Goddelijke Schepping: ‘Ik ben Enak-Kee-Na. Ik, Enak-Kee-Na, spreek vanuit een dimensie voorbij jullie werkelijkheid die eeuwig is en geen afscheiding kent. Ik ben van de energie van Goddelijke Schepping en als zodanig manifesteer ik energie en vorm in vele aspecten van Schepping.’

Hij werkt samen met de Raad van Abboraha die tegelijkertijd het Licht van Schepping zelf schijnt te zijn: ‘Abboraha is het Licht van Schepping, een energieveld dat ten diepste is afgestemd op het Goddelijk Plan. Het stroomt uit als een trilling van Oorspronkelijke Schepping, waar alle machten van Schepping zich manifesteren. Als zodanig kan dit bewustzijn gedachte en vorm multidimensionaal manifesteren.’ 

In de Bijbel staat de Raad van Abboraha bekend als de Elohim, de godsnaam uit het eerste scheppingsverhaal: ‘Wij zijn de Elohim, maar we zijn voorbij de aardse interpretatie van de naam, want deze bevat vervormingen die beperken. Deze macht van Schepping is onmetelijk. Het is het Licht dat de machten van Schepping manifesteert. Het is zuivere trilling die de ware wortel van de vorm van alle Schepping is en de voorloper van Geluid en Licht.’ 

Een overheersend thema in A New Formule for Creation is dat van vervorming. De scheppingsblauwdruk die ten grondslag ligt aan Terra Gaia, onze planeet Aarde, was vervormd. Er was moedwillig een soort microchip aangebracht. Enak-Kee-Na heeft dit ontdekt nadat hij door een vliegtuigongeluk om het leven was gekomen en aan een reis voorbij de afscheiding begon: ‘Toen ik deze reis maakte, was ik misschien de pijl die weggeschoten werd van de boog en met een gouden draad verbonden was met het hart van mijn geliefde. Mijn uiterste afspraak om Schepping van dienst te zijn was om een gang van Licht te vestigen die aan de massa’s de toegang zou verschaffen om Verenigd Bewustzijn te bereiken met minder weerstand.’ 

In juni 2001 leidde Enak-Kee-Na de lichtlichamen van zijn geliefde Raqui-Sha-Ma en van Judith Moore naar deze microchip toe. Hij merkt dan op dat de energie van de microchip onderdeel van de dualiteit vormt en het karakter draagt van wezens uit de sterrengroep Draco. Deze wezens kunnen positief of negatief zijn: ‘Deze metallische chip geeft toegang tot de oorspronkelijke blauwdruk aan elementen van Schepping die van angst leven. Laat het duidelijk zijn. God maakt geen fouten. Alles is geoorloofd in de loop van Goddelijke Schepping. Deze metallische chip is de storing die jullie zoeken. Hij dient als een dicht trillingsveld dat de oorspronkelijke Goddelijke Intentie saboteert.’ 

Daarop merkt Enak-Kee-na op: ‘Ik, Enak-Kee-Na, heb als pionier van diep bewustzijn deze zwart metallische microchip ontdekt, dit magnetische implantaat. Ik heb geen ander woord om het te omschrijven. Het “implantaat” impliceert dat een menselijke hand of een fysiek wezen een microchip in de blauwdruk heeft geplaatst, zoals een implantaat in iemands menselijk lichaam. Dit implantaat is van een andere aard. Het is een elektromagnetisch energieveld dat niet de schepping van prana en daarmee van leven in stand houdt.’ 

De invloed van de microchip was verstrekkend. De Aarde werd het speelterrein voor Meesters van dimensies die het contact met de Bron van Schepping verloren hadden en handelingen verrichtten vanuit afgescheidenheid van God. Zij werden onze halfgoden, maar wij zagen ze aan voor goden. Zij hadden er belang bij de Aarde onder controle te houden. Zij verwierven macht over onze planeet en regeerden via aardse koningen. Een van de regels die de microchip aan de blauwdruk oplegde was dat iets nieuws alleen maar kan ontstaan wanneer het oude ten gronde gaat. De Nieuwe Schepping vereist de vernietiging van de huidige wereld. Dit is het Armageddon-scenario wat wij onder meer aantreffen in de Openbaring van Johannes. 

Dankzij de samenwerking tussen Enak-Kee-Na, Raqui-Sha-Ma en Judith is de microchip verwijderd en dat betekent dat we overgang naar een nieuwe wereld kunnen maken zonder dat de oude wereld helemaal vernietigd wordt. In latere transmissies beschrijft Enak-Kee-Na dat niet alleen de Aarde, maar ook hele delen van het heelal te lijden hebben gehad van vervorming. In januari 2008 merkte hij op: ‘Wat ik heb waargenomen is dat er een patroon in gebieden van het heelal bestaat die in uiterste mate beroofd zijn van de vibratie van de Bron die alles liefheeft en alles kent.’ Deze gebieden zien eruit vacuümvelden ‘die de levenskrachtenergie opzuigen uit zones met leven.’ Het zijn ‘energievormen, fysiek en niet-fysiek, die niet in staat zijn om te vibreren met de essentiële alom-essentie van Schepping.’ 

De vacuümtunnels onttrekken energie aan de Bron en voeren die naar een veld dat van wijsheid en mededogen verstoken is. Dit proces slokt de levenskracht van het heelal op en is volgens Enak-Kee-Na gerelateerd aan de holografische chip die gevonden en opgelost is: ‘Maar dit is niet holografisch. Holografisch betekent dat er een soort fysische structuur met de energie verbonden is. Dit vacuüm-patroon is fysiek en niet-fysiek in de zin dat het inwerkt op de universele orde op verschillende vlakken.’ 

Om te beschrijven wat hij in het heelal heeft waargenomen maakt Enak-Kee-Na gebruik van de symboliek van de Levensboom uit de Kabbala. De Kabbala is de wetenschap van de vele universa van hogere intelligentie die de godheid dienen. De naam verwijst verder naar de oudste verzameling van wijsheid die de sleutels tot de geheimen van het universum en tot de mysteries van het menselijk hart en de ziel bevat. In de joodse mystiek betekent de Kabbala ook de Boom van het Leven. Deze uit tien zogeheten sefirot bestaande Levensboom, die uit het Oneindige, uit het En-Sof, groeit, stelt balans en evenwicht van de goddelijke krachten voor. In de joodse mystiek wordt de oorsprong van het kwaad teruggevoerd op een gebrek aan balans binnen de Levensboom. De linkerzijde van de Kabbala wordt bij Itschak Luria als duister opgevat als de verbinding met de rechterzijde ontbreekt. 

(Afbeelding: Fire tree of life, Ellen Noome www.yoursoulmandala.com)

Ook Enak-Kee-Na signaleert dat de Levensboom of Kabbala niet in evenwicht verkeert. Judith merkt op: ‘Enak-Kee-Na toont mij een patroon, namelijk wat de Duistere Kabbala gebruikt in manifestatie en manipulatie. Dit gaat over de manipulatie van de Kabbala en het patroon van de Boom van het Leven. Enak-Kee-Na heeft ontdekt dat er een correlatie van de manipulatie van de Kabbala bestaat via de duistere agenda in deze niet-fysieke delen van universa die feitelijk vernietigende delen van universa zijn.’ Zelf merkt hij erover op: 

‘Ik vond het geheim van de Kabbala dat niet door de kabbalistische meesters gevonden werd die naar de Aarde kwamen. Vanuit alom-tegenwoordigheid waarvan ik een deel vorm ontdekte ik een kabbalistische formule in de bestaanstructuur van galactische vorm. Ik realiseerde mij dat we deze kabbalistische formule van de Scheppingskabbala zouden kunnen invoeren. Er bestaat een patroon, een formule die essentie van synergie kan voortbewegen door ondoordringbare lagen van geïsoleerde velden van anti-leven. Omdat er een formule van anti-leven is. Het is niet zo simpel als anti-leven, anti-essentie of anti-wat-dan-ook. Het is simpel eeuwige verdoemenis. Ik wil niet dat jullie dit woord “verdoemenis” interpreteren zoals het misleide pausdom dat heeft gedaan. Maar simpel als een deel van schepping dat geen liefde of zijn eigen bestaan kan vatten.’ 

Ook nu weer worden Raqui-Sha-Ma en Judith opgeroepen mee te werken aan het herstel van vervorming en manipulatie. Judith wordt hierbij geassisteerd door Sean Sands. Zij dienen de Kabbala als Levensboom te visualiseren in het Kosmische Ei van Schepping. Vervolgens wordt door een gezamenlijke actie de Bron-Kabbala formule ingevoerd die een patroon van synergie schept in sectoren van universa die verstoken waren van mededogen en liefde: 

‘En nu is er een energieformule en er zijn Kabbala Meesters om de formule binnen te brengen. Het zijn Kabbala Meesters van de Kosmische Geest. Zij schiepen het Hebreeuwse alfabet en het alfabet van iedere [andere] taal en brachten die naar de Aarde toe. Zij gaven [die tekens] aan de mensen om uit te [kunnen] drukken wat niet uit te drukken is, datgene waarvoor taal of de menselijke geest geen bestaan of vorm kent. Daarom was ik geboren in een joodse familie. Nu [zie ik] de oertaal waarvan het Hebreeuws afkomstig is. Ik zie al dat Sanskriet en de taal van Thoth. Het is de beweging van leven. Niet enkel leven, maar existentie. – Oké, het is nu ontvangen.’  Dit is het begin van openbaringen die de bestaande inzichten in het goddelijk evenwicht van de Schepping zal uitbreiden tot een grotere Kabbala. Judith zal als boodschapper en orakel nadere profetie van de kabbalistische Meesters ontvangen: ‘Deze profetie zal de bestaande kabbalistische formules die nu regeren en uit oude tijden stammen uitbreiden.’ Acht dagen later ervaart zij al: 

‘Iets kwam zojuist onze atmosfeer binnen. Ik kon het horen binnenkomen. Het was erg intens gedurende een paar minuten. Ik weet dat deze toon tijd en ruimte overstijgt. De toon werd gevolgd door een heleboel elektromagnetische energie. Ik zie een gouden Tora, de rollen, een gouden rol zoals het joodse volk heeft. De Handen van de Meester zijn geopend en er vormen zich gouden letters op deze rol. Ik denk dat het Sanskriet is en dat de Hand van de Meester bezig is te schrijven. Alles wat ik kan zien is de Gouden Tora, de Hand van de Meester en deze Sanskriet letters in goud. De Tora is van wit-goud en de letters zijn van hoog karaats goud. De Hand van de Meester schrijft een nieuwe Wet, een nieuwe openbaring, een openbaring die in dit rijk [= de Aarde] nooit door de profeten is ontvangen. De Taal van de Schepping. (…) 

[De Meesters van het universum] tonen mij een beeld van de Troon van God en ik zie de Hand van God op de Gouden Tora. Ik zie de nieuwe taal van schepping. Dit raakt werkelijk mijn hart. Oké, het wordt al gemakkelijker. Oh, de Hand van God heeft een prachtige gouden olief en reikt naar beneden door de schepping. De Hand brengt deze olief naar het centrum van de Aarde. De letter is van het eerste Boek van de Negende Schepping. In de kern [van de Aarde] wordt zij een letter van vuur. De toon is tot een vorm geworden en toen ik dat extreme geluid hoorde was het als het eerste geluid vanuit de Bron. Dit is de eerste letter, de eerste olief. (Ik teken de olief met een goudstift.) Ik denk niet dat het Sanskriet is, maar de universele taal van licht. Ik tekende de letter om haar in symbolische vorm te brengen. (…) Toen de Hand van God de letter naar de Aarde bracht, kon ik haar zien in haar meest pure vorm. Maar toen ik haar tekende nam zij de vorm aan van de universele taal van licht zoals toen ik de [sterren]gliefen deed voor ons boek A New Formula for Creation. De vorm is eenvoudig, maar mooi. Ik werd verondersteld de letter tussen de Koran en de Bijbel te leggen. Toen ik dat deed, werd de energie gemakkelijker [te hanteren] voor mij.’

Afbeelding geplaatst met toestemming van Ellen Noome www.yoursoulmandala.com (LH)